Sau đại học
Trang chủ   >  Tin tức  >   Thông báo  >   Sau đại học
Thông tin LATS của NCS Lê Văn Hùng
Tên đề tài luận án: “Sự biến đổi của văn hóa gia đình Việt Nam hiện nay”

1. Họ và tên nghiên cứu sinh: Lê Văn Hùng         

2. Giới tính: Nam

3. Ngày sinh: 14/11/1978                                      

4. Nơi sinh: Tuyên Quang

5. Quyết định công nhận nghiên cứu sinh số 2999/2013/QĐ-XHNV-SĐH ngày 30/12/2013 của Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - Đại học Quốc gia Hà Nội.

6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo: Điều chỉnh tên đề tài LATS theo quyết định số 1560/QĐ-SĐH, ngày 18 tháng 11 năm 2014 của Hiệu trưởng trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội.

7. Tên đề tài luận án: “Sự biến đổi của văn hóa gia đình Việt Nam hiện nay”

8. Chuyên ngành: CNDVBC & CNDVLS                                                    

9. Mã số: 62 22 03 02

10. Cán bộ hướng dẫn khoa học: PGS.TS Nguyễn Linh Khiếu

11. Tóm tắt các kết quả mới của luận án:

- Làm rõ một số vấn đề lí luận về văn hóa gia đình, sự biến đổi của văn hóa gia đình và các yếu tố tác động đến sự biến đổi của văn hóa gia đình Việt Nam hiện nay.

- Đánh giá thực trạng biến đổi và những vấn đề đặt ra từ sự biến đổi của văn hóa gia đình Việt Nam hiện nay.

- Đề xuất những giải pháp chủ yếu nhằm phát huy những biến đổi tích cực và hạn chế những biến đổi tiêu cực của văn hóa gia đình Việt Nam hiện nay.

12. Khả năng ứng dụng trong thực tiễn:

Kết quả nghiên cứu của luận án góp phần hệ thống hóa, khái quát hóa lí luận về văn hóa gia đình và sự biến đổi của văn hóa gia đình Việt Nam hiện nay.

Kết quả nghiên cứu của luận án có thể làm tài liệu tham khảo cho việc nghiên cứu, giảng dạy các vấn đề liên quan đến gia đình, văn hóa gia đình và sự biến đổi của văn hóa gia đình ở các cơ sở giáo dục và đào tạo ở Việt Nam hiện nay.

13. Những hướng nghiên cứu tiếp theo:

Trong những năm tới, tiếp tục đi sâu nghiên cứu:

- Sự biến đổi các giá trị, chuẩn mực văn hóa điều chỉnh các mối quan hệ cơ bản trong gia đình.

- Sự biến đổi văn hóa gia đình ở các dân tộc; ở các giai cấp, tầng lớp; ở các khu vực: nông thôn, thành thị, miền núi, đồng bằng, v.v..

- Đề xuất các giải pháp nhằm phát huy những biến đổi tích cực và hạn chế những biến đổi tiêu cực của văn hóa gia đình Việt Nam.

14. Các công trình khoa học liên quan đến luận án:  

1. Lê Văn Hùng (2012), “Sự biến đổi nội dung giáo dục đạo đức trong gia đình Việt Nam hiện nay dưới tác động của hội nhập quốc tế”, Kỷ yếu hội thảo khoa học quốc tế: Thực tại và tương lai của gia đình trong thế giới hội nhập, NXB Văn hóa – Thông tin, Hà Nội, tr. 514-520.

2. Lê Văn Hùng (2013), “Tư tưởng đạo hiếu trong Nho giáo và sự biến đổi của nó trong gia đình Việt Nam hiện nay”, Kỷ yếu hội thảo khoa học quốc tế: Luân thường Nho giáo dưới góc nhìn xuyên văn hóa, Trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn, ĐHQG thành phố Hồ Chí Minh, tr. 573-580.

3. Lê Văn Hùng (2013), “Sự biến đổi của đạo hiếu trong gia đình Việt Nam hiện nay”, Tạp chí Giáo dục lý luận (191), tr. 38-40.

4. Lê Văn Hùng (2014), “Sự biến đổi của văn hóa gia đình trong hội nhập quốc tế ở Việt Nam hiện nay”, Tạp chí Giáo dục lý luận (210), tr. 30-32.

5. Lê Văn Hùng (2014), “Xây dựng chuẩn mực văn hóa gia đình Việt Nam hiện nay”, Tạp chí Giáo dục lý luận (217), tr. 33-36.

6. Lê Văn Hùng (2015), “Toàn cầu hóa và một số biến đổi trong gia đình Việt Nam”, Tạp chí Giáo dục lý luận (227), tr. 67-69.

7. Lê Văn Hùng (2015), “Văn hóa gia đình truyền thống với việc xây dựng văn hóa gia đình Việt Nam hiện nay”, Kỷ yếu hội thảo khoa học: Việt Nam học – Những phương diện văn hóa truyền thống, Tập 1, NXB Khoa học xã hội, Hà Nội, tr. 153-158.

8. Lê Văn Hùng (2015), “Văn hóa gia đình Việt Nam truyền thống và một số biến đổi của văn hóa gia đình Việt Nam trong quá trình hội nhập quốc tế”, Văn hóa gia đình dòng họ và gia phả Việt Nam, NXB ĐHQG thành phố Hồ Chí Minh, tr. 211-224.

9. Lê Văn Hùng (2015), “Dự định của cha mẹ về trình độ và nghề nghiệp của con cái hiện nay (nghiên cứu so sánh giữa hộ gia đình ở Phú Thọ và Hà Giang)”, Kỷ yếu Hội thảo khoa học quốc tế: Chuyển biến kinh tế - xã hội và giáo dục, NXB Thế giới, Hà Nội, tr. 294-300.

10. Lê Văn Hùng (2016), “Một số nhân tố tác động đến sự biến đổi của văn hóa gia đình Việt Nam hiện nay, Tạp chí Giáo dục lý luận (243), tr. 35-36; 42.

11. Lê Văn Hùng (2016), “Biến đổi các giá trị, chuẩn mực văn hóa gia đình”, Tạp chí Cộng sản Điện tử (351), http://www.tapchicongsan.org.vn.

>>>>> Bản thông tin LATS bang tiếng Anh.

 Tân Lê - VNU - USSH
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
Thông tin liên quan
Trang: 1   | 2   | 3   | 4   | 5   | 6   | 7   | 8   | 9   | 10   | 11   | 12   | 13   | 14   | 15   | 16   | 17   | 18   | 19   | 20   | 21   | 22   | 23   | 24   | 25   | 26   | 27   | 28   | 29   | 30   | 31   | 32   | 33   | 34   | 35   | 36   | 37   | 38   | 39   | 40   | 41   | 42   | 43   | 44   | 45   | 46   | 47   | 48   | 49   | 50   | 51   | 52   | 53   | 54   | 55   | 56   | 57   | 58   | 59   | 60   | 61   | 62   | 63   | 64   | 65   | 66   | 67   | 68   | 69   | 70   | 71   | 72   | 73   | 74   | 75   | 76   | 77   | 78   | 79   | 80   | 81   | 82   | 83   | 84   | 85   | 86   | 87   | 88   | 89   | 90   | 91   | 92   | 93   | 94   | 95   | 96   | 97   | 98   | 99   | 100   | 101   | 102   | 103   |