Sau đại học
Trang chủ   >  Tin tức  >   Thông báo  >   Sau đại học
Thông tin LATS của NCS Nguyễn Thị Lan
Tên đề tài luận án: “Các tội xâm phạm chế độ hôn nhân và gia đình theo luật hình sự Việt Nam”

1. Họ và tên nghiên cứu sinh: Nguyễn Thị Lan             

2. Giới tính: Nữ

3. Ngày sinh: 03/09/1979                                               

4. Nơi sinh: Hà Nội

5. Quyết định công nhận nghiên cứu sinh số: 3611/QĐ-SĐH, ngày 22 tháng 10 năm 2009 của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội

6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo: Thay đổi tên đề tài theo Quyết định số 475/QĐ-KL ngày 17/9/2013.

7. Tên đề tài luận án: “Các tội xâm phạm chế độ hôn nhân và gia đình theo luật hình sự Việt Nam”

8. Chuyên ngành: Luật hình sự và tố tụng hình sự         

9. Mã số: 62 38 40 01

10. Cán bộ hướng dẫn khoa học: PGS.TS Nguyễn Tất Viễn; TS. Trương Quang Vinh

11. Tóm tắt các kết quả mới của luận án:

Từ góc độ lý luận về luật hình sự, luận án đã:

+ Phân tích và làm sáng tỏ: khái niệm hôn nhân gia đình, khái niệm chế độ hôn nhân và gia đình, khái niệm các tội xâm phạm chế độ hôn nhân và gia đình, và cơ sở lý luận của việc quy định các tội xâm phạm chế độ hôn nhân và gia đình trong luật hình sự Việt Nam;

+ Phân tích và đánh giá về: các quy định của pháp luật Việt Nam về các tội xâm phạm chế độ hôn nhân và gia đình trong suốt quá trình lịch sử từ thời kỳ phong kiến đến nay để rút ra những giá trị cần tiếp tục kế thừa; các đặc dấu hiệu pháp lý của các tội xâm phạm chế độ hôn nhân và gia đình theo luật hình sự Việt Nam

+ Nghiên cứu so sánh các quy định của luật hình sự một số nước trên thế giới, nhằm tìm kiếm những bài học kinh nghiệm lập pháp về các tội xâm phạm chế độ hôn nhân và gia đình của một số quốc gia trên thế giới;

+ Phân tích thực tiễn xét xử nhiều năm đối với các tội xâm phạm chế độ hôn nhân và gia đình để đánh giá hiệu quả của các quy định pháp luật hình sự trong đấu tranh phòng, chống các tội phạm này;

+ Đề xuất hoàn thiện các quy định của pháp luật hình sự Việt Nam về các tội xâm phạm chế độ hôn nhân và gia đình dựa trên những cơ sở về mặt lý luận, thực tiễn và kinh nghiệm lập pháp đã được nghiên cứu.

12. Khả năng ứng dụng trong thực tiễn:

Các kết quả nghiên cứu trên đây có thể ứng dụng trong thực tiễn thông qua việc sử dụng những kết quả phân tích và tổng hợp làm cơ sở lý luận và thực tiễn cho hoạt động lập pháp và áp dụng pháp luật. Luận án sẽ là tài liệu tham khảo hữu ích cho cơ quan lập pháp, hành pháp và tư pháp Việt Nam trong việc sửa đổi, bổ sung, giải thích, hướng dẫn và áp dụng những quy định pháp luật về các tội xâm phạm chế độ HNGĐ, đồng thời là tài liệu tham khảo bổ ích cho người dạy, người học hoặc bất cứ ai quan tâm nghiên cứu chuyên sâu về các tội xâm phạm chế HNGĐ.

13. Những hướng nghiên cứu tiếp theo:

Tiếp tục nghiên cứu đánh giá thực tiễn thi hành những quy định về các tội xâm phạm chế độ hôn nhân và gia đình theo Bộ luật hình sự 2015 vừa được Quốc hội thông qua ngày 27/11/2015 để đánh giá hiệu quả của đạo luật này trong đấu tranh phòng, chống các tội xâm phạm chế độ hôn nhân và gia đình trong thời kỳ mới.

14. Các công trình đã công bố có liên quan:

1)   Nguyễn Thị Lan (2015), Hành vi vi phạm chế độ một vợ một chồng dưới khía cạnh xã hội-pháp lý và những vấn đề đặt ra, tạp chí Khoa học – Chuyên san Luật học số 1/2015, tr. 43-49.

2)   Nguyễn Thị Lan (2015), Bàn về tội loạn luân và các trường hợp phạm tội có tính chất loạn luân trong luật hình sự Việt Nam, tạp chí Khoa học – Chuyên san Luật học số 4/2015, tr. 50-55.

3)   Nguyễn Thị Lan (2016), “Những quy định của Bộ luật hình sự năm 2015 về các tội xâm phạm chế độ hôn nhân và gia đình và vấn đề tiếp tục hoàn thiện”, Tạp chí Khoa học – Chuyên san Luật học (2), tr. 26-33.

>>>>> Xem bản thông tin tiếng Anh.

 Thủy Đinh - Ban Đào tạo, VNU
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
Thông tin liên quan
Trang: 1   | 2   | 3   | 4   | 5   | 6   | 7   | 8   | 9   | 10   | 11   | 12   | 13   | 14   | 15   | 16   | 17   | 18   | 19   | 20   | 21   | 22   | 23   | 24   | 25   | 26   | 27   | 28   | 29   | 30   | 31   | 32   | 33   | 34   | 35   | 36   | 37   | 38   | 39   | 40   | 41   | 42   | 43   | 44   | 45   | 46   | 47   | 48   | 49   | 50   | 51   | 52   | 53   | 54   | 55   | 56   | 57   | 58   | 59   | 60   | 61   | 62   | 63   | 64   | 65   | 66   | 67   | 68   | 69   | 70   | 71   | 72   | 73   | 74   | 75   | 76   | 77   | 78   | 79   | 80   | 81   | 82   | 83   | 84   | 85   | 86   | 87   | 88   | 89   | 90   | 91   | 92   | 93   | 94   | 95   |