Sau đại học
Trang chủ   >  Tin tức  >   Thông báo  >   Sau đại học
Thông tin LATS của NCS Nguyễn Hải Đăng
Tên đề tài luận án: Đầu tư của các doanh nghiệp Việt Nam ra nước ngoài trong quá trình hội nhập kinh tế quôc tế.

1. Họ và tên nghiên cứu sinh:  Nguyễn Hải Đăng           

2. Giới tính:  Nam

3. Ngày sinh: 13 tháng 07 năm 1976                               

4. Nơi sinh: Hà Nam

5. Quyết định công nhận nghiên cứu sinh số: 2390/SĐH, ngày 29 tháng 6 năm 2007 của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội.

6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo: Không.

7. Tên đề tài luận án: Đầu tư của các doanh nghiệp Việt Nam ra nước ngoài trong quá trình hội nhập kinh tế quôc tế.

8. Chuyên ngành: Kinh tế Chính trị.                                

9. Mã số: 62.31.01.01

10. Cán bộ hướng dẫn khoa học: PGS.TS Trần Anh Tài và PGS.TS Hoàng Kim Giao  

Một là, luận án đã khái quát và hệ thống hóa cơ sở lý luận về đầu tư trực tiếp ra nước ngoài như các khái niệm, hình thức đầu tư trực tiếp ra nước ngoài; lý thuyết về đầu tư ra nước ngoài, tính tất yếu của đầu tư trực tiếp ra nước ngoài của các nước đang phát triển; mục tiêu đầu tư ra nước ngoài của các doanh nghiệp và những nhân tố ảnh hưởng; tác động của đầu tư trực tiếp ra nước ngoài.

11. Tóm tắt các kết quả mới của luận án:

Hai là, trên cơ sở khái quát kinh nghiệm về đầu tư trực tiếp ra nước ngoài của một số quốc gia và một số công ty xuyên quốc gia, luận án đã rút ra những bài học kinh nghiệm đối với các doanh nghiệp Việt Nam và công tác quản lý đầu tư ra nước ngoài ở nước ta.

Ba là, luận án đã khái quát về quá trình hội nhập và hệ thống pháp lý của Việt Nam về đầu tư ra nước ngoài; khái quát và phân tích được thực trạng đầu tư trực tiếp ra nước ngoài của doanh nghiệp Việt Nam theo thời gian, địa bàn, lĩnh vực, hình thức, chủ thể đầu tư; đi sâu phân tích những lợi ích của hoạt động đầu tư ra nước ngoài đối với doanh nghiệp và lợi ích của đất nước; phân tích những hạn chế của các doanh nghiệp Việt Nam và của Nhà nước trong hoạt động đầu tư trực tiếp ra nước ngoài, đồng thời phân tích và chỉ rõ những nguyên nhân ảnh hưởng đến những thành công và hạn chế đó.

Bốn là, trên cơ sở khái quát bối cảnh kinh tế trong nước, quốc tế, dự báo xu thế, những thuận lợi, khó khăn đối với hoạt động đầu tư trực tiếp ra nước ngoài của các doanh nghiệp Việt Nam trong thời gian tới, luận án đã xác định mục tiêu, đưa ra các quan điểm, định hướng hoạt động đầu tư trực tiếp ra nước ngoài của doanh nghiệp Việt Nam. Luận án đã đề xuất các nhóm giải pháp nhằm tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi để nâng cao hiệu quả đầu tư trực tiếp ra nước ngoài của các doanh nghiệp và nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước đối với đầu tư trực tiếp ra nước ngoài để đảm bảo lợi ích chung của đất nước.

Xem thông tin chi tiết.

 VNU Media - Ban Đào tạo
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :