Sau đại học
Trang chủ   >  Tin tức  >   Thông báo  >   Sau đại học
Thông tin luận án tiến sĩ của NCS Chu Trí Thắng

1. Họ và tên nghiên cứu sinh: CHU TRÍ THẮNG  
2. Giới tính: nam
3. Ngày sinh : 09/10/1949                                                                      
4. Nơi sinh: Hà Nội
5. Quyết định công nhận nghiên cứu sinh số: 146/SĐH ngày 06 tháng 7 năm 2005
6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo: Điều chỉnh tên đề tài tại quyết định số 52/QĐ-ĐT, ngày 10/05/2007 của Khoa Sư phạm và quyết định số 431/QĐ-ĐT, ngày 30/12/2009 của Trường Đại học Giáo dục; Kéo dài thời gian học tập 12 tháng tại quyết định số 421/QĐ-ĐT, ngày 30/12/2009 của Trường Đại học Giáo dục. 
7. Tên đề tài luận án: “Chính sách hợp tác với nước ngoài về đào tạo của Việt nam trong thời kỳ hội nhập quốc tế”
8. Chuyên ngành: Quản lý giáo dục                                            
9.Mã số: 62.14.05.01
10. Cán bộ hướng dẫn khoa học: Phó giáo sư. Tiến sĩ Đặng Bá Lãm
11. Tóm tắt các kết quả mới của luận án:
11.1. Về mặt lý luận
Luận án xây dựng cơ sở lý luận cho việc hoàn thiện các chính sách HTQT về đào tạo nhân lực SĐH trong bối cảnh hội nhập quốc tế hiện nay của nước ta. Các chính sách HTQT đào tạo SĐH của nước ta phải đáp ứng các cam kết của Việt Nam với tư cách là thành viên của WTO đồng thời phải hướng tới việc nâng cao chất lượng đào tạo nhằm xây dựng được đội ngũ cán bộ có trình độ SĐH đạt chuẩn mực quốc tế trên các phương diện: giảng dạy, nghiên cứu khoa học, trình độ ngoại ngữ để có thể đáp ứng được các yêu cầu của sự nghiệp CNH-HĐH đất nước và hội nhập quốc tế.
Từ quan điểm trên luận án làm nổi bật chính sách HTQT về đào tạo SĐH trong nền kinh tế thị trường theo định hướng XHCN của Việt Nam phải hướng tới việc hoàn thiện đồng bộ các chính sách đào tạo SĐH theo bốn phương thức của GATS. Chính sách đầu tư cho đào tạo phải tương xứng với kết quả được kỳ vọng, đồng thời đào tạo cũng phải hướng đến nhu cầu của thị trường trong và ngoài nước.
Luận án cũng nêu cơ sở lý luận cho việc đặt chính sách đào tạo SĐH trong hệ thống chính sách đổi mới của quốc gia, các chính sách về GD-ĐT, KH-CN, tài chính… phải kết hợp với nhau thành một thể thống nhất như là các phần tử của một hệ thống mở và động.
11.2. Về mặt thực tiễn
Luận án đặt luận cứ cho các giải pháp đồng bộ về hoàn thiện chính sách HTQT đào tạo nhân lực SĐH từ các nguồn lực của đất nước và các cơ hội của toàn cầu hóa. Đó là các giải pháp về nâng cao chất lượng đào tạo ở trong nước và quản lý LHS ở ngoài nước, kết hợp đào tạo với nghiên cứu khoa học.

Xem thông tin chi tiết.

 VNU Media - Nguồn: Ban Đào tạo
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :