Sau đại học
Trang chủ   >  Tin tức  >   Thông báo  >   Sau đại học
Thông tin LATS của NCS Lê Gia Thanh
Tên đề tài luận án: Quản lý sự liên kết của trường trung học phổ thông với các lực lượng xã hội trong xây dựng môi trường giáo dục hiện nay

1. Họ và tên nghiên cứu sinh: LÊ GIA THANH           

2. Giới tính: Nam

3. Ngày sinh: 20/09/1972                                                

4. Nơi sinh: Vĩnh Phúc

5. Quyết định công nhận nghiên cứu sinh số: 560/QĐ-ĐT, ngày 21 tháng 11 năm 2011

6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo: Không

7. Tên đề tài luận án:  Quản lý sự liên kết của trường trung học phổ thông với các lực lượng xã hội trong xây dựng môi trường giáo dục hiện nay

8. Chuyên ngành: Quản lý giáo dục                   

9. Mã số: 62 14 01 14

10. Cán bộ hướng dẫn khoa học: PGS. TS. NGUYỄN VÕ KỲ ANH

11. Tóm tắt các kết quả mới của luận án:

- Luận án đã làm rõ được ý nghĩa, vai trò, sự cần thiết của việc quản lý sự liên kết của trường THPT với các lực lượng xã hội trong xây dựng môi trường giáo dục học sinh THPT trong bối cảnh hiện nay.

- Đánh giá thực trạng việc quản lý sự  liên kết của trường THPT với các lực lượng xã hội trong xây dựng môi trường giáo dục học sinh; phân tích những yếu tố khách quan, chủ quan ảnh hưởng tới sự liên kết các lực lượng xã hội.

- Xác định mục tiêu liên kết, cơ chế liên kết, nội dung, hình thức liên kết của trường THPT với các lực lượng xã hội trong xây dựng môi trường  giáo dục học sinh THPT trong giai đoạn hiện nay.

- Đề xuất những biện pháp và quy trình liên kết của trường THPT với các lực lượng xã hội để xây dựng một môi trường lành mạnh, phát huy tối đa những yếu tố tích cực, hạn chế thấp nhất những ảnh hưởng tiêu cực tới học sinh THPT hiện nay. 

12. Khả năng ứng dụng trong thực tiễn: Các biện pháp trong luận án này có thể triển khai thực tiễn ở các trường THPT. Tùy theo điều kiện kinh tế, xã hội và đặc thù của các lực lượng xã hội ở từng địa phương để áp dụng linh hoạt và phù hợp với từng trường.

13. Những hướng nghiên cứu tiếp theo: Xem xét thêm các yếu tố có ảnh hưởng tới việc quản lý sự liên kết của trường THPT với các lực lượng xã hội trong xây dựng môi trường giáo dục.

14. Các công trình đã công bố có liên quan đến luận án:            

1.             Lê Gia Thanh (2011), “Vai trò của nhà trường trong việc phối hợp các lực lượng xã hội giáo dục đạo đức cho học sinh phổ thông hiện nay”, Tạp chí Giáo dục, (số 267, tháng 8 năm 2011), tr. 53-54.

2.             Lê Gia Thanh (2012), “Đổi mới giờ sinh hoạt đầu tuần để giáo dục đạo đức cho học sinh THPT”, Tạp chí Giáo dục, (số 294, tháng 9 năm 2012), tr. 18-19.

3.              Lê Gia Thanh (2013), “Liên kết các lực lượng trong giáo dục - đòi hỏi cấp thiết hiện nay”, Tạp chí Giáo dục, (số 303, tháng 02 năm 2013), tr. 7-8.

4.              Lê Gia Thanh (2013), “Cần đổi mới hình thức tổ chức hoạt động trong xây dựng môi trường giáo dục hiện nay”, Tạp chí Giáo dục, (số 321, tháng 11 năm 2013), tr.20-21.

5.             Lê Gia Thanh (2013), “Liên kết giữa gia đình, nhà trường và xã hội trong giáo dục thế hệ trẻ ngày nay”, Tạp chí Giáo dục, (số 324, tháng 12 năm 2013), tr.12-14.

6.              Lê Gia Thanh (2013), “Đổi mới nhận thức về xây dựng môi trường giáo dục là yêu cầu cấp thiết hiện này”, Tạp chí Giáo dục & Xã hội, (số 94, tháng 12 năm 2013), tr. 24-26.

>>>>> Xem thêm bản thông tin bằng tiếng Anh.

 Lê Thủy - VNU - UED
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :