Sau đại học
Trang chủ   >  Tin tức  >   Thông báo  >   Sau đại học
Thông tin LATS của NCS Đinh Quốc Thắng
Tên đề tài luận án: Phúc lợi y tế trong nền kinh tế thị trường ở Việt Nam hiện nay

1. Họ và tên nghiên cứu sinh: Đinh Quốc Thắng

2. Giới tính: Nam

3. Ngày sinh: ngày 16 tháng 04 năm 1965

4. Nơi sinh: Nam Định

5. Quyết định công nhận nghiên cứu sinh số: 4157/QĐ-SĐH, ngày 15 tháng 07 năm 2008 của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội.

6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo:  Không

7. Tên đề tài luận án:  Phúc lợi y tế trong nền kinh tế thị trường ở Việt Nam hiện nay

8. Chuyên ngành: Kinh tế chính trị

9. Mã số: 62 31 01 01

10. Cán bộ hướng dẫn khoa học: PGS.TS  Nguyễn Duy Dũng, PGS.TS  Nguyễn Đăng Bằng

11. Tóm tắt các kết quả mới của luận án

 Đóng góp mới về mặt khoa học của luận án:

- Phân tích và luận giải rõ hơn các nội dung lý luận về phúc lợi y tế và mối quan hệ giữa phúc lợi y tế với kinh tế thị trường và kinh nghiệm quốc tế về nội dung này.

- Tổng kết và xây dựng khung lý thuyết về phúc lợi y tế trong nền kinh tế thị trường ở Việt Nam. Trên cơ sơ đó phân tích thực trạng phúc lợi y tế ở Việt Nam và đưa ra các căn cứ đánh giá về thành tựu, hạn chế và những vấn đề  đặt ra hiện nay trong lĩnh vực này.

- Xác định rõ hơn vai trò của Nhà nước trong việc đảm bảo phúc lợi y tế trong nền kinh tế thị trường ở Việt Nam.

- Đề xuất 6 nhóm giải pháp hoàn thiện hoạt động phúc lợi y tế nhằm góp phần giải quyết tốt các vấn đề chủ yếu của ngành y tế trong việc thực hiện mục tiêu đảm bảo tăng trưởng kinh tế và công bằng xã hội ở nước ta.

 

12. Khả năng ứng dụng trong thực tiễn:

+ Luận án là công trình nghiên cứu độc lập và đã góp phần làm sáng tỏ hơn các vấn đề lý luận phúc lợi y tế ở Việt Nam (nội hàm khái niệm, nội dung và các tiêu chí đánh giá...).

+ Tạo cơ sở lý luận và thực tiễn để giúp các cơ quan có liên quan giải quyết các vấn đề cấp thiết hiện nay trong ngành y nói chung, phúc lợi y tế nói riêng.

+ Luận án sẽ là tài liệu tham khảo cho giảng dạy nghiên cứu của các viện, trường và các cơ quan có liên quan về phúc lợi xã hội nói chung, phúc lợi y tế Việt Nam.

13. Những hướng nghiên cứu tiếp theo:

Tiếp tục nghiên cứu về phúc lợi xã hội nói chung, phúc lợi y tế nói riêng để đảm bảo an sinh xã hội trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam hiện nay . Từ đó rút ra các giải pháp hữu hiệu áp dụng vào thực tiễn trong thời gian tới và sẽ mang lại hiệu quả tốt hơn cho hệ thống phúc lợi y tế của Việt Nam   

14. Các công trình đã công bố có liên quan đến luận án:

1. Đinh Quốc Thắng (2010), Kinh nghiệm giải quyết phúc lợi y tế ở Nhật Bản và những gợi ý cho Việt Nam, Tạp chí  Nghiên cứu Đông Bắc Á, số 4 (110 ) năm 2010.

2. Đinh Quốc Thắng, Đào Thị Thu Trang, Nguyễn Duy Dũng (2014), An sinh xã hội cho lao động di cư ở các nước ASEAN, Tạp chí  Nghiên cứu Đông Nam Á, số 3 (168) năm 2014.

3. Đinh Quốc Thắng (2014),  Bàn về phúc lợi y tế ở Việt Nam hiện nay, Tạp chí Y học thực hành, số 3 (907 ) năm 2014.

4. Đinh Quốc Thắng (2014), Chính sách phúc lợi đối với tài chính y tế trong phát triển y tế ở Việt Nam hiện nay, Tạp chí Giáo dục lý luận, số 220 năm 2014.

5. Đinh Quốc Thắng (2014), Phát triển phúc lợi cho nhân lực y tế ở Việt Nam, Tạp chí Kinh tế Châu á – Thái Bình Dương, số 435 năm 2014.

6. Đinh Quốc Thắng (nhóm tác giả) (2013–2014), Giải quyết an sinh xã hội của Thái Lan, Malaisia, Philipin và bài học kinh nghiệm cho Việt Nam, Đề tài khoa học cấp bộ,  Chủ nhiệm đề tài: PGS.TS Nguyen Duy Dung, Cơ quan chủ trì: Viện nghiên cứu Đông  Nam Á- Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam

>>>>> Xem thêm thông tin bản tiếng Anh.

 Việt Tài - VNU - ULIS
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :