Sau đại học
Trang chủ   >  Tin tức  >   Thông báo  >   Sau đại học
Thông tin LATS của NCS Lê Trung Kiên
Tên đề tài luận án: “Xây dựng lực lượng Công an nhân dân Việt Nam hiện nay về chính trị theo tư tưởng Hồ Chí Minh”

1. Họ và tên nghiên cứu sinh: Lê Trung Kiên     

2. Giới tính: Nam

3. Ngày sinh: 15/11/1983                                              

4. Nơi sinh: Phú Thọ

5. Quyết định công nhận nghiên cứu sinh số: Quyết định số 3216/2014/QĐ-XHNV-SĐH ngày 31 tháng 12 năm 2014 của Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - Đại học Quốc gia Hà Nội. 

6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo: Không

7. Tên đề tài luận án: “Xây dựng lực lượng Công an nhân dân Việt Nam hiện nay về chính trị theo tư tưởng Hồ Chí Minh”

8. Chuyên ngành: Hồ Chí Minh học

9. Mã số: 62.31.02.04

10. Cán bộ hướng dẫn khoa học: 1. GS. TS Trương Giang Long; 2. PGS. TS Hoàng Trang

11. Tóm tắt các kết quả mới của luận án:

Luận án góp phần phát triển một hướng nghiên cứu mới về xây dựng lực lượng Công an nhân dân về chính trị từ góc tiếp cận tư tưởng Hồ Chí Minh:

- Xác định rõ khái niệm tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng lực lượng Công an nhân dân về chính trị; phân tích nội dung và giá trị của tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng lực lượng Công an nhân dân về chính trị.

- Đánh giá khách quan, khoa học về thực trạng xây dựng lực lượng Công an nhân dân về chính trị trong 10 năm vừa qua, chỉ rõ những yêu cầu đặt ra trong xây dựng lực lượng Công an nhân dân về chính trị hiện nay.

- Đề xuất phương hướng và những giải pháp nhằm nâng cao công tác xây dựng lực lượng Công an nhân dân về chính trị theo tư tưởng Hồ Chí Minh hiện nay.

12. Khả năng ứng dụng trong thực tiễn:

Kết quả nghiên cứu của luận án góp phần cung cấp những luận cứ, luận chứng khoa học cho lực lượng Công an nhân dân, đặc biệt, là đối với Tổng cục Chính trị Công an nhân dân để tham mưu cho lãnh đạo Bộ Công an hoạch định chiến lược, các đề án, chính sách xây dựng lực lượng Công an nhân dân về chính trị đáp ứng yêu cầu của đất nước hiện nay. Kết quả nghiên cứu của luận án có thể được sử dụng làm tài liệu tham khảo phục vụ cho công tác nghiên cứu khoa học lý luận công an, giảng dạy chuyên ngành Chính trị học, Hồ Chí Minh học, các môn khoa học an ninh, các môn khoa học xây dựng Đảng và xây dựng lực lượng Công an nhân dân.

13. Những hướng nghiên cứu tiếp theo:

Xây dựng lực lượng Công an nhân dân về chính trị là một việc khó, mang tính tổng hợp, toàn diện nhiều vấn đề, đòi hỏi có sự quan tâm nghiên cứu công phu, nghiêm túc của nhiều cấp, nhiều ngành, nhiều nhà khoa học trong và ngoài ngành Công an mới có thể giải quyết thỏa đáng những yêu cầu của việc vận dụng sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh và thực tiễn đặt ra về xây dựng lực lượng Công an nhân dân về chính trị. Kết quả nghiên cứu của luận án mới chỉ là bước đầu, là cơ sở điều kiện cho việc tiếp tục đi sâu nghiên cứu, gắn với sự vận động phát triển không ngừng của chức năng, nhiệm vụ của lực lượng Công an nhân dân. Cùng với việc nghiên cứu Xây dựng lực lượng Công an nhân dân Việt Nam hiện nay về chính trị theo tư tưởng Hồ Chí Minh, đã gợi mở nhiều hướng nghiên cứu tiếp theo, như:

- Nghiên cứu sâu sắc từng nội dung tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng lực lượng Công an nhân dân Việt Nam về chính trị để làm rõ việc xây dựng, rèn luyện lý tưởng chính trị, bản lĩnh chính trị, tư cách, kỹ năng ứng xử và các quan hệ chính trị cán bộ, chiến sĩ công an với nhân dân theo tư tưởng Hồ Chí Minh.

- Tiếp tục nghiên cứu về những yếu tố tác động tích cực và tiêu cực đến việc xây dựng lực lượng Công an nhân dân về chính trị theo tư tưởng Hồ Chí Minh trong bối cảnh hiện nay, từ đó làm rõ những vấn đề đặt ra cấp thiết trong việc nâng cao chất lượng xây dựng lực lượng Công an nhân dân về chính trị theo tư tưởng Hồ Chí Minh. Đặc biệt, làm rõ sự kết hợp giữa lý luận của Hồ Chí Minh với khoa học lý luận và khoa học thực tiễn Công an nhằm giải quyết những hạn chế, tồn tại trong công tác xây dựng chính trị công an hiện nay.

- Tập trung đi sâu nghiên cứu những giải pháp vận dụng sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh nhằm nâng cao hiệu quả xây dựng lực lượng Công an nhân dân về chính trị hiện nay. Qua đó, góp phần củng cố, tăng cường vai trò lãnh đạo tuyệt đối, toàn diện về mọi mặt của Đảng đối với Công an nhân dân và đảm bảo mục tiêu xây dựng lực lượng Công an nhân dân vững mạnh, cách mạng, chính quy, tinh nhuệ và từng bước hiện đại, phục vụ đắc lực cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình hiện nay.

14. Các công trình đã công bố có liên quan đến luận án:  

1. Lê Trung Kiên (2014), “Tăng cường xây dựng Công an nhân dân về chính trị theo tư tưởng Hồ Chí Minh”, Tạp chí Giáo dục lý luận, (219), tr.16-19.

2. Lê Trung Kiên (2015), Nội dung và giá trị của quan điểm Hồ Chí Minh về mối quan hệ biện chứng giữa công an và nhân dân, sách Nghiên cứu và vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh trong giai đoạn hiện nay, NXB Đại học Sư phạm, Hà Nội, tr.162-189.

3. Lê Trung Kiên (Chủ biên) (2015), Đảng với cuộc đấu tranh phòng và chống tham nhũng, lãng phí, NXB Văn hóa dân tộc, Hà Nội.

4. Lê Trung Kiên (2016), “Tư tưởng Hồ Chí Minh về mối quan hệ biện chứng giữa Công an và nhân dân - Giá trị lý luận và thực tiễn”, Tạp chí Giáo dục lý luận (245), tr.30-33.

5. Lê Trung Kiên (2016), “Nhân dân - Nền tảng của sự nghiệp bảo vệ an ninh, trật tự và xây dựng lực lượng Công an nhân dân theo tư tưởng Hồ Chí Minh”, Tạp chí Lao động và Công đoàn (597), tr.10-11.

6. Lê Trung Kiên (2016), “Hồ Chí Minh với công tác xây dựng lực lượng Công an nhân dân về chính trị - Sự vận dụng trong giai đoạn hiện nay”, Tạp chí Lao động và Công đoàn (599), tr.8-9.

7. Lê Trung Kiên, Lý Quốc Huy (2016), “Xây dựng chính trị trong Công an nhân dân Việt Nam hiện nay dưới ánh sáng tư tưởng Hồ Chí Minh”, Tạp chí Lịch sử Đảng (310), tr.24-27.

8. Lê Trung Kiên (2016), “Giá trị lý luận và thực tiễn hiện nay của mối quan hệ biện chứng giữa công an và nhân dân theo tư tưởng Hồ Chí Minh”, Tạp chí Phòng cháy chữa cháy (87), tr.15-17.

9. Lê Trung Kiên (2017), “Tăng cường xây dựng lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy vững mạnh về chính trị theo tư tưởng Hồ Chí Minh đáp ứng yêu cầu hiện nay”, Tạp chí Phòng cháy chữa cháy (93), tr.8-9.

 Tân Lê - VNU - USSH
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
Thông tin liên quan
Trang: 1   | 2   | 3   | 4   | 5   | 6   | 7   | 8   | 9   | 10   | 11   | 12   | 13   | 14   | 15   | 16   | 17   | 18   | 19   | 20   | 21   | 22   | 23   | 24   | 25   | 26   | 27   | 28   | 29   | 30   | 31   | 32   | 33   | 34   | 35   | 36   | 37   | 38   | 39   | 40   | 41   | 42   | 43   | 44   | 45   | 46   | 47   | 48   | 49   | 50   | 51   | 52   | 53   | 54   | 55   | 56   | 57   | 58   | 59   | 60   | 61   | 62   | 63   | 64   | 65   | 66   | 67   | 68   | 69   | 70   | 71   | 72   | 73   | 74   | 75   | 76   | 77   | 78   | 79   | 80   | 81   | 82   | 83   | 84   | 85   | 86   | 87   | 88   | 89   | 90   | 91   | 92   | 93   | 94   | 95   | 96   | 97   | 98   | 99   | 100   | 101   | 102   | 103   | 104   | 105   | 106   | 107   | 108   | 109   | 110   | 111   | 112   | 113   | 114   | 115   | 116   | 117   | 118   | 119   | 120   | 121   | 122   | 123   | 124   | 125   | 126   | 127   | 128   | 129   | 130   |