Sau đại học
Trang chủ   >  Tin tức  >   Thông báo  >   Sau đại học
Thông tin LATS của NCS Trương Bảo Thanh
Tên luận án: "Chính sách cạnh tranh trong cung ứng dịch vụ y tế ở Việt Nam"

1. Họ và tên nghiên cứu sinh:   Trương Bảo Thanh     

2. Giới tính: Nam

3. Ngày sinh: ngày 06 tháng 11 năm 1971                  

4. Nơi sinh: Hà Nội

5. Quyết định công nhận nghiên cứu sinh số: 4157/QĐ-SĐH, ngày 15 tháng 07  năm 2008 của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội.

6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo: Điều chỉnh tên đề tài luận án

- Tên đề tài cũ: Cạnh tranh trong cung ứng dịch vụ y tế ở Việt Nam”

- Tên đề tài mới: “Chính sách cạnh tranh trong cung ứng dịch vụ y tế ở Việt Nam

7. Tên luận án: "Chính sách cạnh tranh trong cung ứng dịch vụ y tế ở Việt Nam"

8. Chuyên ngành: Kinh tế chính trị

9. Mã số:     62 31 01 01

10. Cán bộ hướng dẫn khoa học:  TS. Vũ Đức Thanh, TS. Đinh Văn Thông

11. Tóm tắt các kết quả mới của luận án:

- Hệ thống hoá và luận giải rõ hơn cơ sở lý luận về chính sách cạnh tranh trong cung ứng dịch vụ y tế.

- Phân tích kinh nghiệm thành công và thất bại về xây dựng chính sách cạnh tranh trong cung ứng dịch vụ y tế ở một số nước trên thế giới, đánh giá rút ra bài học kinh nghiệm cho Việt Nam và khả năng vận dụng kinh nghiệm đó vào thực tiễn của Việt Nam.

- Phân tích đánh giá làm rõ được thực trạng chính sách cạnh tranh trong cung ứng dịch vụ y tế ở Việt Nam, trên cơ sở đó đặt ra các vấn đề cần phải giải quyết.

- Xây dựng một số quan điểm và các giải pháp xây dựng và hoàn thiện chính sách cạnh tranh cung ứng dịch vụ y tế ở Việt Nam hiện nay.

12. Khả năng ứng dụng trong thực tiễn:

- Kết quả nghiên cứu của luận án có ý nghĩa rất lớn về mặt thực tiễn ở Việt Nam hiện nay, góp phần bổ sung thêm luận cứ lý luận và thực tiễn để hoàn thiện chính sách cạnh tranh trong cung ứng dịch vụ y tế ở Việt Nam, góp phần tạo ra một môi trường cạnh tranh bình đẳng giữa các chủ thể trong cung ứng dịch vụ y tế, đảm bảo tính hiệu quả và công bằng của hệ thống y tế ở Việt Nam hiện nay.

- Kết quả nghiên cứu của luận án có thể làm tài liệu tham khảo cho các cơ quan, Bộ ngành, Trung ương trong việc hoạch định chính sách đặc biệt là Bộ Y tế trong việc hoạch định các chính sách ngành y tế ở Việt Nam hiện nay.

- Luận án có thể sử dụng làm tài liệu tham khảo, phục vụ công tác nghiên cứu, giảng dạy và học tập các môn như: Chính sách công, Chính sách phát triển Kinh tế - Xã hội cho các hệ đào tạo của Hệ thống Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh và trong các trường đại học, cao đẳng thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và các trường chính trị tỉnh.

13. Những hướng nghiên cứu tiếp theo:

- Tiếp tục nghiên cứu về các chính sách nhằm hoàn thiện chính sách cạnh tranh trong cung ứng dịch vụ y tế ở Việt Nam trong thời gian tới.

- Tiếp tục tham gia nghiên cứu đề xuất các chính sách phát triển kinh tế xã hội tại các địa phương thuộc 29 tỉnh, thành phố khu vực phía bắc gắn với chương trình công tác nghiên cứu thực tế tại địa phương của giảng viên.

14. Các công trình đã công bố có liên quan đến luận án:

1.   Trương Bảo Thanh (2013), Chính sách cạnh tranh trong cung ứng dịch vụ y tế góp phần thực hiện chính sách ASXH ở Việt Nam, Kỷ yếu Hội thảo quốc tế chủ đề: "Chính sách an sinh xã hội trong bối cảnh khủng hoảng kinh tế", Học viện Chính trị Khu vực I, Hà Nội.

2.    Trương Bảo Thanh (2013), "Chính sách cạnh tranh trong cung ứng dịch vụ y tế ở Việt Nam", Tạp chí Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương  (416), tr.14-21.

3.     Trương Bảo Thanh (2013), "Công bằng trong phân phối nguồn lực vốn", Tạp chí Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương (409), tr.37-42.

4.     Trương Bảo Thanh (2013), "Sử dụng hợp lý nguồn lực lao động cho tăng trưởng và phát triển kinh tế", Tạp Kinh tế và Dự báo (20), tr.31-33.

5.   Trương Bảo Thanh, (2010) "Mở rộng cạnh tranh trong việc cung ứng dịch vụ y tế ở Việt Nam hiện nay", Đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở - Hà Nội - 2010.

>>>> Xem thông tin bằng Tiếng Anh.

 Quốc Toản - VNU - UEB
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :