Sau đại học
Trang chủ   >  Tin tức  >   Thông báo  >   Sau đại học
Thông tin LATS của NCS Lê Văn Dụng
Tên đề tài luận án: Quản trị tài chính tại các trường đại học công lập ngành Y ở Việt Nam.

1. Tên và tên nghiên cứu sinh: Lê Văn Dụng

2. Giới tính: Nam

3. Ngày sinh: 05 tháng 9 năm 1971

4. Nơi sinh: Xã Thiệu Ngọc, huyện Thiệu Hóa, tỉnh Thanh Hóa

5. Quyết định công nhân nghiên cứu sinh: Quyết định số 2660/QĐ-ĐHKT, ngày 22/6/2015 của Trường Đại học Kinh tế, Đại học Quốc gia Hà Nội.

6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo: Không

7. Tên đề tài luận án:  Quản trị tài chính tại các trường đại học công lập ngành Y ở Việt Nam.

8. Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh              

9. Mã số: 62 34 01 02

10. Cán bộ hướng dẫn khoa học: 1. PGS.TS. Trần Anh Tài; 2. TS. Lê Trung Thành

11. Tóm tắt các kết quả mới của luận án

Vềặt lý luận:

Luận án hệ thống hoá, phân tích làm rõ một số vấn đề lý luận và thực tiễn về quản trị tài chính tại các trường đại học công lập ngành y ở Việt Nam, trong đó: i) Hệ thống hoá và làm rõ khái niệm, mục tiêu và nội dung, công cụ, tiêu chí đánh giá của quản trị tài chính tại các trường đại học công lập, ii) Phân tích lý luận và hoàn thiện lý luận về đặc thù trong đào tạo và quản trị tài chính tại các trường đại học công lập ngành y; những nhân tố ảnh hưởng đến quản trị tài chính của các trường đại học công lập ngành y, iii) Hệ thống hoá và làm rõ cơ sở lý luận về cơ chế tự chủ tài chính đối với đại học công lập và iv) Đúc kết những lý luận thực tiễn từ nghiên cứu kinh nghiệm quản trị tài chính tại trường đại học của một số quốc gia trên Thế giới;

Về mặt thực tiễn

Trên cơ sở nghiên cứu lý luận và thực trạng quản trị tài chính tại các trường đại học công lập ngành y; Luận án đề xuất một số giải pháp nhằm hoàn thiện quản trị tài chính tại các trường đại học công lập ngành y trong hiện tại và hướng tới thực hiện cơ chế tự chủ.

Luận án là tài liệu để các trường Trường đại học công lập ngành y tham khảo vận dụng vào quản trị tài chính tại đơn vị, đặc biệt là trong cơ chế tự chủ với những đặc thù trong đào tạo ngành y và những đặc thù trong quản trị tài chính tại các trường đại học công lập ngành y. Từ đó hướng tới phát triển nguồn thu bền vững, đảm bảo nguồn kinh phí thực hiện các mục tiêu phát triển của Nhà trường và nâng cao chất lượng đào tạo, nghiên cứu và cung cấp dịch vụ khám chữa bệnh đáp ứng nhu cầu của nhân dân.

Luận án là một trong những tài liệu để Chính phủ và các Bộ, các Ngành tham khảo nhằm xây dựng hoàn thiện cơ chế tự chủ tài chính đối với các trường đại học công lập nói chung và trường đại học công lập ngành y nói riêng.

12. Khả năng ứng dụng trong thực tiễn:

Kết quả luận án có khả năng ứng dụng cao trong quản trị tài chính của 5 trường đại học ngành y tác giả đã nghiên cứu và ứng dụng cho khối các trường đại học đào tạo chuyên ngành về y tế.

13. Những hướng nghiên cứu tiếp theo:

Nghiên cứu về chính sách kinh tế Y tế, Viện phí, bảo hiểm y tế và chính sách chi trả cho con người ngành y tế.

14. Các công trình đã công bố có liên quan đến luận án:

(1) Lê Văn Dụng và các cộng sự (2012). Sách tham khảo “Kế toán tài chính bệnh viện”. Nhà xuất bản Y học, 352, Đội Cấn- Ba Đình – Hà Nội.

(2) Lê Văn Dụng (số 09 năm 2013). Sử dụng công cụ tài chính, kế toán trong quản trị bệnh viện công lập hiện nay. Tạp chí Nghiên cứu Tài chính kế toán - Học Viện tài chính- Bộ Tài chính, 16.

(3) Lê Văn Dụng (số 12 năm 2013). Nâng cao tự chủ tài chính đối với đơn vị sự nghiệp đào tạo công lập. Tạp chí Nghiên cứu Tài chính kế toán - Học Viện tài chính - Bộ Tài chính, 63.

(4) Lê Văn Dụng (số 12 năm 2014). Hoạt động liên doanh liên kết trong Bệnh viện công lập hiện nay và một số giải pháp. Tạp chí Nghiên cứu Tài chính kế toán - Học Viện tài chính - Bộ Tài chính, 16.

(5) Lê Văn Dụng (số 04 năm 2015). Kế toán quản trị đối với các đơn vị sự nghiệp trong điều kiện tự chủ tài chính. Tạp chí Nghiên cứu Tài chính kế toán - Học Viện tài chính - Bộ Tài chính, 36.

(6) Lê Văn Dụng (số 3/2016). Tăng cường vai trò của Kiểm toán Nhà nước góp phần hoàn thiện cơ chế chính sách của Nhà nước. Tạp chí Kế toán và Kiểm toán- Hội kế toán và Kiểm toán Việt Nam, 47.

(7) Lê Văn Dụng (số 05 năm 2016). Nâng cao tính hiệu lực, hiệu quả của quy chế chi tiêu nội bộ trong các trường đại học công lập. Tạp chí Nghiên cứu Tài chính kế toán - Học Viện tài chính- Bộ Tài chính, 14.

(8) Lê Văn Dụng (số 10 năm 2016). Đặc thù quan hệ Viện – Trường của đào tạo ngành y và một số đề xuất trong cơ chế tự chủ. Tạp chí Nghiên cứu Tài chính kế toán - Học Viện tài chính- Bộ Tài chính, 74.

(9) Lê Văn Dụng (năm 2016). Đánh giá cơ chế tự chủ của các đơn vị sự nghiệp công lập và những kiến nghị chính sách. Kỷ yếu hội thảo khoa học về cơ chế tự chủ đối với đơn vị sự nghiệp công lập. Học Viện tài chính- Bộ Tài chính, 144.

(10) Lê Văn Dụng (số 237, tháng 3 năm 2017), “Một số giải pháp hoàn thiện chính sách học phí đối với đại học công lập ngành y trong tự chủ tài chính”, tạp chí Kinh tế & Phát triển; Đại học Kinh tế Quốc dân, (trang 09).

(11) Lê Văn Dụng (số 06 năm 2017), “Xu hướng tự chủ đại học và một số giải pháp hoàn thiện quản trị tài chính trong các trường đại học công lập ngành Y”, tạp chí Nghiên cứu Tài chính kế toán - Học Viện tài chính- Bộ Tài chính, (trang 72).

 

 Quốc Toản - VNU - UEB
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
Thông tin liên quan
Trang: 1   | 2   | 3   | 4   | 5   | 6   | 7   | 8   | 9   | 10   | 11   | 12   | 13   | 14   | 15   | 16   | 17   | 18   | 19   | 20   | 21   | 22   | 23   | 24   | 25   | 26   | 27   | 28   | 29   | 30   | 31   | 32   | 33   | 34   | 35   | 36   | 37   | 38   | 39   | 40   | 41   | 42   | 43   | 44   | 45   | 46   | 47   | 48   | 49   | 50   | 51   | 52   | 53   | 54   | 55   | 56   | 57   | 58   | 59   | 60   | 61   | 62   | 63   | 64   | 65   | 66   | 67   | 68   | 69   | 70   | 71   | 72   | 73   | 74   | 75   | 76   | 77   | 78   | 79   | 80   | 81   | 82   | 83   | 84   | 85   | 86   | 87   | 88   | 89   | 90   | 91   | 92   | 93   | 94   | 95   | 96   | 97   | 98   | 99   | 100   | 101   | 102   | 103   | 104   | 105   | 106   | 107   | 108   | 109   | 110   | 111   | 112   | 113   | 114   | 115   | 116   | 117   | 118   | 119   | 120   | 121   | 122   | 123   | 124   | 125   | 126   | 127   | 128   | 129   |