Sau đại học
Trang chủ   >  Tin tức  >   Thông báo  >   Sau đại học
Thông tịn LATS của NCS Trịnh Minh Ngọc
Tên đề tài luận án: Cơ sở địa lý cho quản lý tài nguyên nước lưu vực sông Thạch Hãn, tỉnh Quảng Trị

1. Họ và tên nghiên cứu sinh: Trịnh Minh Ngọc               

2.Giới tính: Nữ

3. Ngày sinh: 12/02/1984                                                           

4. Nơi sinh: Thanh Hóa

5. Quyết định công nhận  nghiên cứu sinh: số 3614/QĐ-SĐH ngày 22/10/2009 của Giám đốc ĐHQGHN.

6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo: bổ sung người hướng dẫn theo Quyết định số 2130/QĐ-SĐH ngày 31/5/2012 của Hiệu trưởng Trường ĐHKHTN.

7. Tên đề tài luận án: Cơ sở địa lý cho quản lý tài nguyên nước lưu vực sông Thạch Hãn, tỉnh Quảng Trị

8. Chuyên ngành: Quản lý tài nguyên và môi trường                      

9. Mã số: 62.85.01.01

10. Cán bộ hướng dẫn khoa học:           Hướng dẫn chính: PGS.TS. Vũ Văn Phái           

                                                            Hướng dẫn phụ: PGS.TS. Nguyễn Thanh Sơn

11. Tóm tắt các kết quả mới của luận án:

Lưu vực sông Thạch Hãn được hình thành trong khu vực có điều kiện tự nhiên phong phú, cùng với ảnh hưởng của tác động nhân sinh, điều này làm phân hóa các đặc điểm tài nguyên nước cũng như hiện trạng sử dụng nước thành các tiểu vùng sử dụng nước nước độc lập. Tính đa dạng của khu vực được phân hóa thành 12 tiểu vùng dựa trên cơ sở phân hóa địa hình, đường phân thủy của các lưu vực sông con, ranh giới hành chính và hiện trạng sử dụng đất.

Qua kết quả đánh giá mức độ dễ bị tổn thương của các tiểu vùng thấy rằng tất cả các tiểu vùng  đều dễ bị tổn thương cao. Tuy nhiên vẫn có sự phân hóa về mức độ dễ bị tổn thương. Tiểu vùng CIV1 (vùng đồng bằng) và các tiểu vùng CIV2 và CIV3 (ven biển) với mức độ dễ bị tổn thương cao, các tiểu vùng CI3, CIII1 và CIII2 bị tổn thương thấp nhất trong toàn lưu vực.  Nguyên nhân chủ yếu ở các tiểu vùng đồng bằng và ven biển là do chịu sức ép sử dụng dẫn đến thiếu nước mùa kiệt, nước dễ bị nhiễm mặn, không đảm bảo vệ sinh môi trường do các hoạt động dân sinh và kinh tế. Các tiếu vùng trung du và đồi núi, điều kiện  cấp nước còn nghèo nàn, dân sinh không được tiếp cận với nước sạch. Ở các khu vực có ngành thủy sản và chăn nuôi phát triển, nước dễ bị nhiễm bẩn do hệ thống chuồng trại hoặc vệ sinh môi trường thủy sản không đạt  yêu cầu, hiện trạng phát triển rừng còn thấp.

Các cấp quản lý cần đưa ra các biện pháp phù hợp như: nâng cao nhận thức của người dân; cán bộ quản lý, tăng cường nguồn vốn, thay đổi cơ chế mùa vụ, sửa chữa nâng cấp công trình vận chuyển và tích trữ nước, trồng cây gây rừng phủ xanh đất trống đồi trọc, xã hội hóa công trình cấp nước sạch và vệ sinh môi trường

12. Khả năng ứng dụng thực tiễn: Luận án có thể là tài liệu tham khảo, tài liệu phục vụ cho việc giảng dạy và học tập chuyên ngành địa lý thủy văn. Có thể sử dụng phân tích, thống kê và kết luận của luận án trong hoạt động thực tế và đề xuất trong quản lý tổng hợp tài nguyên nước tại khu vực nghiên cứu.

13. Các hướng nghiên cứu tiếp theo: xây dựng trọng số cho các chỉ thị tổn thương tài nguyên nước.

14. Các công trình công bố liên quan đến luận án:

[1]  Trịnh Minh Ngọc, Nguyễn Thị Ngoan  (2015): “Xây dựng bản đồ tổn thương tài nguyên nước lưu vực sông Thạch Hãn tỉnh Quảng Trị”, Tạp chí Khoa học ĐHQGHN: Khoa học Tự nhiên và Công nghệ, 31(3S), tr. 213 – 221.

[2] Trịnh Minh Ngọc, Vũ Văn Phái, Nguyễn Thanh Sơn, Nguyễn Xuân Dương (2013), “Thiết lập khung đánh giá DSPIR trong nghiên cứu tính dễ tổn thương của hệ thống tài nguyên nước đối với lưu vực sông Thạch Hãn tỉnh Quảng Trị”, Tạp chí Khoa học Đại học Quốc gia Hà Nội: Khoa học Tự nhiên và Công nghệ, 29(2S),   tr.143 - 151

[3] Trịnh Minh Ngọc (2011), “Đánh giá khả năng dễ bị tổn thương của tài nguyên nước lưu vực sông Thạch Hãn”, Tạp chí Khoa học ĐHQGHN: Khoa học Tự nhiên và Công nghệ, 27(1S), tr.176-181.

 Quang Lợi - VNU - HUS
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
Thông tin liên quan
Trang: 1   | 2   | 3   | 4   | 5   | 6   | 7   | 8   | 9   | 10   | 11   | 12   | 13   | 14   | 15   | 16   | 17   | 18   | 19   | 20   | 21   | 22   | 23   | 24   | 25   | 26   | 27   | 28   | 29   | 30   | 31   | 32   | 33   | 34   | 35   | 36   | 37   | 38   | 39   | 40   | 41   | 42   | 43   | 44   | 45   | 46   | 47   | 48   | 49   | 50   | 51   | 52   | 53   | 54   | 55   | 56   | 57   | 58   | 59   | 60   | 61   | 62   | 63   | 64   | 65   | 66   | 67   | 68   | 69   | 70   | 71   | 72   | 73   | 74   | 75   | 76   | 77   | 78   | 79   | 80   | 81   | 82   | 83   | 84   | 85   | 86   | 87   | 88   | 89   | 90   | 91   | 92   | 93   | 94   | 95   | 96   | 97   | 98   | 99   | 100   | 101   | 102   | 103   | 104   | 105   | 106   | 107   | 108   | 109   | 110   | 111   | 112   | 113   | 114   | 115   | 116   | 117   | 118   | 119   | 120   | 121   | 122   | 123   | 124   | 125   | 126   | 127   | 128   | 129   | 130   | 131   | 132   | 133   | 134   | 135   |