Sau đại học
Trang chủ   >  Tin tức  >   Thông báo  >   Sau đại học
Thông tin LATS của NCS Lê Hương Giang
Tên đề tài luận án: Đảng bộ tỉnh Điện Biên lãnh đạo xây dựng đội ngũ cán bộ chủ chốt cấp tỉnh từ năm 2004 đến năm 2011

1. Họ và tên nghiên cứu sinh: Lê Hương Giang                        

2. Giới tính: nữ

3. Ngày sinh: 28 tháng 8 năm 1984                                            

4. Nơi sinh: Điện Biên

5. Quyết định công nhận nghiên cứu sinh số: 2599/2013/QĐ-XHNV-SĐH, ngày 13 tháng 11 năm 2013

6.  Các thay đổi trong quá trình đào tạo: không có

7. Tên đề tài luận án: Đảng bộ tỉnh Điện Biên lãnh đạo xây dựng đội ngũ cán bộ chủ chốt cấp tỉnh từ năm 2004 đến năm 2011

8. Chuyên ngành: Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam.

9. Mã số: 62 22 56 01

10. Cán bộ hướng dẫn khoa học: PGS.TS Đoàn Ngọc Hải

11. Tóm tắt các kết quả mới của luận án:

Quá trình Đảng bộ tỉnh Điện Biên lãnh đạo xây dựng đội ngũ cán bộ chủ chốt cấp tỉnh đã dành được nhiều thành tựu quan trọng. Đội ngũ cán bộ chủ chốt cấp tỉnh đã thể hiện được bản lĩnh chính trị vững vàng, kiên định với mục tiêu, lý tưởng độc lập dân tộc và xã hội chủ nghĩa, năng động, sáng tạo, chấp hành và thực hiện nghiệm đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; góp phần tạo nên sự chuyển biến quan trọng về phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững ổn định chính trị,  đẩy mạnh quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa, nhất là công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn của tỉnh. Tuy nhiên, đội ngũ cán bộ chủ chốt cấp tỉnh vẫn còn một bộ phận, phẩm chất, năng lực còn nhiều bất cập. Đội ngũ cán bộ chủ chốt cấp tỉnh nhiều, nhưng chưa mạnh, còn có biểu hiện chắp vá, hẫng hụt, năng lực còn nhiều hạn chế, chưa thực sự đáp ứng trước những yêu cầu phát triển kinh tế- xã hội của tỉnh.

Từ quá trình Đảng bộ tỉnh Điên Biên lãnh đạo xây dựng đội ngũ cán bộ chủ chốt cấp tỉnh từ năm 2004 đến năm 2011, luận án rút ra một số kinh nghiệm lịch sử: 1, Đảng bộ tỉnh Điện Biên luôn xác định rõ mục tiêu chiến lược trong công tác xây dựng đội ngũ cán bộ chủ chốt cấp tỉnh; 2, Trong tổ chức thực hiên thường xuyên đổi mới nội dung của các khâu, các bước trong xây dựng đội ngũ cán bộ chủ chốt cấp tỉnh; 3, Thường xuyên nghiên cứu, tổng kết, rút kinh nghiệm xây dựng đội ngũ cán bộ chủ chốt cấp tỉnh và đẩy mạnh việc học tập kinh nghiệm của một số địa phương trong cả nước; 4, Đảng bộ tỉnh Điện Biên đặc biệt chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ làm công tác tổ chức cán bộ có “Tâm”, “Tầm”, và có chính sách đặc thù trong công tác cán bộ.

12. Khả năng ứng dụng trong thực tiễn:

Luận án có ý nghĩa quan trọng trong công tác xây dựng đội ngũ  cán bộ chủ chốt cấp tỉnh Điện Biên từ năm 2004 đến năm 2011. Đồng thời những còn có giá trị thiết thực trong quá trình vận dụng vào xây dựng đội ngũ cán bộ chủ chốt cấp tỉnh trong những năm tới đạt được nhiều kết quả cao hơn, trực tiếp góp phần thúc đẩy sự nghiệp CNH, HĐH của tỉnh Điện Biên giành được thắng lợi toàn diện, là một tỉnh miền núi được phát triển toàn diện.

13. Những hướng nghiên cứu tiếp theo: Trong thời gian tới, tôi tiếp tục nghiên cứu chủ trương của Đảng về xây dựng đội ngũ cán bộ chủ chốt và sự vận dụng của Đảng bộ tỉnh Điện Biên về xây dựng đội ngũ cán bộ vào thực tiễn.

14. Các công trình đã công bố liên quan đến luận án:

Lê Hương Giang (2013), “Giải pháp xây dựng đội ngũ cán bộ chủ chốt cấp tỉnh ở Điện Biên”, Tạp chí Giáo dục lý luận chính trị quân sự (140), tr.87-90.

Lê Hương Giang (2013), “Xây dựng đội ngũ cán bộ của tỉnh Điện Biên trong tình hình hiện nay”, Tạp chí Lịch sử Đảng (272), tr.75-78.

Lê Hương Giang (2014), “Phát triển nguồn nhân lực góp phần giải quyết việc làm ở Điện Biên”, Tạp chí Lao động xã hội (491), tr.13-15.

Lê Hương Giang (2015), “Đảng bộ tỉnh Điện Biên đẩy mạnh công tác xây dựng đội ngũ cán bộ trong giai đoạn hiện nay”, Tạp chí Giáo dục  lý luận (238), tr.68-69.

Nguyễn Duy Hạnh - Lê Hương Giang (2016), “Nguồn nhân lực chất lượng cao của tỉnh Điện Biên: Thực trạng và giải pháp”, Tạp chí Giáo dục lý luận (247), tr.55-57.

Lê Hương Giang (2016): “Công tác xây dựng tổ chức cơ sở Đảng và phát triển đảng viên ở Đảng bộ tỉnh Điện Biên hiện nay”, Tạp chí Giáo dục lý luận chính trị quân sự (4), tr.98-100.

Lê Hương Giang (2016), “Đảng bộ tỉnh Điện Biên lãnh đạo công tác cán bộ (2010-2015) một số kết quả và định hướng”, Tạp chí Lịch sử Đảng (308), tr.104-107.

Lê Hương Giang (2016), “Xây dựng đội ngũ cán bộ nữ người dân tộc thiểu số ở Điện Biên”, Tạp chí Tuyên giáo (9), tr.54-57.

Lê Hương Giang (2017): “ Xây dựng đội ngũ cán bộ chủ chốt cấp tỉnh của Đảng bộ tỉnh Điện Biên”, Tạp chí Giáo dục lý luận chính trị quân sự (1), tr.34-36.

                             

 Tân Lê - VNU - USSH
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
Thông tin liên quan
Trang: 1   | 2   | 3   | 4   | 5   | 6   | 7   | 8   | 9   | 10   | 11   | 12   | 13   | 14   | 15   | 16   | 17   | 18   | 19   | 20   | 21   | 22   | 23   | 24   | 25   | 26   | 27   | 28   | 29   | 30   | 31   | 32   | 33   | 34   | 35   | 36   | 37   | 38   | 39   | 40   | 41   | 42   | 43   | 44   | 45   | 46   | 47   | 48   | 49   | 50   | 51   | 52   | 53   | 54   | 55   | 56   | 57   | 58   | 59   | 60   | 61   | 62   | 63   | 64   | 65   | 66   | 67   | 68   | 69   | 70   | 71   | 72   | 73   | 74   | 75   | 76   | 77   | 78   | 79   | 80   | 81   | 82   | 83   | 84   | 85   | 86   | 87   | 88   | 89   | 90   | 91   | 92   | 93   | 94   | 95   | 96   | 97   | 98   | 99   | 100   | 101   | 102   | 103   | 104   | 105   | 106   | 107   | 108   | 109   |