Sau đại học
Trang chủ   >  Tin tức  >   Thông báo  >   Sau đại học
Thông tin LATS của NCS Lương Đức Toàn
Tên đề tài luận án: Nghiên cứu yếu tố hạn chế trong đất sản xuất nông nghiệp tỉnh Sơn La và đề xuất giải pháp khắc phục

1. Họ và tên nghiên cứu sinh: Lương Đức Toàn             

2.Giới tính: Nam

3. Ngày sinh: 25/12/1976                                                           

4. Nơi sinh: Quảng Trị

5. Quyết định công nhận nghiên cứu sinh: Quyết định số 4374/QĐ-KHTN-CTSV ngày 03/12/2012 của Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Tự nhiên 

6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo:  Điều chỉnh cán bộ hướng dẫn theo Quyết định số 2441/QĐ-ĐHKHTN ngày 11/6/2014 của Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Tự nhiên

7. Tên đề tài luận án: Nghiên cứu yếu tố hạn chế trong đất sản xuất nông nghiệp tỉnh Sơn La và đề xuất giải pháp khắc phục

8. Chuyên ngành: Khoa học đất                                                

9. Mã số: 62 62 01 03

10. Cán bộ hướng dẫn khoa học:           Hướng dẫn chính: PGS.TSKH. Nguyễn Xuân Hải

                                                            Hướng dẫn phụ: PGS.TS. Hồ Quang Đức

11. Tóm tắt các kết quả mới của luận án:

- Xác định được hiệu quả sử dụng đất nông nghiệp tỉnh Sơn La

- Xác định được chất lượng đất sản xuất nông nghiệp tỉnh Sơn La

- Xác định được các yếu tố hạn chế trong đất sản xuất nông nghiệp đến năng suất cây trồng tỉnh Sơn la

- Xây dựng được 03 mô hình thực nghiệm cho các cây trồng (ngô, mía, cà phê) nhằm khắc phục các yếu tố hạn chế trong đất sản xuất nông nghiệp tỉnh Sơn La.

- Đề xuất được các giải pháp nhằm khắc phục các yếu tố hạn chế và nâng cao hiệu quả sử dụng đất nông nghiệp cho tỉnh Sơn La

12. Khả năng ứng dụng thực tiễn:

Các kết quả nghiên cứu là cơ sở quan trọng cho các nhà quản lý và hoạch định chính sách có thể đưa ra những quyết định hợp lý trong sản xuất nông nghiệp để vừa đảm bảo năng suất cây trồng, cải thiện độ phì nhiêu của đất và tăng khả năng sử dụng của đất.

13. Các hướng nghiên cứu tiếp theo:

Nghiên cứu giải pháp sử dụng hợp lý và nâng cao độ phì nhiêu của đất bị thoái hóa.

Nghiên cứu các mô hình sử dụng đất hiệu quả, cải tạo đất và bảo vệ môi trường

14. Các công trình công bố liên quan đến luận án:

[1] Lương Đức Toàn, Nguyễn Xuân Hải, Hồ Quang Đức (2013), “Đánh giá hiệu quả sử dụng đất Nông nghiệp tỉnh Sơn La”,  Tạp chí Khoa học và Công nghệ, Đại học Quốc gia Hà Nội, tập 29, Số 3S, tr 81-87.

[2] Lương Đức Toàn, Hồ Quang Đức, Nguyễn Xuân Hải (2015), “Đặc điểm tài nguyên đất sản xuất nông nghiệp tỉnh Sơn La”, Tạp chí Khoa học và công nghệ Nông nghiệp Việt Nam, Số 6 (59), tr 88 - 95.

[3] Lương Đức Toàn, Nguyễn Văn Đạo, Trần Thị Minh Thu, Trần Minh Tiến (2015), “Đánh giá khả năng thích hợp đất đai cho một số cây trồng chính vùng miền núi Tây Bắc Việt Nam”, Tạp chí Khoa học và Công nghệ Việt Nam, tập 1, số 3, tr 11 - 18.

[4] Lương Đức Toàn, Trần Minh Tiến (2016), Đặc điểm đất đai và yếu tố hạn chế trong đất nông nghiệp vùng Tây Bắc Việt Nam”, Hội nghị Quốc gia về Cây trồng lần thứ II, Cần Thơ, tr 1031-1041.

 Chu Đức - VNU - HUS
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
Thông tin liên quan
Trang: 1   | 2   | 3   | 4   | 5   | 6   | 7   | 8   | 9   | 10   | 11   | 12   | 13   | 14   | 15   | 16   | 17   | 18   | 19   | 20   | 21   | 22   | 23   | 24   | 25   | 26   | 27   | 28   | 29   | 30   | 31   | 32   | 33   | 34   | 35   | 36   | 37   | 38   | 39   | 40   | 41   | 42   | 43   | 44   | 45   | 46   | 47   | 48   | 49   | 50   | 51   | 52   | 53   | 54   | 55   | 56   | 57   | 58   | 59   | 60   | 61   | 62   | 63   | 64   | 65   | 66   | 67   | 68   | 69   | 70   | 71   | 72   | 73   | 74   | 75   | 76   | 77   | 78   | 79   | 80   | 81   | 82   | 83   | 84   | 85   | 86   | 87   | 88   | 89   | 90   | 91   | 92   | 93   | 94   | 95   | 96   | 97   | 98   | 99   | 100   | 101   | 102   | 103   | 104   | 105   | 106   | 107   | 108   | 109   | 110   | 111   | 112   | 113   | 114   | 115   | 116   | 117   | 118   | 119   | 120   | 121   |