Sau đại học
Trang chủ   >  Tin tức  >   Thông báo  >   Sau đại học
Thông tin LATS của NCS Nguyễn Nho Huy
Tên đề tài luận án: Quản lý công tác sinh viên ở các trường đại học Việt Nam đào tạo theo học chế tín chỉ

1. Họ và tên nghiên cứu sinh: Nguyễn Nho Huy          

2. Giới tính: Nam

3. Ngày sinh: 03/01/1976                                                

4. Nơi sinh: Bắc Ninh.

5. Quyết định công nhận nghiên cứu sinh số: 928/QĐ-ĐT, ngày 28 tháng 12 năm 2012 của Hiệu trưởng Trường Đại học Giáo dục.

6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo:

Chỉnh sửa tên đề tài: “Quản lý công tác sinh viên trong các trường đại học ở Việt Nam đáp ứng yêu cầu đào tạo theo hệ thống tín chỉ” chỉnh sửa thành “Quản lý công tác sinh viên ở các trường đại học Việt Nam đào tạo theo học chế tín chỉ”

7. Tên đề tài luận án: Quản lý công tác sinh viên ở các trường đại học Việt Nam đào tạo theo học chế tín chỉ

8. Chuyên ngành: Quản lý giáo dục                     

9. Mã số: 62 14 01 14

10. Cán bộ hướng dẫn khoa học: 1. PGS.TS. Nguyễn Võ Kỳ Anh

                                                      2. TS. Trần Hữu Hoan

 11. Tóm tắt các kết quả mới của luận án:                

11.1. Về lý luận: Xây dựng được khung lý thuyết về quản lý công tác sinh viên ở các trường đại học Việt Nam trong đào tạo theo học chế tín chỉ bao gồm: Tổng quan nghiên cứu vấn đề công tác sinh viên và quản lý công tác sinh viên ở nước ngoài và ở nước ta; Nêu bật tầm quan trọng của công tác sinh viên và những vấn đề mà đào tạo theo học chế tín chỉ đặt ra đối với công tác sinh viên; nội dung, những yếu tố ảnh hưởng đến quản lý công tác sinh viên trong đào tạo theo học chế tín chỉ và kinh nghiệm của quốc tế về công tác sinh viên trong đào tạo theo học chế tín chỉ.

11.2. Về thực tiễn: 

- Chỉ rõ được thực trạng công tác sinh viên và thực trạng quản lý công tác sinh viên ở các trường đại học Việt Nam, những ưu điểm, hạn chế, thời cơ, thách thức của quản lý công tác sinh viên trong đào tạo theo học chế tín chỉ hiện nay.

- Đề xuất và khảo nghiệm tính cấp thiết và khả thi của 06 giải pháp quản lý công tác sinh viên trong đào tạo theo học chế tín chỉ. Việc khảo nghiệm được tiến hành trên diện rộng với sự tham gia của các chuyên gia và các chủ thể quản lý công tác sinh viên ở trường đại học. Kết quả khảo nghiệm đánh giá cao tính cần thiết và khả thi của các giải pháp đã đề xuất. Tổ chức thử nghiệm nội dung “Quản lý và đánh giá kết quả rèn luyện sinh viên thông qua các câu lạc bộ sinh viên” nằm trong giải pháp về chỉ đạo đổi mới nội dung, phương pháp quản lý các hoạt động của sinh viên. Kết quả thử nghiệm thông qua hai chỉ báo về nhận thức, thái độ, hành vi của sinh viên và  kết quả rèn luyện của sinh viên đã bước đầu khẳng định tính hiệu quả của giải pháp quản lý đã đề xuất.

        12. Khả năng ứng dụng trong thực tiễn: Luận án có khả năng ứng dụng trong thực tiễn quản lý công tác sinh viên ở các trường đại học, cao đẳng Việt Nam đào tạo theo học chế tín chỉ  hiện nay đồng thời có thể sử dụng là tài liệu bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ lãnh đạo, chuyên viên làm công tác sinh viên ở các trường đại học, cao đẳng Việt Nam.

13. Những hướng nghiên cứu tiếp theo: (nếu có)

14. Các công trình đã công bố có liên quan đến luận án:

1. Nguyễn Nho Huy, Phùng Khắc Bình (2011), “Nghiên cứu về công tác sinh viên trong giai đoạn hiện nay”, Tạp chí Quản lý giáo dục, Học viện Quản lý giáo dục (số 267, tháng 11 năm 2011), tr. 22-24.

2. Nguyễn Nho Huy (2016), “Một số vấn đề về sử dụng mạng xã hội Facebook trong công tác quản lý sinh viên”, Tạp chí Khoa học Giáo dục, Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam (số 128, tháng 5 năm 2016), tr. 57-59.

3.  Nguyễn Nho Huy (2016), “Một số biện pháp đổi mới nội dung, phương pháp hoạt động công tác sinh viên trong đào tạo theo học chế tín chỉ”, Tạp chí Quản lý Giáo dục, Học viện Quản lý giáo dục (số 11, tháng 11 năm 2016), tr.17-22.

4. Nguyễn Nho Huy (2017), “Giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác sinh viên hướng tới đào tạo đạt chuẩn đầu ra”,Tạp chí khoa học, Trường Đại học Sư phạm TP. Hồ Chí Minh (tập 14, số 7, tháng 7/2017), tr. 99-107.

 Lê Thị Thủy - VNU - UED
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
Thông tin liên quan
Trang: 1   | 2   | 3   | 4   | 5   | 6   | 7   | 8   | 9   | 10   | 11   | 12   | 13   | 14   | 15   | 16   | 17   | 18   | 19   | 20   | 21   | 22   | 23   | 24   | 25   | 26   | 27   | 28   | 29   | 30   | 31   | 32   | 33   | 34   | 35   | 36   | 37   | 38   | 39   | 40   | 41   | 42   | 43   | 44   | 45   | 46   | 47   | 48   | 49   | 50   | 51   | 52   | 53   | 54   | 55   | 56   | 57   | 58   | 59   | 60   | 61   | 62   | 63   | 64   | 65   | 66   | 67   | 68   | 69   | 70   | 71   | 72   | 73   | 74   | 75   | 76   | 77   | 78   | 79   | 80   | 81   | 82   | 83   | 84   | 85   | 86   | 87   | 88   | 89   | 90   | 91   | 92   | 93   | 94   | 95   | 96   | 97   | 98   | 99   | 100   | 101   | 102   | 103   | 104   | 105   | 106   | 107   | 108   | 109   | 110   | 111   | 112   | 113   | 114   | 115   | 116   | 117   | 118   | 119   | 120   | 121   | 122   | 123   | 124   | 125   | 126   | 127   | 128   | 129   | 130   | 131   | 132   |