Sau đại học
Trang chủ   >  Tin tức  >   Thông báo  >   Sau đại học
Thông tin LATS của NCS Lưu Thành Trung
Tên đề tài luận án: Nghiên cứu đánh giá biến động đường bờ phục vụ quản lý bờ biển Sóc Trăng - Cà Mau.

1. Họ và tên nghiên cứu sinh: Lưu Thành Trung  

2.Giới tính: Nam

3. Ngày sinh:     23/05/1982                                                       

4. Nơi sinh: Vĩnh Phúc

5. Quyết định công nhận  nghiên cứu sinh: Số 1707/QĐ-SĐH ngày 02/5/2012 của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội.

6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo:  Không

7. Tên đề tài luận án: Nghiên cứu đánh giá biến động đường bờ phục vụ quản lý bờ biển Sóc Trăng - Cà Mau.

8. Chuyên ngành: Sử dụng và bảo vệ tài nguyên môi trường       9. Mã số: 62 85 15 01

10. Cán bộ hướng dẫn khoa học:   Hướng dẫn chính: PGS.TS Vũ Văn Phái

                                                            Hướng dẫn phụ: TS. Nguyễn Đắc Đồng

11. Tóm tắt các kết quả mới của luận án:

- Dưới tác động tổng hợp của điều kiện tự nhiên và các hoạt động của con người trong bối cảnh nước biển dâng, biến động địa hình bờ biển Sóc Trăng - Cà Mau giai đoạn 1965 - 2013 có diễn biến phức tạp với xu thế gia tăng của quá trình xói lở;

- Tích hợp phân tích xu thế biến động địa hình và đánh giá tính dễ bị tổn thương là cơ sở khoa học cần thiết cho định hướng quản lý bờ biển và thiết lập hành lang cảnh báo nguy cơ tai biến xói lở - bồi tụ bờ biển Sóc Trăng - Cà Mau;

- Đã làm rõ hiện trạng và xu thế xói lở bờ biển trong mối quan hệ vi quá trình địa mạo khu vực Sóc Trăng - Cà Mau.

- Đã xác lập được hành lang cảnh báo nguy cơ tai biến xói lở - bồi tụ bờ biển Sóc Trăng - Cà Mau, chi tiết cho 3 xã phía nam Mũi Cà Mau.  

12. Khả năng ứng dụng thực tiễn: Kết quả nghiên cứu của đề tài là tài liệu tham khảo có giá trị phục vụ quản lý và quy hoạch môi trường cho các địa phương ven biển.

13. Các hướng nghiên cứu tiếp theo: Tiếp tục nghiên cứu chi tiết hơn và hoàn thiện về lý luận, phương pháp thiết lập và quản lý hành lang cảnh báo nguy cơ tai biến xói lở - bồi tụ bờ biển ở các địa phương ven biển.

14. Các công trình công bố liên quan đến luận án:

[1]. Lưu Thành Trung, Vũ Văn Phái, Vũ Tuấn Anh (2014), "Đặc điểm địa mạo dải ven biển Sóc Trăng - Cà Mau (từ cửa Định An đến cửa Tiểu Dừa)", Tạp chí Khoa học ĐHQGHN: Các Khoa học Trái đất và Môi trường, Tập 30, Số 3 (2014), tr 55-72.

[2]. Lưu Thành Trung, Vũ Tuấn Anh, Vũ Văn Phái, Vũ Quang Lân, Phạm Hạnh Nguyên (2014), "Nghiên cứu tính toán vận chuyển trầm tích và biến đổi địa hình đáy biển ven bờ Sóc Trăng - Cà Mau sử dụng mô hình Mike21 bằng phương pháp phần tử hữu hạn", Tạp chí Địa chất, loạt A, số 346-348,9-11/2014, tr. 191-200.

[3]. Vũ Văn Phái, Lưu Thành Trung, Nguyễn Hiệu, Dương Tuấn Ngọc, Vũ Lê Phương, Trần Duy Hiền (2013), "Tiếp cận hệ thống trong nghiên cứu đánh giá biến động đường bờ biển phục vụ quản lý xói bờ", Tạp chí Khoa học TN&MT, Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội, số 01/2013, tr. 121-124.

[4]. Vũ Văn Phái, Nguyễn Hiệu, Dương Tuấn Ngọc, Vũ Lê Phương, Lưu Thành Trung, Vũ Tuấn Anh (2015), "Biến động đường bờ biển các tỉnh Nam Bộ dưới tác động của biến đổi khí hậu và mực nước biển dâng”, Sách chuyên khảo, Nhà xuất bản Đại học Quốc gia Hà Nội, 319 tr.

[5]. Vũ Văn Phái, Dương Tuấn Ngọc, Lưu Thành Trung (2013), "Những bằng chứng địa mạo về sự thay đổi mực nước biển trên dải bờ biển Nam Bộ trong giai đoạn từ Holocen giữa đến nay", Tuyển tập Báo cáo khoa học Hội nghị Khoa học Địa chất biển toàn quốc lần thứ II, Nhà xuất bản Khoa học Tự nhiên và Công nghệ, tr.243-250.

[6]. Vũ Văn Phái, Dương Tuấn Ngọc, Lưu Thành Trung, Vũ Lê Phương, Lê Đình Nam (2013), "Nghiên cứu địa mạo phục vụ quản lý thống nhất đới bờ biển", Tuyển tập Báo cáo khoa học Hội nghị Khoa học Địa chất biển toàn quốc lần thứ II, Nhà xuất bản Khoa học Tự nhiên và Công nghệ, tr.297-305

[7]. Dư Văn Toán, Nguyễn Quốc Trinh, Phạm Văn Tiến, Lưu Thị Toán, Lưu Thành Trung, Nguyễn Ngọc Tiến (2014), "Một số đánh giá thống kê về tính chất của bão Biển Đông và vùng bờ biển Việt Nam giai đoạn 1951-2013", Tạp chí Khoa học và Công nghệ Biển, tập 14, số 2, 2014, tr.176-186.

[8]. Dư Văn Toán, Phạm Lê Duy Anh, Lưu Thành Trung (2015), “Đo lường sức khỏe hệ sinh thái biển bằng chỉ số sức khỏe đại dương, cách tiếp cận mới trong quản lý tổng hợp tài nguyên thiên nhiên”, Tuyển tập Báo cáo khoa học Hội thảo Quốc gia về tài nguyên thiên nhiên và tăng trưởng xanh, NXB  Đại học Quốc gia Hà Nội.

>>>> Bản thông tin tiếng Anh.

 Quang Lợi - VNU - HUS
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
Thông tin liên quan
Trang: 1   | 2   | 3   | 4   | 5   | 6   | 7   | 8   | 9   | 10   | 11   | 12   | 13   | 14   | 15   | 16   | 17   | 18   | 19   | 20   | 21   | 22   | 23   | 24   | 25   | 26   | 27   | 28   | 29   | 30   | 31   | 32   | 33   | 34   | 35   | 36   | 37   | 38   | 39   | 40   | 41   | 42   | 43   | 44   | 45   | 46   | 47   | 48   | 49   | 50   | 51   | 52   | 53   | 54   | 55   | 56   | 57   | 58   | 59   | 60   | 61   | 62   | 63   | 64   | 65   | 66   | 67   | 68   | 69   | 70   | 71   | 72   | 73   | 74   | 75   | 76   | 77   | 78   | 79   | 80   | 81   | 82   | 83   | 84   | 85   | 86   | 87   | 88   | 89   | 90   | 91   | 92   | 93   | 94   | 95   | 96   | 97   | 98   | 99   | 100   | 101   | 102   | 103   | 104   | 105   |