Sau đại học
Trang chủ   >  Tin tức  >   Thông báo  >   Sau đại học
Thông tin LATS của NCS Nguyễn Thị Kim Chi
Tên đề tài luận án: Trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp Việt Nam hiện nay

1. Họ và tên nghiên cứu sinh: Nguyễn Thị Kim Chi

2. Giới tính: Nữ

3. Ngày sinh: 15.04.1980

4. Nơi sinh: Hà Nội

5. Quyết định công nhận nghiên cứu sinh số: 3676/QĐ-SĐH ngày 28/10/2009 của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội.

6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo: Không

7. Tên đề tài luận án: Trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp Việt Nam hiện nay

8. Chuyên ngành: CNDVBC & CNDVLS

9. Mã số: 62228005

10. Cán bộ hướng dẫn khoa học:

Hướng dẫn 1: PGS.TS. Nguyễn Anh Tuấn

Hướng dẫn 2: TS. Hoàng Văn Luân

11. Tóm tắt các kết quả mới của luận án:

- Từ góc độ tiếp cận triết học, luận án nêu một số vấn đề lý luận về trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp: khái niệm, đặc điểm, nội dung, hình thức, ý nghĩa của việc thực hiện trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp.

- Luận án phân tích kết quả và hạn chế việc thực hiện trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp ở Việt Nam hiện nay.

- Trên cơ sở các kết quả nghiên cứu, luận án đề xuất một số định hướng, khuyến nghị nhằm thúc đẩy việc thực hiện Trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp ở Việt Nam trong thời gian tới.

12. Khả năng ứng dụng trong thực tiễn:

- Kết quả của đề tài có thể làm tài liệu tham khảo cho các chủ thể quản lý doanh nghiệp và các bên hữu quan, cộng đồng xã hội nhận thức đầy đủ và toàn diện về bản chất Trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp, từ đó, mỗi chủ thể (doanh nghiêp, các tổ chức trong xã hội, cộng đồng) cùng nhau thúc đẩy thực hiện Trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp theo cách riêng của mình.

- Luận án giúp các nhà quản lý hoàn thiện khung pháp lý, có chính sách, quyết định nâng cao hiệu quả việc thực hiện Trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp nói riêng và phát triển doanh nghiệp Việt Nam nói chung vì mục tiêu phát triển bền vững.

- Luận án còn là tài liệu tham khảo cho việc giảng dạy và học tập các học phần đạo đức học, quản lý xã hội…

13. Những hướng nghiên cứu tiếp theo:

Phát triển doanh nghiệp nói riêng và phát triển nền kinh tế nước ta nói chung theo hướng bền vững là một yêu cầu khách quan mà Đảng và Nhà nước ta đã khẳng định trong các chiến lược phát triển của đất nước, vì vậy, luận án “Trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp Việt Nam hiện nay tiếp tục cần được nghiên cứu trên những phương diện cụ thể và có sự đầu tư hơn trong các công trình tiếp theo như:

- Nghiên cứu trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp trong việc phát triển Vốn con người, xây dựng tinh thần văn hóa doanh nghiệp và đào tạo đội ngũ doanh nhân đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong quá trình hội nhập hiện nay.

- Xây dựng Bộ quy tắc ứng xử riêng mang tính Trách nhiệm xã hội cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ ở Việt Nam.

- Phân tích xu hướng biến đổi của quá trình thực hiện Trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp ở Việt Nam để bổ sung những nội dung về Trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp (Ví dụ như trách nhiệm an ninh quốc phòng)

14. Các công trình khoa học liên quan đến luận án: 

- Nguyễn Thị Kim Chi (2012), “Một số biện pháp nâng cao vai trò của Nhà nước đối với việc thực hiện TNXH ở Việt Nam hiện nay”, Kỷ yếu hội thảo: Nhà nước pháp quyền: một số vấn đề lý luận và thực tiễn, Khoa Triết học, Trường Đại học KHXH & NV, Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức, Nxb Đại học Quốc gia Hà Nội, tr. 465 – 479

- Nguyễn Thị Kim Chi (2013), “Nâng cao vai trò của Nhà nước đối với việc thực hiện trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp ở Việt Nam hiện nay”, Tạp chí Giáo dục lý luận (202), tr. 43 – 46.

- Nguyễn Thị Kim Chi (2014), “Trách nhiệm của các tổ chức tôn giáo (nghiên cứu trường hợp các chùa ở Hà Nội)”, Kỷ yếu hội thảo: Tôn giáo và văn hóa: một số vấn đề lý luận và thực tiễn, Nxb Tôn giáo, tr. 630 – 643.

- Nguyễn Thị Kim Chi (2014), “Trách nhiệm xã hội trong bối cảnh toàn cầu hóa: Nhận diện cơ hội và thách thức”, Kỷ yếu Hội nghị khoa học cán bộ trẻ và học viên sau đại học năm 2014, Trường Đại học KHXH & NV, Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức, Nxb Đại học Quốc gia Hà Nội, tr. 770 – 779.

- Nguyễn Thị Kim Chi (2015), “Trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp và tính tất yếu thực hiện TNXH của doanh nghiệp”, Tạp chí Giáo dục lý luận (227), tr. 64 – 67.

- Nguyễn Thị Kim Chi (2015), “Văn hóa doanh nghiệp với trách nhiệm của người đứng “đầu, Tạp chí Dân tộc và Thời đại (177), tr. 42 – 49.

>>>>> Xem bản thông tin tiếng Anh.

 Tân Lê - VNU - USSH
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
Thông tin liên quan
Trang: 1   | 2   | 3   | 4   | 5   | 6   | 7   | 8   | 9   | 10   | 11   | 12   | 13   | 14   | 15   | 16   | 17   | 18   | 19   | 20   | 21   | 22   | 23   | 24   | 25   | 26   | 27   | 28   | 29   | 30   | 31   | 32   | 33   | 34   | 35   | 36   | 37   | 38   | 39   | 40   | 41   | 42   | 43   | 44   | 45   | 46   | 47   | 48   | 49   | 50   | 51   | 52   | 53   | 54   | 55   | 56   | 57   | 58   | 59   | 60   | 61   | 62   | 63   | 64   | 65   | 66   | 67   | 68   | 69   | 70   | 71   | 72   | 73   | 74   | 75   | 76   | 77   | 78   | 79   | 80   | 81   | 82   | 83   | 84   | 85   | 86   | 87   | 88   | 89   | 90   | 91   |