Sau đại học
Trang chủ   >  Tin tức  >   Thông báo  >   Sau đại học
Thông tin LATS của NCS Đặng Hà Chi
Tên đề tài luận án: Một số vấn đề triết học văn hóa

 

1. Họ và tên nghiên cứu sinh: Đặng Hà Chi             

2. Giới tính: Nữ

3. Ngày sinh:  30/01/1984                                           

4. Nơi sinh: Vĩnh Phúc

5. Quyết định công nhận nghiên cứu sinh số 3202/QĐ-SĐH, ngày 08 tháng 11 năm 2010 của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội.

6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo: Không

7. Tên đề tài luận án: Một số vấn đề triết học văn hóa

8. Chuyên ngành: CNDVBC & CNDVLS  9. Mã số: 62 22 80 05

10. Cán bộ hướng dẫn khoa học: PGS.TS. Nguyễn Anh Tuấn

11. Tóm tắt các kết quả mới của luận án:

- Luận án khảo cứu, phân tích và trình bày có hệ thống, qua đó làm rõ những nội dung triết học văn hóa ở khía cạnh lịch sử hình thành của khoa học này: giới thiệu được một số quan niệm về bản chất của văn hóa, những vấn đề văn hóa được quan tâm từ bình diện triết học qua một số giai đoạn lịch sử ở tây Âu trước Mác.

- Thông quan việc nêu và phân tích một số nguyên tắc phương pháp luận trong nhận thức của Mác về văn hóa, luận án đã định hình được các vấn đề mà triết học văn hóa đã và đang phải giải quyết như đối tượng, phương pháp nghiên cứu, từ đó luận chứng được tính độc lập của phân ngành triết học này so với các khoa học khác cũng nghiên cứu về văn hóa.

- Bằng việc vận dụng những nguyên tắc đó để phân tích về mặt lí luận một số vấn đề triết học văn hóa: bản chất văn hóa của hoạt động người; văn hóa và tự nhiên; văn hóa và sự phát triển con người trong lịch sử xã hội, luận án chứng minh những giá trị của triết học Mác trong nghiên cứu văn hóa và định hướng cho các ngành khoa học khác nghiên cứu về văn hóa.

 

 

12. Khả năng ứng dụng trong thực tiễn:

Có thể coi luận án là một nghiên cứu chuyên khảo tương đối hoàn chỉnh về những vấn đề triết học cơ bản của lý luận văn hoá. Luận án đã khảo sát đối tượng, cơ sở lý luận và phương pháp luận của triết học văn hóa, bản chất và sự vận động của văn hoá, mối liên hệ của nó với tự nhiên, xã hội, với hoạt động con người.

Luận án có thể dùng làm tài liệu tham khảo cho việc nghiên cứu, giảng dạy và học tập triết học Mác - Lênin và lý luận về văn hoá.

13. Những hướng nghiên cứu tiếp theo

- Nghiên cứu những vấn đề của văn hóa Việt Nam hiện nay

14. Các công trình đã công bố có liên quan đến luận án:

1.   Đặng Hà Chi – Nguyễn Thị Huệ (2010), “Trần Đức Thảo với vấn đề nghiên cứu hiện tượng ý thức con người”, Tạp chí Giáo dục lý luận (7), tr.46-51.

2.   Đặng Hà Chi – Tạ Vân Hà (2010),  “Lý luận con đường thứ 3 của trào lưu dân chủ xã hội phương Tây hiện đai”, Kỷ yếu hội thảo khoa học Quốc tế : Cơ sở lý luận của cánh tả nhìn từ quan điểm Macxit, Trung tâm Nghiên cứu và phân tích chính sách tổ chức, tr.125-139.

3.    Đặng Hà Chi – Tạ Vân Hà (2012) “Tôn giáo trong phân tâm học của Sigmund Freud”, Tọa đàm Quốc tế : Tính hiện đại và đời sống tôn giáo hiện nay ở Việt Nam,  NXB Tôn giáo, tr.109-123.

4.   Đặng Hà Chi (2012), “Sự tác động của quy luật đồng nhất trong tư duy”, Kỷ yếu hội thảo khoa học : Nghiên cứu và giảng dạy logic học ở Việt Nam hiện nay, Khoa Triết học, Đại học Sư phạm Hà Nôi.

5.    Đặng Hà Chi (2012),  “Định hướng phát triển kinh tế Việt Nam thập niên thứ hai thế kỷ XXI”, Kỷ yếu hội thảo khoa học: Bối cảnh thế giới hiện nay và những vấn đề đặt ra đối với Việt Nam, Đại học Quốc gia Hà Nội.

6.    Đặng Hà Chi (2012), “Các nguyên tắc duy vật trong việc hiểu văn hóa”,  Tạp chí Giáo dục lý luận (7&8), tr.63-66.

7.   Đặng Hà Chi (2014), “Nguồn gốc văn hóa của tôn giáo”, Kỷ yếu tọa đàm khoa học quốc tế: Tôn giáo và văn hóa một số vấn đề lý luận và thực tiễn, NXB Tôn giáo, tr.544-554

8.   Đặng Hà Chi (2015), “Văn hóa Đông Tây qua tiếp cận so sánh”, Tạp chí Dân tộc và thời đại (179), tr.48-52.

>>>>> Bản thông tin tiếng Anh.

 Tân Lê - VNU - USSH
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
Thông tin liên quan
Trang: 1   | 2   | 3   | 4   | 5   | 6   | 7   | 8   | 9   | 10   | 11   | 12   | 13   | 14   | 15   | 16   | 17   | 18   | 19   | 20   | 21   | 22   | 23   | 24   | 25   | 26   | 27   | 28   | 29   | 30   | 31   | 32   | 33   | 34   | 35   | 36   | 37   | 38   | 39   | 40   | 41   | 42   | 43   | 44   | 45   | 46   | 47   | 48   | 49   | 50   | 51   | 52   | 53   | 54   | 55   | 56   | 57   | 58   | 59   | 60   | 61   | 62   | 63   | 64   | 65   | 66   | 67   | 68   | 69   | 70   | 71   | 72   | 73   | 74   | 75   | 76   | 77   | 78   | 79   | 80   | 81   | 82   | 83   | 84   | 85   | 86   | 87   | 88   | 89   | 90   | 91   | 92   | 93   | 94   | 95   | 96   | 97   |