Sau đại học
Trang chủ   >  Tin tức  >   Thông báo  >   Sau đại học
Thông tin LATS của NCS Trần Thị Thúy Hà
Tên đề tài luận án: Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo hoạt động đối ngoại nhân dân từ năm 1991 đến năm 2010

1. Họ và tên nghiên cứu sinh: Trần Thị Thúy Hà                          

2. Giới tính: Nữ

3. Ngày sinh: 01/12/1982                                                                       

4. Nơi sinh: Hà Nội

5. Quyết định công nhận nghiên cứu sinh số: Quyết định số 2213/2011/QĐ-XHNV-SĐH ngày 21 tháng 11 năm 2011 của Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐHQG Hà Nội.

6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo: Điều chỉnh tên đề tài luận án tiến sĩ theo Quyết định số 252/QĐ-SĐH, ngày 23 tháng 03 năm 2015 của Hiệu trưởng trường Đại học khoa học xã hội và nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội; Quyết định 3203/QĐ-XHNV-SĐH ngày 31/12/2014 về việc kéo dài thời gian học tập của NCS khóa QH-2011-X của Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội. 

7. Tên đề tài luận án: Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo hoạt động đối ngoại nhân dân từ năm 1991 đến năm 2010

8. Chuyên ngành: Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam        9. Mã số: 62.22.56.01

10. Cán bộ hướng dẫn khoa học: PGS.TS Phạm Quang Minh

11. Tóm tắt các kết quả mới của luận án:

- Hệ thống hoá, làm rõ những chủ trương cơ bản, quan trọng của Đảng trong lãnh đạo, chỉ đạo hoạt động đối ngoại ngoại nhân dân qua hai thời kỳ: 1991 - 2000; 2001 - 2010.

- Tái tạo lại một cách khách quan, khoa học bức tranh về hoạt động đối ngoại nhân dân Việt Nam những năm 1991 - 2010, làm rõ vai trò, vị trí, đóng góp của đối ngoại nhân dân trong việc thực hiện thắng lợi đường lối đối ngoại đa phương hóa, đa dạng hóa, muốn là bạn và là đối tác tin cậy của Việt Nam.

 - Rút ra những bài học kinh nghiệm từ thực tiễn 20 năm Đảng lãnh đạo đối ngoại nhân dân, phục vụ cho công tác hoạch định chính sách đối ngoại hiện nay và trong thời gian tới.

12. Khả năng ứng dụng trong thực tiễn:

- Luận án là tài liệu tham khảo phục vụ công tác nghiên cứu, giảng dạy về lịch sử đối ngoại, đường lối đối ngoại Việt Nam và những môn học có liên quan.

13. Những hướng nghiên cứu tiếp theo: Trong thời gian tới, tôi tiếp tục nghiên cứu về lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam, đặc biệt là về đường lối đối ngoại của Đảng.

14. Các công trình đã công bố có liên quan đến luận án:

1. Trần Thị Thúy Hà (2012), “Ngoại giao văn hóa trong chính sách đối ngoại đổi mới của Việt Nam (1986-2009)”, Tạp chí Giáo dục Lý luận (5), tr. 44-46.

2. Trần Thị Thúy Hà (2014), “Đối ngoại nhân dân - kênh hội nhập quốc tế của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam”, Tạp chí Giáo dục Lý luận (219), tr. 27-31.

3. Trần Thị Thúy Hà (2014), “Hoạt động hợp tác với các tổ chức phi chính phủ nước ngoài thời kỳ hội nhập quốc tế”, Tạp chí Lịch sử Đảng (288), tr. 42-46.

4. Trần Thị Thúy Hà (2014), “Hoạt động đối ngoại nhân dân của Hội Nông dân Việt Nam”, Tạp chí Mặt trận (132), tr. 34-37.

5. Trần Thị Thúy Hà (2014), “Hoạt động đối ngoại nhân dân trong đời sống chính trị Việt Nam và thế giới những năm đầu thế kỷ XXI”, Tạp chí Khoa học Đại học Quốc gia Hà Nội, Khoa học xã hội và Nhân văn (4), tr. 54-64.

6. Trần Thị Thúy Hà (2015), “Hoạt động đối ngoại nhân dân của Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh những năm đầu thế kỷ XXI”, Tạp chí Mặt trận (137), tr. 75-80.

7. Trần Thị Thúy Hà (2015), “Hội liên hiệp Phụ nữ VN đẩy mạnh các hoạt động đối ngoại nhân dân những năm đầu thế kỷ XXI”, Tạp chí Giáo dục Lý luận (226), tr. 35-37.

>>>>> Bản thông tin tiếng Anh.

 Tân Lê - VNU - USSH
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
Thông tin liên quan
Trang: 1   | 2   | 3   | 4   | 5   | 6   | 7   | 8   | 9   | 10   | 11   | 12   | 13   | 14   | 15   | 16   | 17   | 18   | 19   | 20   | 21   | 22   | 23   | 24   | 25   | 26   | 27   | 28   | 29   | 30   | 31   | 32   | 33   | 34   | 35   | 36   | 37   | 38   | 39   | 40   | 41   | 42   | 43   | 44   | 45   | 46   | 47   | 48   | 49   | 50   | 51   | 52   | 53   | 54   | 55   | 56   | 57   | 58   | 59   | 60   | 61   | 62   | 63   | 64   | 65   | 66   | 67   | 68   | 69   | 70   | 71   | 72   | 73   | 74   | 75   | 76   | 77   | 78   | 79   | 80   | 81   | 82   | 83   |