Sau đại học
Trang chủ   >  Tin tức  >   Thông báo  >   Sau đại học
Thông tin LATS của NCS Phan Thị Lan
Tên đề tài luận án: Đạo đức Phật giáo đối với văn hóa đạo đức người dân quận Long Biên, Hà Nội

1.      Họ và tên nghiên cứu sinh:  Phan Thị Lan

2.      Giới tính: Nữ

3.      Ngày sinh: 30/07/1956

4.      Nơi sinh: Hải Dương

5.      Quyết định công nhận nghiên cứu sinh số: 2416/2015/QĐ-XHNV, ngày 13 tháng 10 năm 2015 của Hiệu trưởng trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - Đại học Quốc gia Hà Nội.

6.      Các thay đổi trong quá trình đào tạo: Không

7.      Tên đề tài luận án: Đạo đức Phật giáo đối với văn hóa đạo đức người dân quận Long Biên, Hà Nội

8.      Chuyên ngành: Tôn giáo học

9.      Mã số: 62 22 90 01

10.    Cán bộ hướng dẫn khoa học: GS.TS. Nguyễn Hữu Vui

11.    Tóm tắt các kết quả mới của luận án:

- Là luận án tôn giáo học đầu tiên nghiên cứu hệ thống, chuyên sâu về vai trò của đạo đức Phật giáo với người dân trên một địa bàn cụ thể (Quận Long Biên, Hà Nội).

- Luận án chỉ ra vai trò của đạo đức Phật giáo với văn hóa đạo đức người dân quận Long Biên, Hà Nội thể hiện qua hành vi đaọ đức của hai đối tượng khảo cứu là giới tu sĩ Phật giáo và tín đồ Phật tử.

- Trên cơ sở các kết quả nghiên cứu, luận án dự báo về xu hướng vận động của đạo đức Phật giáo ở quận Long Biên trong những năm tới, từ đó đưa ra giải pháp, kiến nghị nhằm phát huy mặt tích cực của các giá trị đạo đức Phật giáo ở người dân quận Long Biên, Hà Nội nói riêng, người dân trong xã hội Việt Nam nói chung.

12.          Khả năng ứng dụng trong thực tiễn:

Luận án có thể làm tài liệu tham khảo cho công tác nghiên cứu và giảng dạy về tôn giáo, tôn giáo và văn hóa nói chung; Phật giáo, Phật giáo và văn hóa Việt Nam nói riêng; cho việc hoạch định chính sách đối với tôn giáo của Đảng và Nhà nước.

13. Những hướng nghiên cứu tiếp theo:

- Tiếp tục nghiên cứu sâu về đạo đức Phật giáo và những giá trị của đạo đức Phật giáo

- Nghiên cứu chuyên sâu về phát huy vai trò của Phật giáo trong thời đại hiện nay ở Việt Nam.

- Đạo đức tôn giáo và đạo đức con người Chủ nghĩa Xã hội.

14. Các công trình đã công bố liên quan đến luận án:

1.                 Phan Thị Lan (2010), "Tư tưởng đạo đức trong nhân sinh quan Phật giáo", Tạp chí Nghiên cứu Tôn giáo (12), tr. 22-29.

2.             Phan Thị Lan (2015), "Phật giáo với việc phát huy giá trị đạo đức ở quận Long Biên hiện nay", Tạp chí Nghiên cứu Tôn giáo (08), tr. 102-113.

3.             Phan Thị Lan (2015), "Tác động của Phật giáo trong xây dựng lối sống của người dân tại Hà Nội (Nghiên cứu trường hợp phường Bồ Đề và Ngọc Thụy, quận Long Biên, Hà Nội)", Tạp chí Nghiên cứu Tôn giáo (10), tr. 64-77.

4.             Phan Thị Lan (2015), "Ảnh hưởng của Phật giáo đến đời sống văn hóa đạo đức của người dân quận Long Biên, Hà Nội hiện nay", Tạp chí Cộng Sản, Http://www.tapchicongsan.org.vn.

5.             Phan Thị Lan (2016), "Giá trị và chuẩn mực của văn hóa đạo đức Phật giáo", Tạp chí Khoa học xã hội Việt Nam (3), tr. 49-55.

6.             Phan Thị Lan (2016), "Thực hành đời sống văn hóa của người dân quận Long Biên dưới ảnh hưởng của đạo đức Phật giáo", Tạp chí Nghiên cứu Đông Nam Á (1), tr. 69-77.

>>>>> Xem bản thông tin tiếng Anh.

 Tân Lê - VNU - USSH
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
Thông tin liên quan
Trang: 1   | 2   | 3   | 4   | 5   | 6   | 7   | 8   | 9   | 10   | 11   | 12   | 13   | 14   | 15   | 16   | 17   | 18   | 19   | 20   | 21   | 22   | 23   | 24   | 25   | 26   | 27   | 28   | 29   | 30   | 31   | 32   | 33   | 34   | 35   | 36   | 37   | 38   | 39   | 40   | 41   | 42   | 43   | 44   | 45   | 46   | 47   | 48   | 49   | 50   | 51   | 52   | 53   | 54   | 55   | 56   | 57   | 58   | 59   | 60   | 61   | 62   | 63   | 64   | 65   | 66   | 67   | 68   | 69   | 70   | 71   | 72   | 73   | 74   | 75   | 76   | 77   | 78   | 79   | 80   | 81   | 82   | 83   | 84   | 85   | 86   | 87   | 88   | 89   | 90   | 91   |