Sau đại học
Trang chủ   >  Tin tức  >   Thông báo  >   Sau đại học
Thông tin LATS của NCS Lê Thị Linh Giang
Tên đề tài luận án:Cấu trúc sự hài lòng của sinh viên đối với hoạt động đào tạo đại học

1.      Họ và tên nghiên cứu sinh:LÊ THỊ LINH GIANG     

2.      Giới tính: Nữ

3.      Ngày sinh: 25/04/1984                                                                   

4.      4. Nơi sinh: Quảng Bình

5.      Quyết định công nhận nghiên cứu sinh: số 3478/QĐ-ĐT ngày 23tháng11 năm 2011 của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội

6.      Các thay đổi trong quá trình đào tạo:Điều chỉnh tên đề tài theo quyết định số 97/QĐ-ĐBCL ngày 18/9/2013 của Viện trưởng Viện Đảm bảo chất lượng giáo dục

7.      Tên đề tài luận án:Cấu trúc sự hài lòng của sinh viên đối với hoạt động đào tạo đại học

8.      Chuyên ngành: Đo lường và đánh giá trong giáo dục        

9.      9. Mã số: 62140120

10.    Cán bộ hướng dẫn khoa học: PGS.TS Lê Đức Ngọc

11.    Tóm tắt các kết quả mới của luận án:

Kết quả nghiên cứu của luận án thuộc chuyên ngành Đo lường và đánh giá đã đem lại những điểm mới khi nghiên cứu “Cấu trúc sự hài lòng của SV đối với hoạt động đào tạo đại học” gồm 3 điểm chính sau đây:

Luận án mô tả được một cách định lượng các thành tố của cấu trúc hợp lý về sự hài lòng của SV đối với hoạt động đào tạo đại học.

Luận án xác định được không chỉ định tính mà cả định lượng các yếu tố liên quan đặc điểm cá nhân của SV có khả năng ảnh hưởng đến cấu trúc sự hài lòng của SV đối với hoạt động đào tạo đại học.

Luận án đề xuất được các nhóm giải pháp để nâng cao chất lượng từng thành phần của cấu trúc, góp phần nâng cao sự hài lòng chung của SV đối với hoạt động đào tạo đại học.

12.    Khả năng ứng dụng trong thực tiễn:

Luận án đã xây dựng được bộ công cụ đánh giá hài lòng sinh viên đối với hoạt động đào tạo đại học đồng thời nghiên cứu đề xuất 5 nhóm giải pháp góp phần nâng cao chất lượng đào tạo đại học.

13.    Những hướng nghiên cứu tiếp theo:

Nghiên cứu theo hướng mở rộng khách thể nghiên cứu đối với cán bộ quản lý của các trường, giảng viên, cán bộ nhân viên.

Nghiên cứu theo hướng mở rộng khách thể nghiên cứu đối với sinh viên bậc cao đẳng hay sau đại học, hoặc sinh viên chính quy với sinh viên vừa làm vừa học.       

Nghiên cứu theo hướng xem xét tổng thể các yếu tố hình thành nhân cách, ví dụ như yếu tố môi trường (môi trường gia đình, môi trường sinh sống và học tập).

14.    Các công trình đã công bố có liên quan đến luận án:

1)   Lê Thị Linh Giang (2013), “Nghiên cứu đề xuất xây dựng mô hình văn hóa chất lượng của Trường Đại học An Giang”, Tạp chí Giáo dục(số đặc biệt), tr.44-46.

2)   Lê Thị Linh Giang (2013), “Giới thiệu một số học thuyết tâm lí liên quan đến sự hài lòng của sinh viên”, Tạp chí Giáo dục(số đặc biệt), tr.52-54.

3)   Lê Thị Linh Giang (2013), “Nghiên cứu xây dựng các chỉ số đánh giá năng lực nghề nghiệp của sinh viên”, Tạp chí Giáo dục(số đặc biệt), tr.57-58.

4)   Lê Thị Linh Giang (2013), “Nghiên cứu ảnh hưởng của môi trường học tập trong trường đại học đến sự hài lòng của sinh viên”, Tạp chí khoa học Đại học Quốc gia Hà NộiTập 29 (số 1S), tr.1-7.

5)   Lê Thị Linh Giang (2014), “Đạt được sự hài lòng sinh viên: Một cách tiếp cận nhằm nâng cao chất lượng hoạt động đào tạo đại học”, Kỷ yếu Hội thảo Đảm bảo chất lượng 2014, Trường Khoa học xã hội và nhân văn, Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh, tr.58-74.

6)   Lê Thị Linh Giang (2014), “Mô hình lý thuyết: Cấu trúc sự hài lòng của sinh viên đối với hoạt động đào tạo đại học”, Tạp chí khoa học Trường Đại học An Giangquyển 3 (2), tr.93-99.

7)   Lê Thị Linh Giang (2014), “Cấu trúc sự hài lòng của sinh viên đối với hoạt động đào tạo đại học”, Tuyển tập chuyên khảo Giáo dục và Phát triển, Nxb Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, tr.137-166.

8)   Lê Thị Linh Giang (2015), “Ảnh hưởng của yếu tố nội sinh đến sự hài lòng của sinh viên đối với hoạt động đào tạo trong trường đại học”, Tạp chí khoa học Trường Đại học An Giang quyển 5 (1), tr.80-91.

9)   Lê Thị Linh Giang (2015),“Các thành tố của môi trường học tập trong trường đại học ảnh hưởng đến sự hài lòng của sinh viên”, Tạp chí khoa học Trường Đại học Trà Vinh (17), tr.48-55.

>>>>> Xem bản thông tin tiếng Anh.

 Cấn Hương - Ban Đào tạo, VNU
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
Thông tin liên quan
Trang: 1   | 2   | 3   | 4   | 5   | 6   | 7   | 8   | 9   | 10   | 11   | 12   | 13   | 14   | 15   | 16   | 17   | 18   | 19   | 20   | 21   | 22   | 23   | 24   | 25   | 26   | 27   | 28   | 29   | 30   | 31   | 32   | 33   | 34   | 35   | 36   | 37   | 38   | 39   | 40   | 41   | 42   | 43   | 44   | 45   | 46   | 47   | 48   | 49   | 50   | 51   | 52   | 53   | 54   | 55   | 56   | 57   | 58   | 59   | 60   | 61   | 62   | 63   |