Sau đại học
Trang chủ   >  Tin tức  >   Thông báo  >   Sau đại học
Thông tin LATS của NCS Vũ Thị Thủy
Tên đề tài luận án: Tư tưởng Hồ Chí Minh về đoàn kết, bình đẳng, tương trợ giữa các dân tộc và vận dụng trong giải quyết vấn đề dân tộc ở tỉnh Thái Nguyên hiện nay.

1. Họ và tên nghiên cứu sinh: Vũ Thị Thủy           

2. Giới tính: Nữ

3. Ngày sinh: 23/07/1979                                         

4. Nơi sinh: Thái Bình

5. Quyết định công nhận Nghiên cứu sinh số: 2999/2013/QĐ-XHNV-SĐH, ngày 30/12/2013 của Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học xã hội và nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội.

6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo: Quyết định số 201/QĐ- SĐH ngày 10/2/2014 và Quyết định số 1587/QĐ-XHNV ngày 17/5/2016 của Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn về việc điều chỉnh tên đề tài luận án tiến sỹ.

7. Tên đề tài luận án: Tư tưởng Hồ Chí Minh về đoàn kết, bình đẳng, tương trợ giữa các dân tộc và vận dụng trong giải quyết vấn đề dân tộc ở tỉnh Thái Nguyên hiện nay.

8. Chuyên ngành: Hồ Chí Minh học                

9. Mã số: 62 31 02 04

10. Cán bộ hướng dẫn khoa học: 1. PGS. TS Lâm Bá Nam; 2. PGS.TS. Lại Quốc Khánh

11. Tóm tắt các kết quả mới của luận án:

Luận án đã góp phần phát triển một hướng nghiên cứu mới về tư tưởng Hồ Chí Minh về đoàn kết, bình đẳng, tương trợ giữa các dân tộc từ góc tiếp cận tư tưởng Hồ Chí Minh:

- Dựa trên nguồn tài liệu chính thống của các học giả, nhà nghiên cứu ở trong và ngoài nước, luận án đã làm sáng tỏ hệ thống khái niệm, nội dung cơ bản của tư tưởng Hồ Chí Minh về đoàn kết, bình đẳng, tương trợ giữa các dân tộc; làm rõ giá trị lý luận và thực tiễn của tư tưởng đó.

- Trên cơ sở đó, luận án đánh giá đúng thành tựu, hạn chế, nguyên nhân và vấn đề đặt ra trong giải quyết vấn đề dân tộc ở tỉnh Thái Nguyên từ 1997 đến nay. Qua đó, đề xuất được những phương hướng và giải pháp thiết thực, khả thi nhằm giải quyết có hiệu quả vấn đề dân tộc ở tỉnh Thái Nguyên hiện nay theo tư tưởng Hồ Chí Minh về đoàn kết, bình đẳng và tương trợ.

12. Khả năng ứng dụng trong thực tiễn:

- Luận án dùng làm tài liệu tham khảo phục vụ cho công tác nghiên cứu và giảng dạy chuyên ngành Hồ Chí Minh học, các môn khoa học xã hội và nhân văn có liên quan đến vấn đề dân tộc và giải quyết vấn đề dân tộc.

- Từ góc tiếp cận Hồ Chí Minh học, kết quả nghiên cứu của luận án bước đầu cung cấp một số cơ sở lý luận và thực tiễn cho Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên trong vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về đoàn kết, bình đẳng, tương trợ giữa các dân tộc để giải quyết vấn đề dân tộc đang đặt ra ở tỉnh Thái Nguyên hiện nay.

13. Những hướng nghiên cứu tiếp theo:

- Nghiên cứu sâu sắc từng nội dung tư tưởng Hồ Chí Minh về đoàn kết, bình đẳng, tương trợ giữa các dân tộc để thấy được tầm vóc và giá trị lớn lao của tư tưởng đó.

- Tiếp tục nghiên cứu thực trạng giải quyết vấn đề dân tộc nói chung và giải quyết vấn đề dân tộc ở tỉnh Thái Nguyên, từ đó làm rõ những vấn đề đặt ra cấp thiết trong giải quyết vấn đề dân tộc ở tỉnh Thái Nguyên hiện nay.

- Tập trung đi sâu nghiên cứu những giải pháp vận dụng sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh nhằm để giải quyết vấn đề dân tộc đang đặt ra ở tỉnh Thái Nguyên hiện nay.

14. Các công trình đã công bố có liên quan đến luận án:

1. Vũ Thị Thủy (2015), Quan điểm biện chứng trong tư tưởng Hồ Chí Minh về bình đẳng dân tộc, Tạp chí Khoa học và công nghệ - Đại học Thái Nguyên (15), tr.103-109.

2. Vũ Thị Thủy (2015) (tham gia), Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về bình đẳng dân tộc trong thực hiện chính sách dân tộc ở tỉnh Thái Nguyên hiện nay, Sách tham khảo “Nghiên cứu và vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh trong giai đoạn hiện nay”, NXB Đại học Sư phạm Hà Nội, Hà Nội.

3. Vũ Thị Thủy (2015) (tham gia), Quan hệ giữa phát triển kinh tế với bảo vệ môi trường tự nhiên ở các tỉnh miền núi Đông Bắc Việt Nam hiện nay, NXB Đại học Thái Nguyên, Thái Nguyên.

4. Vũ Thị Thủy (2016), Nâng cao hiệu quả thực hiện chính sách dân tộc ở tỉnh Thái Nguyên hiện nay, Tạp chí Giáo dục lý luận (242), tr.149-151.

5. Vũ Thị Thủy (2016), Thực hiện mục tiêu xóa đói giảm nghèo trong giải quyết vấn đề dân tộc của tỉnh Thái Nguyên từ năm 1997 đến nay theo tư tưởng Hồ Chí Minh”, Tạp chí Khoa học và công nghệ - Đại học Thái Nguyên (12/2), tr.73-76.

6. Vũ Thị Thủy (2016),  Quan điểm biện chứng của Hồ Chí Minh về đoàn kết, bình đẳng, tương trợ giữa các dân tộc ở Việt Nam, Tạp chí Giáo dục lý luận (250), tr.9-11.

7. Vũ Thị Thủy (2017),  Thực hiện đoàn kết các dân tộc - nền tảng của chính sách dân tộc trong tư tưởng Hồ Chí Minh, Tạp chí Khoa học và công nghệ - Đại học Thái Nguyên (03/1), tr.211-214.

8. Vũ Thị Thủy (2017), Thực hiện công tác định canh định cư bền vững trong giải quyết vấn đề dân tộc của tỉnh Thái Nguyên hiện nay theo Tư tưởng Hồ Chí Minh, Tạp chí Khoa học và công nghệ - Đại học Thái Nguyên (03/2), tr. 3-6.

 Lê Tân - VNU - USSH
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
Thông tin liên quan
Trang: 1   | 2   | 3   | 4   | 5   | 6   | 7   | 8   | 9   | 10   | 11   | 12   | 13   | 14   | 15   | 16   | 17   | 18   | 19   | 20   | 21   | 22   | 23   | 24   | 25   | 26   | 27   | 28   | 29   | 30   | 31   | 32   | 33   | 34   | 35   | 36   | 37   | 38   | 39   | 40   | 41   | 42   | 43   | 44   | 45   | 46   | 47   | 48   | 49   | 50   | 51   | 52   | 53   | 54   | 55   | 56   | 57   | 58   | 59   | 60   | 61   | 62   | 63   | 64   | 65   | 66   | 67   | 68   | 69   | 70   | 71   | 72   | 73   | 74   | 75   | 76   | 77   | 78   | 79   | 80   | 81   | 82   | 83   | 84   | 85   | 86   | 87   | 88   | 89   | 90   | 91   | 92   | 93   | 94   | 95   | 96   | 97   | 98   | 99   | 100   | 101   | 102   | 103   | 104   | 105   | 106   | 107   | 108   | 109   | 110   | 111   | 112   | 113   | 114   | 115   | 116   | 117   | 118   | 119   | 120   | 121   | 122   | 123   | 124   | 125   | 126   | 127   | 128   | 129   | 130   |