Sau đại học
Trang chủ   >  Tin tức  >   Thông báo  >   Sau đại học
Thông tin LATS của NCS Phan Thế Lượng
Tên đề tài: Hồ Chí Minh với sự nghiệp thống nhất đất nước trong cuộc kháng chiến chống Mỹ (1954 - 1975).

1. Họ và tên nghiên cứu sinh: Phan Thế Lượng       

2. Giới tính: Nam

3. Ngày sinh: ngày 06 tháng 06 năm 1978             

4. Nơi sinh: Nghệ An

5. Quyết định công nhận nghiên cứu sinh số: 2213/2011/QĐ - XHNV - SĐH, ngày 21 tháng 11 năm 2011 của Hiệu trưởng trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội.

6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo: Điều chỉnh tên đề tài luận án theo Quyết định số 796/QĐ-SĐH, ngày 06 tháng 5 năm 2013 của Hiệu trưởng trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn; Kéo dài thời gian học tập theo Quyết định số 1490/QĐ-XHNV-SĐH, ngày 29 tháng 6 năm 2015 của Hiệu trưởng trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn.

7. Tên đề tài: Hồ Chí Minh với sự nghiệp thống nhất đất nước trong cuộc kháng chiến chống Mỹ (1954 - 1975).   

8. Chuyên ngành: Lịch sử Việt Nam                                           

9. Mã số: 622 22 03 13

10. Cán bộ hướng dẫn: PGS.TS. Đinh Quang Hải

11. Tóm tắt các kết quả mới của luận án:

- Làm rõ vấn đề thống nhất đất nước đặt ra trước và từ Hiệp định Genève (tháng 7 - 1954).

- Làm rõ quá trình Hồ Chí Minh lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức nhân dân đấu tranh hòa bình thống nhất đất nước từ năm 1954 đến năm 1960.

- Làm rõ quá trình Hồ Chí Minh lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức nhân dân đấu tranh vì mục tiêu thống nhất đất nước từ năm 1961 đến năm 1969.

- Làm rõ quá trình ĐLĐVN kế thừa tư tưởng và ý chí thống nhất đất nước của Hồ Chí Minh tiếp tục lãnh đạo, tổ chức nhân dân đấu tranh hoàn thành thống nhất đất nước từ năm 1969 đến năm 1975.

- Đưa ra nhận xét, đúc kết kinh nghiệm, liên hệ với một số nước, vận dụng vào việc xây dựng và bảo vệ nền hoà bình, thống nhất, độc lập, dân chủ và giàu mạnh của Việt Nam hiện nay.

12. Khả năng ứng dụng trong thực tiễn:

Từ những kết quả nghiên cứu luận án cũng sẽ gợi mở những vấn đề về chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, góp phần xây dựng và bảo vệ nền hoà bình, thống nhất, độc lập, dân chủ và giàu mạnh của Việt Nam hiện nay. Luận án cũng sẽ góp phần hệ thống hoá các nguồn tài liệu, tư liệu giúp nghiên cứu, giảng dạy lịch sử Việt Nam cận đại và hiện đại, tư tưởng Hồ Chí Minh.

13. Hướng nghiên cứu tiếp theo:

- Lịch sử thống nhất đất nước.

- Vấn đề thống nhất đất nước thời hiện đại.

14. Các công trình đã công bố có liên quan đến luận án:

- Phan Thế Lượng (2008), “Tìm hiểu tư tưởng độc lập gắn liền với thống nhất của Hồ Chí Minh và ý nghĩa của tư tưởng đó trong giai đoạn hiện nay”, Tạp chí Khoa học Giao thông Vận tải (23), tr. 212 - 215.

- Phan Thế Lượng (2008), “Độc lập gắn liền với thống nhất qua sự vận động của hai xu hướng thống nhất và phân ly trong lịch sử cổ trung đại Việt Nam”, Tạp chí Đông Nam Á (9 + 10), tr. 22 - 24.

- Phan Thế Lượng (2011), “Những nỗ lực kiến tạo sự thống nhất của các triều đại phong kiến Việt Nam để bảo vệ nền độc lập, thống nhất dân tộc”, Tạp chí Đông Nam Á (87), tr. 27 - 31.

- Ngô Xuân Dương - Phan Thế Lượng (2015), “Nguyễn Ái Quốc - người khởi xướng và dẫn dắt cuộc vận động thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam”, Đặc san Hồ Chí Minh học (1), tr. 68 - 75.

- Phan Thế Lượng (2015), “Vấn đề thống nhất đất nước trong quan điểm của Hồ Chí Minh”, Tạp chí Lao động và Công đoàn (569), tr. 6 - 7.

- Phan Thế Lượng (2015), “Tìm hiểu quan điểm của Chủ tịch Hồ Chí Minh về thống nhất đất nước”, Kỷ yếu Hội thảo khoa học quốc tế 40 năm thống nhất đất nước với công cuộc đổi mới, phát triển và hội nhập quốc tế (30/4/1975 - 30/4/2015), Viện Hàn lâm khoa học xã hội Việt Nam, tr. 157 - 166.

- Đinh Quang Hải - Phan Thế Lượng (2015), “Giá trị dân tộc và thời đại của tinh thần khoan dung Hồ Chí Minh”, Tư tưởng Hồ Chí Minh Giá trị nhân văn và phát triển,Kỷ yếu Hội thảo khoa học quốc gia kỷ niệm 125 ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2015), Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức, NXB Lý luận Chính trị, Hà Nội, tr. 190 - 200.

>>>>> Xem bản thông tin tiếng Anh.

 Tân Lê - VNU - USSH
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
Thông tin liên quan
Trang: 1   | 2   | 3   | 4   | 5   | 6   | 7   | 8   | 9   | 10   | 11   | 12   | 13   | 14   | 15   | 16   | 17   | 18   | 19   | 20   | 21   | 22   | 23   | 24   | 25   | 26   | 27   | 28   | 29   | 30   | 31   | 32   | 33   | 34   | 35   | 36   | 37   | 38   | 39   | 40   | 41   | 42   | 43   | 44   | 45   | 46   | 47   | 48   | 49   | 50   | 51   | 52   | 53   | 54   | 55   | 56   | 57   | 58   | 59   | 60   | 61   | 62   | 63   | 64   | 65   | 66   | 67   | 68   | 69   | 70   | 71   | 72   | 73   | 74   | 75   | 76   | 77   | 78   | 79   | 80   | 81   | 82   | 83   | 84   | 85   | 86   | 87   | 88   | 89   | 90   | 91   |