Sau đại học
Trang chủ   >  Tin tức  >   Thông báo  >   Sau đại học
Thông tin LATS của NCS Nguyễn Thị Quyết
Tên đề tài luận án: Metaphors in Contemporary English and Vietnamese Poetry: A study from Cognitive Linguistics

English

1. Họ và tên nghiên cứu sinh:  Nguyễn Thị Quyết   

2. Giới tính: Nữ

3. Ngày sinh: 24/04/1976                                          

4. Nơi sinh: Tĩnh Gia – Thanh Hóa

5. Quyết định công nhận nghiên cứu sinh số: 1077/ QĐ-SĐH ngày 09 tháng 11 năm 2009

6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo:

Metaphors in Contemporary English and Vietnamese Poetry: A study from Cognitive Linguistics

7.Tên đề tài luận án: Metaphors in Contemporary English and Vietnamese Poetry: A study from Cognitive Linguistics

8. Chuyên ngành: Ngôn ngữ Anh

 9. Mã số: 62 22 15 01

10. Cán bộ hướng dẫn khoa học:  PGS.TS  Nguyễn Xuân Thơm,  PGS.TS Ngô Đình Phương                              

11. Tóm tắt các kết quả mới của luận án:

Luận án mô tả và đối chiếu ẩn dụ trong thơ tiếng Việt và tiếng Anh theo đường hướng ngôn ngữ học tri nhận. Cách thức xác định các ẩn dụ ngôn ngữ được dựa vào quy trình của nhóm nghiên cứu  Pragglejaz Group (2008) hỗ trợ cho việc so sánh giữa các ẩn dụ ngôn ngữ giữa tiếng Anh và tiếng Việt, tạo nền tảng trong việc đưa ra các ẩn dụ ý niệm trong luận án. Luận án đã là một sự kết hợp tinh tế giữa đường hướng ngôn ngữ học tri nhận và các cách thức xác định ẩn dụ, sự ứng dụng phần mềm xử lý số liệu ngôn ngữ Nvivo, tạo nền tảng vững chắc cho những phân tích các ẩn dụ ý niệm dựa trên các ẩn dụ ngôn ngữ. Từ đó đưa ra được những kiến giải về những tương đồng và khác biệt trong sự ánh xạ ngôn ngữ, nghĩa là trong cách thức tư duy của con người ở hai cộng đồng ngôn ngữ. Luận án đã khái quát hóa các ẩn dụ ý niệm trong thơ tiếng Anh và tiếng Việt thành 8 bình diện phổ quát, từ đó, phân tích chúng dựa trên những đánh giá có cơ sở thực tế là những biểu thức ngôn ngữ thể hiện trong thơ hiện đại tiếng Anh và tiếng Việt. Nhiều ý niệm mới được giới thiệu lần đầu trong luận án, những đánh giá, phân tích dựa trên khung nền lý thuyết vững chắc, có thể nói, tác giả đã đưa ra được những kết quả phân tích và đánh giá mang tính mới lạ, đột phá trong luận án.

12. Khả năng ứng dụng trong thực tiễn:

Kết quả nghiên cứu này sẽ đóng góp cho sự hiểu biết về ẩn dụ trong thơ tiếng Anh và tiếng Việt hiện đại, về những yếu tố quy định ý niệm hóa trong ngôn ngữ nói chung và trong thơ nói riêng. Những kết quả của nghiên cứu có thể ứng dụng trong việc dạy-học và dịch tiếng Anh.

13. Những hướng nghiên cứu tiếp theo: Luận án có thể mở rộng thêm về hướng phân tích các biểu thức ẩn dụ ngôn ngữ nằm dưới tầng ẩn dụ ý niệm nhằm liệt kê ra những gợi ý  xác thực cho việc dịch thuật, hoặc ứng dụng vào trong các lớp học tiếng Anh nhằm đánh giá sự lĩnh hội ngôn ngữ của người học tiếng Anh.

14. Các công trình đã công bố có liên quan đến luận án:

1. Nguyễn Thị Quyết. (2008). Hát ru tiếng Anh và tiếng Việt – nhìn từ góc độ thể loại. Tạp chí Khoa học, Đại học Hồng Đức N8 -2008; tr. 61 – 64.    

2. Nguyễn Thị Quyết. (2009). Tìm hiểu đặc điểm của hát ru tiếng Anh qua các kiểu chuyển tác (có liên hệ với tiếng Việt). Kỷ yếu Hội thảo Ngữ học toàn quốc; tr. 410 - 418. Hà Nội: NXB Văn hóa Dân tộc.

3.Nguyễn Thị Quyết. (2011). Cách biểu đạt các ẩn dụ ý niệm về tình yêu trong thơ tiếng Anh và tiếng Việt hiện đại. Kỷ yếu Hội thảo Ngữ học toàn quốc; tr.423 – 427. Hà Nội: NXB Văn hóa Dân tộc.

4. Nguyễn Thị Quyết. (2012). Ẩn dụ trong thơ. Tạp chí Ngôn ngữ và Đời sống; tr. 20 – 26.

5.Nguyễn Thị Quyết. (2012). Ẩn dụ ý niệm về cuộc đời trong thơ tiếng Anh và tiếng Việt. Tạp chí Ngôn ngữ; tr. 19 - 28.

6.Nguyễn Thị Quyết. (2014). Ẩn dụ về nỗi buồn trong thơ tiếng Anh và tiếng Việt. Tạp chí Ngôn ngữ và Đời sống; tr. 30 – 36.

 Ngọc Quý - VNU - USSH
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
Thông tin liên quan
Trang: 1   | 2   | 3   | 4   | 5   | 6   | 7   | 8   | 9   | 10   | 11   | 12   | 13   | 14   | 15   | 16   | 17   | 18   | 19   | 20   | 21   | 22   | 23   | 24   | 25   | 26   | 27   | 28   | 29   | 30   | 31   | 32   | 33   | 34   | 35   | 36   | 37   | 38   | 39   | 40   | 41   | 42   | 43   | 44   | 45   | 46   | 47   | 48   | 49   | 50   | 51   | 52   | 53   | 54   | 55   |