Sau đại học
Trang chủ   >  Tin tức  >   Thông báo  >   Sau đại học
Thông tin LATS của NCS Trần Đức Phương
Tên đề tài luận án:“Quá trình tái định cư ở Hà Nội: Nghiên cứu sự tác động đến đời sống kinh tế, xã hội của người dân”

1. Họ và tên NCS: Trần Đức Phương                            

2. Giới tính: Nam

3. Ngày sinh: 15/11/1977                                                          

4. Nơi sinh: Hà Nội.

5. Quyết định công nhận NCS số 4155/QĐ-SHĐ ngày 15/7/2008 của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội.

6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo: Không có thay đổi.

7. Tên đề tài luận án:“Quá trình tái định cư ở Hà Nội: Nghiên cứu sự tác động đến đời sống kinh tế, xã hội của người dân”

8. Chuyên ngành: Kinh tế Chính trị                                

9. Mã số: 62.31.01.01

10. Cán bộ hướng dẫn khoa học: TS. Vũ Quốc Huy, PGS.TS Phạm Thị Hồng Điệp

11. Tóm tắt các kết quả mới của luận án:

- Luận án đã hệ thống hóa, bổ sung, hoàn thiện khung lý thuyết nghiên cứu về tái định cư và tác động đến đời sống kinh tế, xã hội của người dân trên cơ sở vận dụng kết hợp giữa lý thuyết Nguy cơ bần cùng hóa và phục hồi sinh kế (IRR) vớiKhung sinh kế bền vững (DFID). 

- Luận án đã phân tích, đánh giá được quá trình tái định cư ở thành phố Hà Nội trong thời gian qua, đồng thời làm rõ tác động đến đời sống kinh tế, xã hội của người dân tái định cư ở Hà Nội trên cơ sở các yếu tố kinh tế (đất đai, nhà ở và công trình, thu nhập – việc làm) và các yếu tố xã hội (giáo dục – y tế, văn hóa và hòa nhập cộng đồng, tiếp cận dịch vụ công, an ninh trật tự và vệ sinh môi trường).

- Luận án đã đề xuất một số quan điểm và giải pháp chủ yếu nhằm đảm bảo ổn định bền vững đời sống kinh tế, xã hội của người dân tái định cư ở Hà Nội.

12. Khả năng ứng dụng trong thực tiễn:Hệ thống các giải pháp đã đề xuất trong luận án có thể áp dụng trong việc xây dựng cơ chế, chính sách nhằm đảm bảo ổn định đời sống kinh tế, xã hội của người dân tái định cư.

13. Những hướng nghiên cứu tiếp theo: Tiếp tục nghiên cứu về tái định cư và đời sống sinh kế của người dân khu vực đô thị hóa, gắn với chuyển dịch cơ cấu kinh tế.

14. Những công trình đã công bố có liên quan đến luận án:

1. Trần Đức Phương (2014), “Nghiên cứu tác động tái định cư đến sinh kế của người dân tại Hà Nội”, Tạp chí Kinh tế và Dự báo (số 15), tr 61-63.

2. Trần Đức Phương (2014), “Để chính sách bồi thường, hỗ trợ và tái định cư sau thu hồi đất đi vào cuộc sống”, Tạp chí Kinh tế và Dự báo (số 18), tr 5-8.

3. Trần Đức Phương (2007), thành viên đề tài, Thực trạng và giải pháp giải quyết nhà ở cho người thu nhập thấp ở Hà Nội, Mã số: TC-XH/11-06-2. Đề tài nghiên cứu tuyển chọn cấp thành phố, Hà Nội.

4. Trần Đức Phương (2005), Nghiên cứu về tái định cư -Báo cáo phát triển Việt Nam, Báo cáo chung của các nhà tài trợ tại Hội nghị tư vấn các nhà tài trợ cho Việt Nam, Hà Nội.

5. Trần Đức Phương (2004), Thư ký đề tài, Tác động của hội nhập kinh tế quốc tế đến tư duy và đời sống kinh tế – xã hội Việt Nam, Đề tài cấp Nhà nước, Mã số: ĐTĐL-2004/1, Số đăng ký kết quả tại Trung tâm khoa học và công nghệ quốc gia: 2006-4T-115/KQ, Hà Nội.

6. Trần Đức Phương (2000), “Một số giải pháp phát triển nhà ở cho người có thu nhập thấp ở Hà Nội”, Tạp chí Thị trường Giá cả (số 7), tr 23-25.

>>>>> Xem thông tin LATS bản Tiếng Anh.

 Quốc Toản - VNU - UEB
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
Thông tin liên quan
Trang: 1   | 2   | 3   | 4   | 5   | 6   | 7   | 8   | 9   | 10   | 11   | 12   | 13   | 14   | 15   | 16   | 17   | 18   | 19   | 20   | 21   | 22   | 23   | 24   | 25   | 26   | 27   | 28   | 29   | 30   | 31   | 32   | 33   | 34   | 35   | 36   | 37   | 38   | 39   | 40   | 41   | 42   | 43   | 44   | 45   | 46   | 47   | 48   | 49   | 50   | 51   | 52   | 53   | 54   | 55   | 56   | 57   | 58   |