Sau đại học
Trang chủ   >  Tin tức  >   Thông báo  >   Sau đại học
Thông tin LATS của NCS Phạm Thị Hà Giang
Tên đề tài luận án: Các công thức vận tốc của sóng Rayleigh và sóng Stoneley

1. Họ và tên nghiên cứu sinh:     Phạm Thị Hà Giang                   

2.Giới tính:  Nữ

3. Ngày sinh:                 13/08/1986       

4. Nơi sinh:  Huyện Nho Quan, Ninh Bình

5. Quyết định công nhận  nghiên cứu sinh: Số 4374 /QĐ-ĐHQGHN-CTSV  ngày 03 / 12 / 2012   của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội.

6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo:  Gia hạn thời gian đào tạo theo Quyết định số 741/QĐ-ĐHKHTN ngày 31/03/2016 của Hiệu trưởng Trường ĐHKHTN.

7. Tên đề tài luận án: Các công thức vận tốc của sóng Rayleigh và sóng Stoneley.

8. Chuyên ngành:          Cơ học vật thể rắn                                                        

9. Mã số: 62 44 01 07

10. Cán bộ hướng dẫn khoa học:           GS. TS. Phạm Chí Vĩnh

11. Tóm tắt các kết quả mới của luận án:

+ Tìm ra công thức chính xác của vận tốc sóng Rayleigh cho môi trường đàn hồi có biến dạng trước tùy ý, chịu một ràng buộc trong đẳng hướng tổng quát.

+ Thu được   công thức  vận tốc của  sóng  Rayleigh  truyền trong bán không gian đàn hồi micropolar đẳng hướng.

+ Thiết lập các công thức xấp xỉ với độ chính xác cao cho vận tốc sóng Rayleigh truyền trong  các môi trường đàn hồi có ứng suất trước, môi trường đàn hồi micropolar.

+Tìm ra  phương trình tán sác dạng hiện  của sóng Rayleigh truyền trong bán không gian đàn hồi xốp trực hướng.

+Tìm được các công thức chính xác của vận tốc sóng Stoneley truyền trong hai bán không gian đàn hổi đẳng hướng khác nhau cho hai trường hợp:

(i)  Khi hai bán không gian có liên kết không chặt.

(ii) Khi hai bán không gian có liên kết chặt và chúng có cùng các vận tốc sóng khối.

+ Chứng minh được sự duy nhất của sóng Stoneley truyền trong hai bán không gian đàn hồi không nén có biến dạng trước tùy ý.

 

12. Khả năng ứng dụng thực tiễn:  Các kết quả của luận án có thể được sử dụng để đánh giá không phá hủy các tính chất cơ học của các kết cấu trước và trong quá trình sử dụng.

13. Các hướng nghiên cứu tiếp theo:

 + Tìm ra công thức chính xác của vận tốc sóng Rayeligh   cho các bán không gian đàn hồi xốp đẳng hướng.

 + Thiết lập công thức vận tốc sóng Stoneley trong môi trường đàn hồi có biến dạng trước.

 + Tìm ra công thức chính xác của vận tốc sóng Rayleigh cho các bán không gian đàn hồi chịu điều kiện biên trở kháng.

14. Các công trình công bố liên quan đến luận án:

1.     Pham C.V., Pham T.H.G (2010),  “On formulas for the Rayleigh wave velocity in pre-strained elastic materials subject to an isotropic internal constraint”, Int. J. of Eng. Sci., pp. 275-289. (SCI)

2.     Pham C.V. and Pham T.H.G. (2011), “On formulas for the velocity of Stoneley waves propagating along the loosely bonded interface of two elastic half-spaces”, Wave Motion, pp. 646-656. (SCI)

3.     Pham C.V., and Pham T.H.G. (2012), “Uniqueness of Stoneley waves in pre-stressed incompressible elastic media”, Int. J. Non-Linear Mech., 47 , pp. 128-134.(SCI)

4.     Pham C.V., Malischewsky P.G., Pham T.H.G. (2012),  “Formulas for the speed and slowness of Stoneley waves in bonded isotropic elastic half-spaces with the same bulk wave velocities”, Int. J. of Eng. Sci., 60, pp. 53–58. (SCI)

5.      Pham C.V.,Abdelkrim Aoudia, Pham T.H.G. (2016),  “Rayleigh waves in orthotropic fluid-saturated porous media”, Wave Motion, 61, pp. 73-82.(SCI)

 Thanh Ngọc - VNU - HUS
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
Thông tin liên quan
Trang: 1   | 2   | 3   | 4   | 5   | 6   | 7   | 8   | 9   | 10   | 11   | 12   | 13   | 14   | 15   | 16   | 17   | 18   | 19   | 20   | 21   | 22   | 23   | 24   | 25   | 26   | 27   | 28   | 29   | 30   | 31   | 32   | 33   | 34   | 35   | 36   | 37   | 38   | 39   | 40   | 41   | 42   | 43   | 44   | 45   | 46   | 47   | 48   | 49   | 50   | 51   | 52   | 53   | 54   | 55   | 56   | 57   | 58   | 59   | 60   | 61   | 62   | 63   | 64   | 65   | 66   | 67   | 68   | 69   | 70   | 71   | 72   | 73   | 74   | 75   | 76   | 77   | 78   | 79   | 80   | 81   | 82   | 83   | 84   | 85   | 86   | 87   | 88   | 89   | 90   | 91   | 92   | 93   | 94   | 95   | 96   | 97   | 98   | 99   | 100   | 101   | 102   | 103   | 104   | 105   | 106   | 107   | 108   | 109   | 110   | 111   | 112   | 113   | 114   | 115   | 116   | 117   | 118   | 119   | 120   | 121   | 122   | 123   | 124   | 125   | 126   | 127   | 128   | 129   | 130   | 131   | 132   |