Sau đại học
Trang chủ   >  Tin tức  >   Thông báo  >   Sau đại học
Thông tin LATS của NCS Nguyễn Mai Hương
Tên đề tài luận án: “Nâng cao năng lực sáng tạo nghệ thuật cho sinh viên các trường nghệ thuật ở Việt Nam hiện nay”.

1. Họ và tên nghiên cứu sinh:    NGUYỄN MAI HƯƠNG           

2. Giới tính:      Nữ

3. Ngày sinh: 29/11/1969

4. Nơi sinh: Hà Nội

5. Quyết định công nhận nghiên cứu sinh số: 2999/2013/QĐ-XHNV-SĐH ngày 30/12/2013 của Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - Đại học Quốc gia Hà Nội.

6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo:  Quyết định về việc điều chỉnh tên đề tài luận án tiến sĩ, số 3741 /QĐ XHNV ngày  9 / 11 /20 16 của Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - Đại học Quốc gia Hà Nội

7. Tên đề tài luận án: Nâng cao năng lực sáng tạo nghệ thuật cho sinh viên các trường nghệ thuật ở Việt Nam hiện nay”.

8. Chuyên ngành: Chủ nghĩa Duy vật biện chứng và Chủ nghĩa Duy vật lịch sử

9. Mã số: 62 22 03 02

10. Cán bộ hướng dẫn khoa học: PGS. TS. Phạm Công Nhất

11. Tóm tắt các kết quả mới của luận án:

- Phân tích về mặt lý luận những vấn đề có liên quan đến luận án, như: làm rõ bản chất hoạt động nghệ thuật, cấu trúc của năng lực sáng tạo nghệ thuật, nâng cao năng lực sáng tạo nghệ thuật cho sinh viên các trường nghệ thuật, xác định và làm rõ các yếu tố ảnh hưởng đến việc nâng cao năng lực sáng tạo nghệ thuật cho sinh viên các trường nghệ thuật ở Việt Nam hiện nay.

- Đánh giá đúng thực trạng nâng cao năng lực sáng tạo nghệ thuật cho sinh viên  các trường nghệ thuật ở Việt Nam trong giai đoạn hiện nay, chỉ rõ nguyên nhân của thực trạng và khái quát những vấn đề đặt ra từ thực trạng đó.

- Đề xuất quan điểm và giải pháp cơ bản tiếp tục nâng cao năng lực sáng tạo nghệ thuật cho sinh viên các trường nghệ thuật ở Việt Nam hiện nay.

12. Khả năng ứng dụng trong thực tiễn.

Luận án có thể làm tài liệu tham khảo phục vụ công tác nghiên cứu, giảng dạy mỹ học, nghệ thuật và công tác quản lý văn hóa – nghệ thuật.

13. Những hướng nghiên cứu tiếp theo:

Tiếp tục tìm hiểu về năng khiếu, tài năng nghệ thuật và  các giải pháp nâng cao năng lực sáng tạo nghệ thuật trong quá trình bồi dưỡng, đào tạo năng khiếu, tài năng nghệ thuật trong các trường nghệ thuật ở Việt Nam hiện nay.

14. Các công trình đã công bố có liên quan đến luận án: 

1.   Nguyễn Mai Hương (2014),“Quan điểm sáng tạo nghệ thuật của Kant”, Tạp chí Giáo dục lý luận (221), tr. 59 -60.

2.   Nguyễn Mai Hương (2016),“Sự hình thành và phát triển các khuynh hướng nghiên cứu về năng lực sáng tạo nghệ thuật trong lịch sử mỹ học, Tạp chí nghiên cứu Sân khấu và Điện Ảnh (10), tr. 59- 64.

3.   Nguyễn Mai Hương (2016),“Quan điểm về sáng tạo nghệ thuật của Platon”, Tạp chí  Văn hóa Nghệ thuật (386 ), tr. 93 – 96.

4.   Nguyễn Mai Hương (2017), “Một số vấn đề lý luận về sáng tạo và sáng tạo nghệ thuật”, Tạp chí  Dân tộc và thời đại (192), tr. 77 - 81

                                                                  

 Tân Lê - VNU - USSH
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
Thông tin liên quan
Trang: 1   | 2   | 3   | 4   | 5   | 6   | 7   | 8   | 9   | 10   | 11   | 12   | 13   | 14   | 15   | 16   | 17   | 18   | 19   | 20   | 21   | 22   | 23   | 24   | 25   | 26   | 27   | 28   | 29   | 30   | 31   | 32   | 33   | 34   | 35   | 36   | 37   | 38   | 39   | 40   | 41   | 42   | 43   | 44   | 45   | 46   | 47   | 48   | 49   | 50   | 51   | 52   | 53   | 54   | 55   | 56   | 57   | 58   | 59   | 60   | 61   | 62   | 63   | 64   | 65   | 66   | 67   | 68   | 69   | 70   | 71   | 72   | 73   | 74   | 75   | 76   | 77   | 78   | 79   | 80   | 81   | 82   | 83   | 84   | 85   | 86   | 87   | 88   | 89   | 90   | 91   | 92   | 93   | 94   | 95   | 96   | 97   | 98   | 99   | 100   | 101   | 102   | 103   | 104   | 105   | 106   | 107   | 108   | 109   | 110   | 111   | 112   | 113   | 114   | 115   | 116   | 117   | 118   |