Sau đại học
Trang chủ   >  Tin tức  >   Thông báo  >   Sau đại học
Thông tin LATS của NCS Đỗ Việt Hà
Tên đề tài luận án: Thể chế hoá sự lãnh đạo của Đảng và đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với Quốc hội trong điều kiện xây dựng nhà nước pháp quyền ở nước ta hiện nay.

1. Họ và tên nghiên cứu sinh: ĐỖ VIỆT HÀ

2. Giới tính:    Nam

3. Ngày sinh:  17/6/1975   

4. Nơi sinh:  Hải Phòng

5. Quyết định công nhận nghiên cứu sinh số: 145/SĐH, ngày  06 tháng 7 năm  2005 của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội

6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo: Quyết định số 917/QĐ-KL, ngày 30/12/2010 của Khoa Luật về việc thay đổi trong quá trình đào tạo tiến sĩ.

7. Tên đề tài luận án: Thể chế hoá sự lãnh đạo của Đảng và đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với Quốc hội trong điều kiện xây dựng nhà nước pháp quyền ở nước ta hiện nay.

8. Chuyên ngành: Lý luận và lịch sử nhà nước và pháp luật  

9. Mã số: 62 38 01 01

10. Cán bộ hướng dẫn khoa học: GS.TS Trần Ngọc Đường

Xem thông tin chi tiết.

 VNU Media - Ban Đào tạo
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :