Sau đại học
Trang chủ   >  Tin tức  >   Thông báo  >   Sau đại học
Thông tin LATS của NCS trương Đức Thao
Tên luận án: Động lực làm việc của giảng viên trong các trường đại học ngoài công lập ở Việt Nam

1.   Họ và tên nghiên cứu sinh: Trương Đức Thao

2.   Giới tính: Nam

3.   Ngày sinh: 13/09/1983

4.   Nơi sinh: Thái Nguyên

5.   Quyết định công nhận nghiên cứu sinh: 61/QĐ-ĐHKT ngày 13/01/2015 của Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế, ĐHQGHN.

6.   Các thay đổi trong quá trình đào tạo: Không

7.   Tên đề tài luận án: Động lực làm việc của giảng viên trong các trường đại học ngoài công lập ở Việt Nam

8.   Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh  

9.   Mã số: 62 34 01 02

10. Cán bộ hướng dẫn khoa học: 1. TS. Trương Minh Đức; 2. TS. Đinh Văn Toàn

11. Tóm tắt các kết quả mới của luận án

 

Về mặt lý luận

Luận án đã xây dựng và làm rõ được khái niệm động lực làm việc của giảng viên đại học, chỉ ra các biểu hiện động lực làm việc của giảng viên đại học và chỉ ra các nhân tố tác động tới động lực làm việc của giảng viên trong các trường đại học ngoài công lập ở Việt Nam.

Luận án đã khái quát được mô hình nghiên cứu về động lực và các nhân tố tác động tới động lực làm việc của giảng viên trong các trường đại học ngoài công lập ở Việt Nam.

Luận án đã xây dựng được bộ công cụ đo lường động lực làm việc và bộ công cụ đánh giá mức độ của các nhân tố tác động tới động lực làm việc của giảng viên trong các trường đại học ngoài công lập ở Việt Nam.

Về mặt thực tiễn

Luận án đã đánh giá được thực trạng động lực làm việc của giảng viên các trường đại học ngoài công lập ở Việt Nam hiện nay.

Luận án đã chỉ ra được 10 nhân tố tác động tới động lực làm việc của giảng viên trong các trường đại học ngoài công lập ở Việt Nam. Trong đó, chỉ ra nhân tố “Sự trao quyền và nhiệm vụ” tác động ngược chiều với động lực làm việc, có thể nói đây là phát hiện mới và bất ngờ, bởi nó đi ngược với xu thế chung ở Việt Nam.

Luận án đã đề xuất một số biện pháp nhằm tăng cường động lực làm việc của giảng viên trong các trường đại học ngoài công lập ở Việt Nam. Trong đó, có giải pháp “Khuyến khích sự tham gia, đóng góp của giảng viên vào xây dựng và phát triển nhà trường” là giải pháp gắn liền với đặc thù của trường ngoài công lập và hiện nay cũng chỉ có trường ngoài công lập có thể áp dụng được.

12. Khả năng ứng dụng sang thực tiễn:

Luận án là tài liệu tham khảo có độ tin cậy cao, kết quả nghiên cứu của luận án có khả năng ứng dụng cao trong việc xây dựng các chính sách nhằm tăng cường động lực làm việc cho giảng viên trong các trường đại học ngoài công lập ở Việt Nam trong thời gian tới.

13. Các hướng nghiên cứu tiếp theo:

Nghiên cứu so sánh sự khác nhau giữa động lực làm việc của giảng viên trong các trường đại học trong và ngoài công lập ở Việt Nam. Nghiên cứu mối quan hệ giữa động lực làm việc và sự hài lòng công việc của giảng viên các trường đại học ngoài công lập ở Việt Nam.

14.          Các công trình công bố liên quan đến luận án:

1.    Trương Đức Thao và Dương Minh Tú (8/2016), “Giải pháp phát triển đội ngũ giáo viên tại các trường đại học ngoài công lập”, Tạp chí Công thương (8), tr. 93 – 95.

2.   Trương Đức Thao và Nguyễn Tường Minh (6/2017), “Động lực làm việc của người lao động: Một vài hướng tiếp cận”, Tạp chí Kinh tế - Châu Á Thái Bình Dương (495), tr. 26 – 28.

3.   Trương Đức Thao và Dương Minh Tú (6/2017), Động lực làm việc của giảng viên đại học: Hướng tiếp cận cho trường ngoài công lập”, Tạp chí Kinh tế - Châu Á Thái Bình Dương (Số chuyên đề), tr. 36 – 42.

4.   Trương Đức Thao (6/2017), Các nhân tố bên trong tác động tới động lực làm việc của giảng viên đại học ngoài công lập ở Việt Nam, Tạp chí Công thương (7), tr. 213 – 218.

 Hoàng Như - VNU - UEB
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
Thông tin liên quan
Trang: 1   | 2   | 3   | 4   | 5   | 6   | 7   | 8   | 9   | 10   | 11   | 12   | 13   | 14   | 15   | 16   | 17   | 18   | 19   | 20   | 21   | 22   | 23   | 24   | 25   | 26   | 27   | 28   | 29   | 30   | 31   | 32   | 33   | 34   | 35   | 36   | 37   | 38   | 39   | 40   | 41   | 42   | 43   | 44   | 45   | 46   | 47   | 48   | 49   | 50   | 51   | 52   | 53   | 54   | 55   | 56   | 57   | 58   | 59   | 60   | 61   | 62   | 63   | 64   | 65   | 66   | 67   | 68   | 69   | 70   | 71   | 72   | 73   | 74   | 75   | 76   | 77   | 78   | 79   | 80   | 81   | 82   | 83   | 84   | 85   | 86   | 87   | 88   | 89   | 90   | 91   | 92   | 93   | 94   | 95   | 96   | 97   | 98   | 99   | 100   | 101   | 102   | 103   | 104   | 105   | 106   | 107   | 108   | 109   | 110   | 111   | 112   | 113   | 114   | 115   | 116   | 117   | 118   | 119   | 120   | 121   | 122   | 123   | 124   | 125   | 126   | 127   | 128   | 129   | 130   | 131   | 132   | 133   | 134   | 135   | 136   | 137   | 138   |