Sau đại học
Trang chủ   >  Tin tức  >   Thông báo  >   Sau đại học
Thông tin LATS của NCS Nguyễn Duy Quỳnh
Tên đề tài luận án: Mối quan hệ giữa Đảng với Nhân dân ở Việt Nam hiện nay

1. Họ và tên nghiên cứu sinh: Nguyễn Duy Quỳnh

2. Giới tính: Nam

3. Ngày sinh: 09/01/1978                                                         

4. Nơi sinh: Hà Nội

5. Quyết định công nhận nghiên cứu sinh số: 2999/2013/QĐ-XHNV-SĐH ngày 30/12/2013 của Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội

6. Các hình thức thay đổi trong quá trình đào tạo: Quyết định số 731/QĐ- SĐH ngày 22/4/2014 và Quyết định số 1729/QĐ-XHNV ngày 30/5/2016 của Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn về việc điều chỉnh tên đề tài luận án tiến sỹ.

7. Tên đề tài luận án: Mối quan hệ giữa Đảng với Nhân dân ở Việt Nam hiện nay

8. Chuyên ngành: Chính trị học                       

9. Mã số: 62 31 02 01

10. Cán bộ hướng dẫn khoa học: GS.TS. Dương Xuân Ngọc                                                                               

11. Tóm tắt các kết quả mới của luận án:

Trên cơ sở cách tiếp cận góc độ chính trị học, lấy quan hệ quyền lực làm phạm trù trung tâm, luận án làm rõ các nội dung, các khuynh hướng thể hiện rõ Đảng có quyền lãnh đạo, Nhân dân có quyền làm chủ, cụ thể như sau:

- Góp phần làm rõ thêm một số khái niệm cơ bản như: Đảng chính trị, Đảng lãnh đạo, Đảng cầm quyền, Đảng Cộng sản, Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhân dân; làm sáng tỏ thêm những quan điểm của chủ nghĩa Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh về mối quan hệ giữa Đảng với Nhân dân;

- Làm rõ bản chất, nội dung và những yếu tố tác động đến mối quan hệ giữa Đảng với Nhân dân; nguyên tắc, điều kiện bảo đảm sự gắn kết giữa Đảng với Nhân dân, làm cơ sở lý luận - thực tiễn cho Đảng trong việc xây dựng sự thống nhất, đoàn kết Đảng với Nhân dân.

- Khảo sát thực trạng mối quan hệ giữa Đảng với Nhân dân, làm rõ những nguyên dân của những thành tựu, hạn chế và những vấn đề đặt ra trong quan hệ giữa Đảng với Nhân dân trong giai đoạn hiện nạy.

- Đề xuất phương hướng và hệ thống các giải pháp phong phú, thiết thực nhằm tăng cường hơn nữa mối quan hệ giữa Đảng với Nhân dân trong giai đoạn hiện nay.

12. Khả năng ứng dụng trong thực tế: Làm tư liệu tham khảo cho việc nghiên cứu và giảng dạy các vấn đề liên quan trong các lĩnh vực khoa học lý luận chính trị; đồng thời làm tài liệu tham khảo cho các nhà lãnh đạo, quản lý trong việc nghiên cứu đổi mới hệ thống chính trị ở Việt Nam hiện nay.  

13. Những hướng nghiên cứu tiếp theo: Nghiên cứu về mối quan hệ giữa Nhân dân với Đảng Cộng sản Việt Nam.

14. Các công trình đã công bố liên quan đến luận án:

1.   Nguyễn Duy Quỳnh (2013), “Giải pháp tăng cường mối quan hệ Đảng với nhân dân theo tinh thần Nghị quyết 11 của Đảng Cộng sản Việt Nam”, Hội thảo “Tiếp tục đổi mới hệ thống chính trị, phát huy quyền làm chủ của nhân dân theo tinh thần nghị quyết XI của Đảng Cộng sản Việt Nam”, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội.

2.    Nguyễn Duy Quỳnh (2015) “Giải pháp phát huy quyền làm chủ của nhân dân trong giai đoạn hội nhập quốc tế ở Việt Nam hiện nay”, Hội thảo quốc tế “Phát huy quyền làm chủ của nhân dân trong bối cảnh hội nhập quốc tế: Thực tiễn các nước Đông Nam Á và kinh nghiệm cho Việt Nam, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội.

3.    Nguyễn Duy Quỳnh (2016), Mối quan hệ giữa Đảng với Nhân dân ở Việt Nam trong bối cảnh toàn cầu hóa, Tạp chí Lý luận Chính trị và Truyền thông (7), tr.40-43.

4.    Nguyễn Duy Quỳnh (2016), Tác động của nền kinh tế thị trường đối với mối quan hệ giữa Đảng với Nhân dân, Tạp chí Giáo dục Lý luận (248), tr.35-37.

5.    Nguyễn Duy Quỳnh (2016), Tác động của toàn cầu hóa đối với mối quan hệ giữa Đảng với Nhân dân trong giai đoạn hiện nay, Tạp chí Cộng sản điện tử, ngày 01 tháng 08 năm 2016 (http://www.tapchicongsan.org.vn/Home/Thong-tin-ly-luan/2016/40129/Toan-cau-hoa-tac-dong-toi-moi-quan-he-giua-Dang-voi.aspx).

>>>>> Xem bản thông tin tiếng Anh.

 Tân Lê - VNU - USSH
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
Thông tin liên quan
Trang: 1   | 2   | 3   | 4   | 5   | 6   | 7   | 8   | 9   | 10   | 11   | 12   | 13   | 14   | 15   | 16   | 17   | 18   | 19   | 20   | 21   | 22   | 23   | 24   | 25   | 26   | 27   | 28   | 29   | 30   | 31   | 32   | 33   | 34   | 35   | 36   | 37   | 38   | 39   | 40   | 41   | 42   | 43   | 44   | 45   | 46   | 47   | 48   | 49   | 50   | 51   | 52   | 53   | 54   | 55   | 56   | 57   | 58   | 59   | 60   | 61   | 62   | 63   | 64   | 65   | 66   | 67   | 68   | 69   | 70   | 71   | 72   | 73   | 74   | 75   | 76   | 77   | 78   | 79   | 80   | 81   | 82   | 83   | 84   | 85   | 86   | 87   | 88   | 89   | 90   | 91   | 92   | 93   | 94   | 95   | 96   | 97   | 98   | 99   | 100   | 101   | 102   | 103   |