Sau đại học
Trang chủ   >  Tin tức  >   Thông báo  >   Sau đại học
Thông tin LATS của NCS Nguyễn Thị Thanh Bình
Tên đề tài luận án: Đảng bộ tỉnh Hà Nam lãnh đạo xây dựng tổ chức cơ sở đảng từ năm 1997 đến năm 2010

1. Họ và tên nghiên cứu sinh: Nguyễn Thị Thanh Bình        

2. Giới tính: Nữ

3. Ngày sinh: 12/7/1978                                                        

4. Nơi sinh: Sơn La

5. Quyết định công nhận nghiên cứu sinh số: 2213/2011/QĐ-XHNV-SĐH ngày 21 tháng 11 năm 2011 Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội.

6. Các thay đổi tong quá trình đào tạo:

- Gia hạn thời gian đào tạo: 12 tháng (từ ngày 31 tháng 12 năm 2014 đến 31 tháng 12 năm 2015) theo Quyết định số 3203/QĐ-XHNV-SĐH ngày 31 tháng 12 năm 2014.

- Gia hạn thời gian đào tạo: 3 tháng (từ ngày 20 tháng 1 năm 2016 đến 20 tháng 3 năm 2016 tháng) theo Quyết định số 167/QĐ-XHNV ngày 20 tháng 1 năm 2016.

- Gia hạn thời gian đào tạo: 9 tháng (từ ngày 01 tháng 04 năm 2016 đến ngày 31 tháng 12 năm 2016 theo Quyết định số 4079/QĐ-XHNV ngày 05 tháng 12 năm 2016.

7. Tên đề tài luận án: Đảng bộ tỉnh Hà Nam lãnh đạo xây dựng tổ chức cơ sở đảng từ năm 1997 đến năm 2010.

8. Chuyên ngành: Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam                 

9. Mã số: 62 22 56 01

10. Cán bộ hướng dẫn khoa học: PGS. TS Ngô Ngọc Thắng.

11. Tóm tắt các kết quả mới của luận án:

- Luận án làm rõ bối cảnh lịch sử chi phối đến quá trình lãnh đạo xây dựng tổ chức cơ sở đảng của Đảng bộ tỉnh Hà Nam từ năm 1997 đến năm 2010: Đảng đã ban hành nhiều nghị quyết, các quy định, đồng thời chỉ đạo thường xuyên để xây dựng tổ chức cơ sở đảng về chính trị, tư tưởng và tổ chức. Ngày 01/01/1997, tỉnh Hà Nam tái lập, Đảng bộ tỉnh được tái lập trong bối cảnh điều kiện chính trị, kinh tế - xã hội của tỉnh có nhiều khó khăn, xáo trộn lớn do tách lập, các tổ chức cơ sở đảng đang kiện toàn và xác định nhiệm vụ mới.

- Luận án phân tích, luận giải quá trình Đảng bộ tỉnh Hà Nam lãnh đạo xây dựng tổ chức cơ sở đảng từ năm 1997 đến năm 2010 vượt qua bối cảnh khó khăn đặc thù, chủ động vận dụng và có những điểm sáng tạo các chủ trương của Đảng vào thực tiễn của Hà Nam: Đảng bộ tỉnh tập trung lãnh đạo tổ chức cơ sở đảng về tư tưởng và tổ chức (1997 - 2005); Đảng bộ tỉnh chuyển hướng tập trung lãnh đạo xây dựng tổ chức cơ sở đảng về chính trị, nâng cao bản lĩnh chính trị và năng lực lãnh đạo chính trị của tổ chức cơ sở đảng trước những nhiệm vụ mới (2006 - 2010); đồng thời, Đảng bộ tỉnh rất chú trọng đổi mới phương thức lãnh đạo đối với tổ chức cơ sở đảng.

- Tuy nhiên, quá trình lãnh đạo xây dựng tổ chức cơ sở đảng của Đảng bộ tỉnh Hà Nam từ năm 1997 đến năm 2010 còn một số hạn chế như: chưa có nhiều chủ trương mạnh mẽ mang tính bước ngoặt trong lãnh đạo tổ chức cơ sở đảng thực hiện nhiệm vụ chính trị; nhận thức về tổ chức cơ sở đảng và nhiệm vụ lãnh đạo xây dựng tổ chức cơ sở đảng của cấp uỷ các cấp chưa đồng đều; thực tiễn chỉ đạo thực hiện chưa đạt được hiệu quả như yêu cầu, vẫn mang tính hình thức; việc lãnh đạo tổ chức cơ sở đảng thực hiện các nguyên tắc tổ chức và hoạt động còn hạn chế…

- Luận án rút ra một số kinh nghiệm quý đối với Đảng bộ tỉnh Hà Nam trong lãnh đạo xây dựng tổ chức cơ sở đảng từ năm 1997 đến năm 2010: Luôn coi trọng lãnh đạo tổ chức cơ sở đảng xây dựng nghị quyết đúng đắn, phù hợp với địa phương; Phát huy dân chủ thực chất trong xây dựng tổ chức cơ sở đảng; Xây dựng, củng cố khối đoàn kết, thống nhất trong tổ chức cơ sở đảng là cơ sở để xây dựng sự đoàn kết thống nhất trong hệ thống chính trị cơ sở và nhân dân; Luôn chú trọng lãnh đạo xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là đội ngũ cán bộ chủ chốt cấp cơ sở; Dựa vào dân, phát huy vai trò của nhân dân để xây dựng tổ chức cơ sở đảng.

12. Khả năng ứng dụng trong thực tiễn

Luận án đúc kết một số kinh nghiệm về lãnh đạo xây dựng tổ chức cơ sở đảng của Đảng bộ tỉnh Hà Nam từ năm 1997 đến năm 2010 có thể vận dụng tại địa phương và các địa phương khác hiện nay.

Các tư liệu và kết luận trong luận án có thể dùng làm tài liệu tham khảo để biên soạn lịch sử Đảng bộ tỉnh và lịch sử tỉnh Hà Nam hoặc nghiên cứu, giảng dạy các môn khoa học có liên quan.

13. Hướng nghiên cứu tiếp theo (nếu có).

14. Các công trình đã công bố liên quan đến luận án:

- Nguyễn Thị Thanh Bình (2014), "Công tác lãnh đạo xây dựng tổ chức cơ sở đảng về tư tưởng của Đảng bộ tỉnh Hà Nam giai đoạn 1997 - 2005", Tạp chí Giáo dục lý luận (218), tr. 83 - 85.

 

- Nguyễn Thị Thanh Bình (2015), "Đảng bộ tỉnh Hà Nam lãnh đạo xây dựng tổ chức cơ sở đảng về tổ chức từ năm 1997 đến năm 2005", Tạp chí Giáo dục lý luận (234), tr. 76 - 79.

 Tân Tân - VNU - USSH
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
Thông tin liên quan
Trang: 1   | 2   | 3   | 4   | 5   | 6   | 7   | 8   | 9   | 10   | 11   | 12   | 13   | 14   | 15   | 16   | 17   | 18   | 19   | 20   | 21   | 22   | 23   | 24   | 25   | 26   | 27   | 28   | 29   | 30   | 31   | 32   | 33   | 34   | 35   | 36   | 37   | 38   | 39   | 40   | 41   | 42   | 43   | 44   | 45   | 46   | 47   | 48   | 49   | 50   | 51   | 52   | 53   | 54   | 55   | 56   | 57   | 58   | 59   | 60   | 61   | 62   | 63   | 64   | 65   | 66   | 67   | 68   | 69   | 70   | 71   | 72   | 73   | 74   | 75   | 76   | 77   | 78   | 79   | 80   | 81   | 82   | 83   | 84   | 85   | 86   | 87   | 88   | 89   | 90   | 91   | 92   | 93   | 94   | 95   | 96   | 97   | 98   | 99   | 100   | 101   | 102   | 103   | 104   | 105   | 106   | 107   | 108   | 109   | 110   | 111   | 112   | 113   | 114   | 115   | 116   | 117   | 118   | 119   | 120   | 121   | 122   | 123   | 124   | 125   | 126   | 127   | 128   | 129   | 130   | 131   | 132   | 133   | 134   |