Sau đại học
Trang chủ   >  Tin tức  >   Thông báo  >   Sau đại học
Thông tin LATS của NCS Phạm Mạnh Thắng
Tên đề tài luận án: Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh lãnh đạo thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) từ năm 1996 đến năm 2015.

1.Họ và tên nghiên cứu sinh: Phạm Mạnh Thắng

2. Giới tính: Nam

3. Ngày sinh: 03/06/1987                                                           

4. Nơi sinh: Thái Bình

5. Quyết định công nhận nghiên cứu sinh số: 3216/2014/QĐ-XHNV-SĐH, ngày 31 tháng 12 năm 2014 của Hiệu trưởng trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (Đại học Quốc gia Hà Nội)

6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo: Điều chỉnh đề tài luận án tiến sĩ theo Quyết định số 1922/QĐ-XHNV, ngày 02 tháng 08 năm 2017 của Hiệu trưởng trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (Đại học Quốc gia Hà Nội)

7. Tên đề tài luận án: Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh lãnh đạo thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) từ năm 1996 đến năm 2015.

8. Chuyên ngành: Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam       

9. Mã số: 62.22.03.15

10. Cán bộ hướng dẫn khoa học: PGS.TS Hoàng Hồng

11. Tóm tắt các kết quả mới của luận án:

- Hệ thống hóa quan điểm, chủ trương, chính sách của Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh về thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) từ năm 1996 đến năm 2015.

- Khái quát những ưu điểm, hạn chế và nguyên nhân của quá trình chỉ đạo thực hiện chủ trương, chính sách về thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) của Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh.

- Đúc rút một số kinh nghiệm về sự lãnh đạo của Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh về thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài từ năm 1996 đến năm 2015.

12. Khả năng ứng dụng trong thực tiễn: Luận án sau khi hoàn thiện có thể dùng làm tài liệu phục vụ cho công tác nghiên cứu lịch sử Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh nói chung. Đồng thời, luận án có thể sử dụng làm tài liệu tham khảo cho các công trình nghiên cứu có liên quan đến lĩnh vực này.

13. Những hướng nghiên cứu tiếp theo: Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) trong thời kỳ Đổi mới.

14. Các công trình đã công bố có liên quan đến luận án:

1.   Phạm Mạnh Thắng (2014), “Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh lãnh đạo thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (2006-2010)”, Tạp chí Lịch sử Đảng (280), tr. 101 - 103.

2.   Phạm Mạnh Thắng (2015), “Thực trạng và giải pháp thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài tại Thành phố Hồ Chí Minh trong những năm gần đây”, Tạp chí Giáo dục Lý luận (235), tr. 92 - 94.

3.   Phạm Mạnh Thắng (2016), “Một số kết quả và kinh nghiệm của Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh trong việc lãnh đạo thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài từ năm 2006 đến 2010”, Tạp chí Khoa học - Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh (5), tr. 156 - 163.

4.   Phạm Mạnh Thắng (2016), “Hoạt động thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài của Nhật Bản vào Thành phố Hồ Chí Minh trong những năm gần đây”, Tạp chí Giáo dục Lý luận (253), tr. 97 - 99.

5.   Phạm Mạnh Thắng (2016), “Qúa trình thực hiện thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài của Thành phố Hồ Chí Minh (2005-2014)”, Tạp chí Lịch sử Đảng (313), tr. 93 - 97.

6.   Phạm Mạnh Thắng (2017), “Đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) của Nhật Bản vào Thành phố Hồ Chí Minh trong 10 năm gần đây (2006- 2016)- Thực trạng và giải pháp”, Tạp chí Khoa học - Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh (5), tr. 183 - 188.

 Tân Lê - VNU - USSH
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
Thông tin liên quan
Trang: 1   | 2   | 3   | 4   | 5   | 6   | 7   | 8   | 9   | 10   | 11   | 12   | 13   | 14   | 15   | 16   | 17   | 18   | 19   | 20   | 21   | 22   | 23   | 24   | 25   | 26   | 27   | 28   | 29   | 30   | 31   | 32   | 33   | 34   | 35   | 36   | 37   | 38   | 39   | 40   | 41   | 42   | 43   | 44   | 45   | 46   | 47   | 48   | 49   | 50   | 51   | 52   | 53   | 54   | 55   | 56   | 57   | 58   | 59   | 60   | 61   | 62   | 63   | 64   | 65   | 66   | 67   | 68   | 69   | 70   | 71   | 72   | 73   | 74   | 75   | 76   | 77   | 78   | 79   | 80   | 81   | 82   | 83   | 84   | 85   | 86   | 87   | 88   | 89   | 90   | 91   | 92   | 93   | 94   | 95   | 96   | 97   | 98   | 99   | 100   | 101   | 102   | 103   | 104   | 105   | 106   | 107   | 108   | 109   | 110   | 111   | 112   | 113   | 114   | 115   | 116   | 117   | 118   | 119   | 120   | 121   | 122   | 123   | 124   | 125   | 126   | 127   | 128   | 129   | 130   | 131   | 132   | 133   | 134   | 135   |