Sau đại học
Trang chủ   >  Tin tức  >   Thông báo  >   Sau đại học
Thông tin LATS của NCS Hà Vũ Tuyến
Tên đề tài luận án: Đảng bộ tỉnh Vĩnh Phúc lãnh đạo xây dựng nguồn nhân lực từ năm 2001 đến năm 2013

1. Họ và tên nghiên cứu sinh: Hà Vũ Tuyến                     

2. Giới tính: Nam

3. Ngày sinh: 27/5/1976                                                    

4. Nơi sinh: Vĩnh Phúc.

5. Quyết định công nhận nghiên cứu sinh số: 2599/2013/QĐ-XHNV-SĐH của Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội, ngày 13 tháng 11 năm 2013.

6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo: (không có thay đổi).

7. Tên đề tài luận án: Đảng bộ tỉnh Vĩnh Phúc lãnh đạo xây dựng nguồn nhân lực từ năm 2001 đến năm 2013.

8. Chuyên ngành: Lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam         

9. Mã số: 62 22 03 15

10. Cán bộ hướng dẫn khoa học: PGS, TS. Ngô Đăng Tri.

11. Tóm tắt các kết quả mới của luận án:

- Luận án đã nghiên cứu làm rõ một số vấn đề lý luận và thực tiễn chủ yếu về nguồn nhân lực ở tỉnh Vĩnh Phúc, trên cơ sở tổng quan có chọn lọc một số quan điểm cơ bản của các nhà khoa học trên thế giới, một số Tổ chức quốc tế và một số học giả của Việt Nam, kết hợp đúc rút thực tiễn tác giả đã đưa ra khái niệm về nguồn nhân lực.

- Luận án nêu một số đánh giá về quá trình Đảng bộ tỉnh Vĩnh Phúc lãnh đạo xây dựng nguồn nhân từ năm 2001 đến năm 2013.

- Luận án góp phần tổng kết về lý luận, thực tiễn xây dựng nguồn nhân lực của tỉnh Vĩnh Phúc trong giai đoạn (2001 – 2013).

- Rút ra một số kinh nghiệm có thể vận dụng vào công tác lãnh đạo xây dựng nguồn nhân lực của tỉnh trong thời gian tới.

- Luận án có thể làm tài liệu nghiên cứu, tham khảo cho sự lãnh đạo xây dựng nguồn nhân lực ở tỉnh Vĩnh Phúc nói riêng và các địa phương khác trong cả nước nói chung. Đồng thời là tài liệu phục vụ trong nghiên cứu, giảng dạy ở các cơ sở đào tạo của tỉnh Vĩnh phúc trong tình hình hiện nay.

12. Khả năng ứng dụng trong thực tiễn: Hoạch định chủ trương, xây dựng cơ chế, chính sách xây dựng nguồn nhân lực ở tỉnh Vĩnh Phúc.

13. Những hướng nghiên cứu tiếp theo: Nghiên cứu, tổng kết những vấn đề về lý luận và thực tiễn về nguồn nhân lực trong thời gian tiếp theo ở tỉnh Vĩnh Phúc để hoạch định chủ trương, chính sách xây dựng nguồn nhân lực phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa.

14. Các công trình đã công bố có liên quan đến luận án:

1. Hà Vũ Tuyến (2012), “Tăng cường giáo dục ý thức bảo vệ Tổ quốc cho thế hệ trẻ - yêu cầu vừa cơ bản vừa cấp bách trong tình hình hiện nay”, Tạp chí Giáo dục lý luận (10), tr.71-73.

2. Hà Vũ Tuyến (2013), “Đảng bộ tỉnh Vĩnh Phúc lãnh đạo xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong tình hình hiện nay”, Tạp chí Lịch sử Đảng (272), tr.52-57.

3. Hà Vũ Tuyến (2014), “Công tác đào tạo nghề ở tỉnh Vĩnh Phúc kết quả và một số kinh nghiệm”, Tạp chí Lịch sử Đảng (286), tr.121-123.

4. Hà Vũ Tuyến (2015), “Đào tạo nghề, giải quyết việc làm ở khu vực nông nghiệp, nông thôn tỉnh Vĩnh Phúc - Thực trạng và giải pháp”, Tạp chí Lịch sử Đảng (299), tr.101-103.

5. Hà Vũ Tuyến (2015), “Một vài kinh nghiệm nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ ở Trường Chính trị tỉnh Vĩnh Phúc”, Kỷ yếu Hội thảo Ban Tổ chức Trung ương, đề tài độc lập cấp Nhà nước Cơ sở lý luận và thực tiễn của chương trình quốc gia về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, quản lý trong hệ thống chính trị ĐTĐL.2010G/48.                                       

 

 Tân Lê - VNU - USSH
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
Thông tin liên quan
Trang: 1   | 2   | 3   | 4   | 5   | 6   | 7   | 8   | 9   | 10   | 11   | 12   | 13   | 14   | 15   | 16   | 17   | 18   | 19   | 20   | 21   | 22   | 23   | 24   | 25   | 26   | 27   | 28   | 29   | 30   | 31   | 32   | 33   | 34   | 35   | 36   | 37   | 38   | 39   | 40   | 41   | 42   | 43   | 44   | 45   | 46   | 47   | 48   | 49   | 50   | 51   | 52   | 53   | 54   | 55   | 56   | 57   | 58   | 59   | 60   | 61   | 62   | 63   | 64   | 65   | 66   | 67   | 68   | 69   | 70   | 71   | 72   | 73   | 74   | 75   | 76   | 77   | 78   | 79   | 80   | 81   | 82   | 83   | 84   | 85   | 86   | 87   | 88   | 89   | 90   | 91   | 92   | 93   | 94   | 95   | 96   | 97   | 98   | 99   | 100   | 101   | 102   | 103   | 104   | 105   | 106   | 107   | 108   | 109   |