Sau đại học
Trang chủ   >  Tin tức  >   Thông báo  >   Sau đại học
Thông tin LATS của NCS Đặng Kim Khánh Ly
Tên đề tài luận án:Quan hệ xã hội trong việc tiếp cận dịch vụ chăm sóc sức khỏe của người dân tại bệnh viện công hiện nay (Nghiên cứu trường hợp một bệnh viện công Hà Nội)

1. Họ và tên  nghiên cứu sinh: Đặng Kim Khánh Ly

2. Giới tính: Nữ

3. Ngày sinh:20/12/1979                                                                       

4. Nơi sinh:Hà Nội

5. Quyết định công nhận nghiên cứu sinh số: Quyết định số 3202/QĐ-XHNV-SĐH, ngày 08tháng 11năm 2010 của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội

6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo:Văn bản thứ nhất về việc điều chỉnh tên đề tài tại quyết định số 360/QĐ-SĐH, ngày20 tháng03 năm 2012 của Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội; Văn bản thứ hai về việc điều chỉnh tên đề tài tại quyết định số 1677/QĐ-XHNV, ngày25 tháng05 năm 2016 của Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội

7. Tên đề tài luận án:Quan hệ xã hội trong việc tiếp cận dịch vụ chăm sóc sức khỏe của người dân tại bệnh viện công hiện nay (Nghiên cứu trường hợp một bệnh viện công Hà Nội)

8. Chuyên ngành:Xã hội học

9. Mã số:62310301

10. Cán bộ hướng dẫn:PGS.TS. Nguyễn Thị Kim Hoa và GS.TS Trịnh Duy Luân

11. Tóm tắt các kết quả mới của luận án:

(1)Trên cơ sở hệ thống hóa các nghiên cứu lý luận và thực tiễn về quan hệ xã với sức khỏe và tiếp cận dịch vụ chăm sóc sức khỏe, luận án đã bổ sung một tiếp cận mới khi nghiên cứu về quan hệ xã hội cơ bản trong môi trường bệnh viện công hiện nay. Luận án đã chỉ ra được biến số (quan hệ xã hội) có mối liên hệ trực tiếp và gián tiếp đến việc tiếp cận dịch vụ chăm sóc sức khỏe của người dân tạị bệnh viện hiện nay.

(2)Bằng việc kết hợp sử dụng các phương pháp nghiên cứu định lượng và định tính, luận án đã nhận diện được những quan hệ xã hội cơ bản giữa người cung cấp và người sử dụng dịch vụ chăm sóc sức khỏe trong bệnh viện công hiện nay.

(3) Luận án đã chỉ ra được mối liên hệ giữa các đặc điểm của mối quan hệ xã hội giữa người cung cấp dịch vụ và người thụ hưởng dịch vụ đến sự hài lòng trong tiếp cận dịch vụ chăm sóc sức khỏe tại môi trường bệnh viện công hiện nay.

(4)Luận án đã đề xuất một số giải pháp, khuyến nghị nhằm thúc đẩy cải thiện các mối quan hệ chức năng và ngoài chức năng giữa hai nhóm cung cấp và sử dụng dịch vụchăm sóc sức khỏe, nhằm hướng tới cung cấp một dịch vụ chăm sóc sức khỏe ngày càng hoàn thiện hơn nữa cho người dân tại môi trường bệnh viện công hiện nay.

12. Khả năng ứng dụng trong thực tiễn: 1/Bộ y tế nói chung và các bệnh viện công nói riêngcó thể tham khảo những phát hiện chính của luận án, từ đó làm cơ sở xây dựng các giải pháp hoàn thiện hơn nữa trong việc cung cấp các dịch vụ chăm sóc sức khỏe  cho người dân tại bệnh viện công hiện nay. 2/ Làm tài liệu tham khảo và giảng dạyvề Xã hội học sức khỏe/ y tế tại các trường đại học và các cơ sở giáo dục khác.

13. Những hướng nghiên cứu tiếp theo:Quan hệ xã hội trong việc tiếp cận dịch vụ chăm sóc sức khỏe của người dân (một phân tích so sánh giữa môi trường bệnh viện công và tư ở Việt Nam hiện nay)

14. Các công trình đã công bố liên quan đến luận án:

1.     Đặng Kim Khánh Ly(2011),“Quan hệ xã hội trong bệnh viện: Một số vấn đề lý luận và thực tiễn hiện nay”, Sách chuyên khảo Những vấn đề xã hội học trong sự biến đổi xã hội, Nhà xuất bản Đại học Quốc gia Hà Nội, (ISBN:978-604-62-0594-4) tr. 265-304

2.     Đặng Kim Khánh Ly, Dương Thị Phương(2012),“Định hướng vai trò của nhân viên công tác xã hội trong bệnh viện ở Việt Nam hiện nay”, Kỷ yếu Hội thảo Chia sẻ Kinh nghiệm Quốc tế về An sinh xã hội và Công tác xã hội, Nhà xuất bản Đại học Quốc gia Hà Nội, tr 576-599

3.     Đặng Kim Khánh Ly(2015), “Định hướng phát triển nguồn nhân lực làm công tác xã hội trong lĩnh vực y tế (kinh nghiệm từ Cuba)”, Tạp chí Nghiên cứu con người (5), tr 63-71

4.     Đặng Kim Khánh Ly(2016), “Sức khỏe và xã hội: nội dung và khoảng trống trong nghiên cứu hiện nay”, Tạp chí Xã hội học (1), tr 64–74.

>>>>> Bản thông tin tiếng Anh.

 Tân Lê - VNU - USSH
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
Thông tin liên quan
Trang: 1   | 2   | 3   | 4   | 5   | 6   | 7   | 8   | 9   | 10   | 11   | 12   | 13   | 14   | 15   | 16   | 17   | 18   | 19   | 20   | 21   | 22   | 23   | 24   | 25   | 26   | 27   | 28   | 29   | 30   | 31   | 32   | 33   | 34   | 35   | 36   | 37   | 38   | 39   | 40   | 41   | 42   | 43   | 44   | 45   | 46   | 47   | 48   | 49   | 50   | 51   | 52   | 53   | 54   | 55   | 56   | 57   | 58   | 59   | 60   | 61   | 62   | 63   | 64   | 65   | 66   | 67   | 68   | 69   | 70   | 71   | 72   | 73   | 74   | 75   | 76   | 77   | 78   | 79   | 80   | 81   | 82   | 83   | 84   | 85   | 86   | 87   | 88   | 89   | 90   | 91   | 92   | 93   | 94   | 95   | 96   | 97   |