Sau đại học
Trang chủ   >  Tin tức  >   Thông báo  >   Sau đại học
Thông tin LATS của NCS Nguyễn Lê Quý Hiên
Tên đề tài luận án: Chuyển biến quan hệ sở hữu trong cổ phần hóa doanh nghiệp Nhà nước ở Việt Nam.

1. Họ và tên nghiên cứu sinhNGUYỄN LÊ QUÝ HIỂN      
2. Giới tính: Nam
3. Ngày sinh: 27 tháng 01 năm 1970                                
4. Nơi sinh: Hà Nội
5. Quyết định công nhận nghiên cứu sinh số: 1989/SĐH, ngày 22 tháng 11 năm 2006 của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội.
6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo: Văn bản Gia hạn số 2426/QĐ-ĐHKT ngày 30/11/2010 của Trường Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội với thời hạn là 01 năm.
7. Tên đề tài luận án: Chuyển biến quan hệ sở hữu trong cổ phần hóa doanh nghiệp Nhà nước ở Việt Nam.
8. Chuyên ngành: Kinh tế Chính trị.                              
9. Mã số: 62.31.01.01
10. Cán bộ hướng dẫn khoa học: PGS.TS Nguyễn Ngọc Thanh và TS. Trần Tiến Cường
11. Tóm tắt các kết quả mới của luận án:
Một là, Luận án khái quát những vấn đề lý luận cơ bản về quan hệ sở hữu (QHSH), chuyển biến QHSH trong cổ phần hóa (CPH)doanh nghiệp nhà nước (DNNN) thông qua các hình thức, phương thức CPH và tác động đến quan hệ tổ chức quản lý, quan hệ phân phối cũng như hiệu quả sản xuất kinh doanh của DNCPH.Hai là, trên cơ sở phân tích kinh nghiệm chuyển biến QHSH thông qua tư nhân hóa ở Cộng hòa Liên bang Nga và CPH DNNN ở Trung Quốc, Luận án đã rút ra một số kinh nghiệm đối với chuyển biến QHSH trong quá trình CPH DNNN ở Việt Nam.Ba là, Luận án phân tích, đánh giá về mặt định tính và định lượng về tác động của chuyển biến QHSH đến hiệu quả hoạt động của các doanh nghiệp nhà nước đã tiến hành cổ phần hóa (DNCPH) đối với mức độ chi phối về vốn của chủ thể sở hữu Nhà nước ở Việt Năm trong giai đoạn 2006 – 2010: Theo đó, những DNCPH mà sở hữu nhà nước không chi phối thì hiệu quả sản xuất, kinh doanh cao hơn những DNCPH mà sở hữu nhà nước chi phối; thậm chí hiệu quả sản xuất của DNCPH cũng được cải thiện hơn khi sở hữu nhà nước vẫn tiếp tục giảm từ thời điểm cổ phần hóa (mặc dù sở hữu nhà nước vẫn nắm giữ cổ phần chi phối – từ 51% trở lên).Bốn là, trên cơ sở phân tích thực trạng chuyển biến QHSH trong CPH DNNN ở Việt Nam thời gian qua với các mức độ chi phối về vốn khác nhau của chủ thể sở hữu nhà nước và bối cảnh quốc tế, trong nước Luận án đề xuất một số giải thúc đẩy chuyển biến QHSH trong quá trình CPH DNNN nhằm thúc đẩy quá trình CPH, nâng cao hiệu quả hoạt động của các DNCPH trong giai đoạn từ nay đến 2015, tầm nhìn đến 2020.
Xem thông tin chi tiết.

 VNU Media - Ban Đào tạo
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :