Sau đại học
Trang chủ   >  Tin tức  >   Thông báo  >   Sau đại học
Thông tin LATS của NCS lê Thu Thủy
Tên đề tài luận án: Nâng cao chất lượng dịch vụ khám chữa bệnh của các bệnh viện Trung ương trên địa bàn Hà Nội

1. Họ và tên nghiên cứu sinh: Lê Thu Thủy

2. Giới tính:                   Nữ

3. Ngày sinh:     13/12/1974

4. Nơi sinh:                   Hà nội

5. Quyết định công nhận nghiên cứu sinh số: 2840/QĐ-ĐT ngày 28 tháng 8 năm 2012

6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo: 

7. Tên đề tài luận án: Nâng cao chất lượng dịch vụ khám chữa bệnh của các bệnh viện Trung ương trên địa bàn Hà Nội

8. Chuyên ngành:          Kinh tế chính trị

9. Mã số:                      62 31 01 02

10. Cán bộ hướng dẫn khoa học: GS.TS. Vũ Văn Hiền

11. Tóm tắt các kết quả mới của luận án:

Về lý luận:

- Tổng quan các công trình nghiên cứu của các tác giả trong và ngoài nước có liên quan đến luận án có tính cập nhật và được lựa chọn phù hợp với nội dung nghiên cứu;

- Luận án đã phần nào hệ thống hóa cơ sở lý luận và thực tiễn về chất lượng dịch vụ khám chữa bệnh và làm rõ quan điểm về nâng cao chất lượng dịch vụ khám chữa bệnh trong cơ chế thị trường;

- Luận án góp phần làm rõ, bổ sung thêm vào hệ thống cơ sở lý luận về các mô hình quản lý chất lượng, hệ thống tiêu chuẩn, tiêu chí đánh giá chất lượng dịch vụ khám chữa bệnh trong hệ thống y tế nói chung.

Về thực tiễn:

- Luận án đã đánh giá được thực trạng nâng cao chất lượng dịch vụ khám chữa bệnh trong mối quan hệ chất lượng dịch vụ khám chữa bệnh và việc nâng cao chất lượng dịch vụ tại các bệnh viện trung ương trên địa bàn thành phố Hà nội;

- Luận án đề xuất một số quan điểm, giải pháp phù hợp để nâng cao chất lượng dịch vụ khám chữa bệnh tại các bệnh viện trung ương.

12. Khả năng ứng dụng trong thực tiễn:

- Các kinh nghiệm quốc tế được nghiên cứu trong luận án về hệ thống y tế nói chung và việc nâng cao chất lượng dịch vụ khám chữa bệnh nói riêng có thể sử dụng là bài học tham khảo trong việc xây dựng các chính sách, hệ thống, quy trình quản lý bệnh viện cho các bệnh viện Việt nam;

- Các đề xuất giải pháp của luận án nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ khám chữa bệnh tại các bệnh viện trung ương là cơ sở tham khảo về mặt chính sách cho việc phát triển hệ thống y tế Việt nam, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao về chất lượng dịch vụ y tế nói chung, dịch vụ khám chữa bệnh nói riêng của người dân và tiến tới hội nhập quốc tế.

13. Những hướng nghiên cứu tiếp theo: Nghiên cứu sinh dự kiến tiếp tục nghiên cứu sâu hơn một số vấn đề vĩ mô như xác định chiến lược, năng lực cạnh tranh và các chính sách liên quan đối với dịch vụ y tế của bệnh viện công lập trong nền kinh tế thị trường

14. Các công trình đã công bố có liên quan đến luận án:

- Lê Thu Thuỷ, “Một số mô hình khám chữa bệnh trên thế giới: Bài học kinh nghiệm cho Việt Nam”, Tạp chí Kinh tế Châu Á – Thái Bình Dương số 465, tháng 3 năm 2016.

- Lê Thu Thuỷ, “Các nhân tố tác động tới chất lượng dịch vụ khám chữa bệnh tại các bệnh viện Trung ương ở Việt Nam”. Tạp chí Kinh tế Châu Á – Thái Bình Dương số 484, tháng 12 năm 2016.

- Lê Thu Thuỷ, “Vai trò của các bên tham gia vào việc nâng cao chất lượng dịch vụ khám chữa bệnh tại các bệnh viện công lập của Việt nam”. Tạp chí Kinh tế Châu Á – Thái Bình Dương số 504, tháng 10 năm 2017.

 Hồng Nhung - VNU - UEB
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
Thông tin liên quan
Trang: 1   | 2   | 3   | 4   | 5   | 6   | 7   | 8   | 9   | 10   | 11   | 12   | 13   | 14   | 15   | 16   | 17   | 18   | 19   | 20   | 21   | 22   | 23   | 24   | 25   | 26   | 27   | 28   | 29   | 30   | 31   | 32   | 33   | 34   | 35   | 36   | 37   | 38   | 39   | 40   | 41   | 42   | 43   | 44   | 45   | 46   | 47   | 48   | 49   | 50   | 51   | 52   | 53   | 54   | 55   | 56   | 57   | 58   | 59   | 60   | 61   | 62   | 63   | 64   | 65   | 66   | 67   | 68   | 69   | 70   | 71   | 72   | 73   | 74   | 75   | 76   | 77   | 78   | 79   | 80   | 81   | 82   | 83   | 84   | 85   | 86   | 87   | 88   | 89   | 90   | 91   | 92   | 93   | 94   | 95   | 96   | 97   | 98   | 99   | 100   | 101   | 102   | 103   | 104   | 105   | 106   | 107   | 108   | 109   | 110   | 111   | 112   | 113   | 114   | 115   | 116   | 117   | 118   | 119   | 120   | 121   | 122   | 123   | 124   | 125   | 126   | 127   | 128   | 129   | 130   | 131   | 132   | 133   | 134   | 135   | 136   | 137   | 138   |