Sau đại học
Trang chủ   >  Tin tức  >   Thông báo  >   Sau đại học
Thông tin LATS của NCS Cao Thị Thùy Lương
Tên đề tài luận án: Использование лингвострановедческих материалов с целью повышения мотивации при обучении русской грамматике студентов-нефилологов на начальном этапе во вьетнамских педагогических институтах

1. Họ và tên nghiên cứu sinh: Cao Thị Thùy Lương    

2. Giới tính: Nữ

3. Ngày sinh: 26/02/1980                                              

4. Nơi sinh: Thái Bình

5. Quyết định công nhận nghiên cứu sinh số: 1697, ngày 08 tháng 11 năm 2013

6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo:

Thay đổi tên đề tài luận án

Đ tài cũ: Методика обучения грамматике русского языка студентов-нефилологов во вьетнамских педагогических институтах на начальном этапе по коммуникативно-индивидуализированному подходу с подходу с подачей выбранных лигвострановедческих знаний о российской природе и культуре.

(Phương pháp dạy ngữ pháp tiếng Nga cho sinh viên không chuyên giai đoạn đầu trong các trường sư phạm Việt Nam theo hướng giao tiếp các thể hóa thông qua một số kiến thức về thiên nhiên và văn hóa Nga có chọn lọc.)

Đ tài mới: Использование лингвострановедческих материалов с целью повышения мотивации при обучении русской грамматике студентов-нефилологов на начальном этапе во вьетнамских педагогических институтах

(Sử dụng các tư liệu kiến thức ngôn ngữ đất nước học làm tăng hứng thú học tập trong việc dạy ngữ pháp tiếng Nga cho sinh viên không chuyên giai đoạn đầu trong các trường Đại học sư phạm Việt Nam)

7. Tên đ tài luận án: Использование лингвострановедческих материалов с целью повышения мотивации при обучении русской грамматике студентов-нефилологов на начальном этапе во вьетнамских педагогических институтах

(Sử dụng các tư liệu kiến thức ngôn ngữ đất nước học làm tăng hứng thú học tập trong việc dạy ngữ pháp tiếng Nga cho sinh viên không chuyên giai đoạn đầu trong các trường Đại học sư phạm Việt Nam)

8. Chuyên ngành: Lý luận và phương pháp dạy học tiếng Nga       

9. Mã số: 62140111

10. Cán bộ hướng dẫn khoa học: TS. Vũ Quốc Thái (chính), TS. Nguyễn Thị Phương Liên (phụ)

11. Tóm tắt các kết quả mới của luận án:

Điểm mới khoa học của luận án là lần đầu tiên vấn đề sử dụng có hiệu quả các tài liệu ngôn ngữ đất nước học để nâng cao hứng thú trong học ngữ pháp tiếng Nga cho sinh viên không chuyên giai đoạn đầu ở các trường đại học sư phạm của Việt Nam được nghiên cứu một cách có hệ thống và có căn cứ khoa học. Đồng thời, đây cũng là lần đầu tiên tập hợp các tài liệu ngôn ngữ đất nước học và hệ thống các bài tập đi kèm dành cho giáo viên dùng để dạy ngữ pháp tiếng Nga cho đối tượng nêu trên được đề xuất một cách chi tiết và đầy đủ. Tập tài liệu được đề xuất này sẽ giúp cho giáo viên tiết kiệm được thời gian và công sức của mình khi chuẩn bị tài liệu phục vụ cho các bài giảng ngữ pháp của mình.

12. Khả năng ứng dụng trong thực tiễn:

Kết quả nghiên cứu của luận án có thể được dùng để nâng cao hiệu quả việc giảng dạy ngữ pháp tiếng Nga như một ngoại ngữ với sự trợ giúp của hệ thống các tài liệu ngôn ngữ đất nước học. Tài liệu nghiên cứu có thể làm nguồn dữ liệu phục vụ giảng viên, sinh viên và tất cả những ai muốn nâng cao trình độ, mở rộng phạm vi nghiên cứu chuyên môn .

13. Những hướng nghiên cứu tiếp theo: Soạn thảo một tuyển tập các tài liệu ngôn ngữ đất nước học và hệ thống bài tập đi kèm hoàn chỉnh và đầy đủ hơn để dùng trong việc dạy ngữ pháp tiếng Nga ở giai đoạn đầu và các giai đoạn sau nhằm làm tăng hứng thú học tập của người học đồng thời tiết kiệm thời gian và công sức cho người dạy.

14. Các công trình đã công bố có liên quan đến luận án:

TT

Tên công trình

Năm công bố

Tạp chí/ Hội thảo

1

Sử dụng trò chơi trong dạy ngữ pháp tiếng Nga

6/2013

Tạp chí Khoa học – Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2, số 25, ISSN 1859 – 2325, 2013.

2

Dạy ngữ pháp tiếng Nga qua các bài thơ

9/2015

Kỷ yếu hội thảo khoa học quốc gia “Dạy – học và nghiên cứu tiếng Nga tại Việt Nam trong giai đoạn mới” tại ĐHNN – ĐHQG HN, ISBN – 978 – 604 – 62 – 3779 – 2, 2015.

3

Песни как один из эффективных способов при обучении грамматике на уроках русского языка

10/2015

Вестник КазНПУ им. Абая, серия «Полиязычное образование и иностранная филология», №2 (10),  ISBN – 2307 – 7891, 2015.

 Cầm Tú Tài - VNU - ULIS
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
Thông tin liên quan
Trang: 1   | 2   | 3   | 4   | 5   | 6   | 7   | 8   | 9   | 10   | 11   | 12   | 13   | 14   | 15   | 16   | 17   | 18   | 19   | 20   | 21   | 22   | 23   | 24   | 25   | 26   | 27   | 28   | 29   | 30   | 31   | 32   | 33   | 34   | 35   | 36   | 37   | 38   | 39   | 40   | 41   | 42   | 43   | 44   | 45   | 46   | 47   | 48   | 49   | 50   | 51   | 52   | 53   | 54   | 55   | 56   | 57   | 58   | 59   | 60   | 61   | 62   | 63   | 64   | 65   | 66   | 67   | 68   | 69   | 70   | 71   | 72   | 73   | 74   | 75   | 76   | 77   | 78   | 79   | 80   | 81   | 82   | 83   | 84   | 85   | 86   | 87   | 88   | 89   | 90   | 91   | 92   | 93   | 94   | 95   | 96   | 97   | 98   | 99   | 100   | 101   | 102   | 103   | 104   | 105   | 106   | 107   | 108   | 109   | 110   | 111   | 112   | 113   |