Sau đại học
Trang chủ   >  Tin tức  >   Thông báo  >   Sau đại học
Thông tin LATS của NCS Nguyễn Thị Nhung
Tên đề tài luận án: Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh lãnh đạo xây dựng đội ngũ công nhân từ năm 1996 đến năm 2011

1. Họ và tên nghiên cứu sinh: Nguyễn Thị Nhung             

2. Giới tính:  Nữ

3. Ngày sinh:    10/12/1982                                                  

4. Nơi sinh: Hải Dương

5. Quyết định công nhận nghiên cứu sinh số: Quyết định số 3216/2014/QĐ-XHNV-SĐH ngày 31 tháng 12 năm 2014 của Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - Đại học Quốc gia Hà Nội.

6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo: Không

7. Tên đề tài luận án: Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh lãnh đạo xây dựng đội ngũ công nhân từ năm 1996 đến năm 2011

8. Chuyên ngành:  Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam

9. Mã số: 62 22 03 15

10. Cán bộ hướng dẫn khoa học: PGS.TS. Đoàn Ngọc Hải

11. Tóm tắt các kết quả mới của luận án:

- Luận án hệ thống hóa chủ trương, sự chỉ đạo của Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh về xây dựng đội ngũ công nhân (1996 - 2011). Qua đó, tái hiện lại một cách khách quan, trung thực về quá trình xây dựng đội ngũ công nhân tỉnh Quảng Ninh dưới sự lãnh đạo của Đảng và Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh từ năm 1996 đến năm 2011.

- Rút ra một số nhận xét và kinh nghiệm trong lãnh đạo xây dựng đội ngũ công nhân của Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh từ năm 1996 đến năm 2011 để vận dụng vào hiện thực.

- Góp phần tổng kết sự lãnh đạo của Đảng về xây dựng giai cấp công nhân trong công cuộc đổi mới thông qua thực tiễn Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh lãnh đạo xây dựng đội ngũ công nhân (1996 - 2011).

- Luận án là tài liệu tham khảo, phục vụ cho nghiên cứu, giảng dạy lịch sử tỉnh Quảng Ninh và lịch sử Đảng trong các Học viện, trường Đại học.

12. Khả năng ứng dụng thực tiễn:

Luận án sau khi hoàn thiện có thể sử dụng làm tài liệu tham khảo phục vụ cho nghiên cứu, giảng dạy lịch sử tỉnh Quảng Ninh và lịch sử Đảng trong các Học viện, trường Đại học.

13. Các hướng nghiên cứu tiếp theo:

Quá trình xây dựng giai cấp công nhân trong giai đoạn mới của Đảng; vai trò mới của giai cấp công nhân với công cuộc xây dựng, phát triển đất nước trong thời kì mới.

14. Các công trình công bố liên quan đến luận án

1. Nguyễn Thị Nhung (2014), “Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh lãnh đạo xây dựng giai cấp công nhân thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa (2008 - 2012)”, Tạp chí Lịch sử Đảng, (4), tr. 93 - 97.

2. Nguyễn Thị Nhung (2015), “Quảng Ninh tăng cường lãnh đạo xây dựng giai cấp công nhân vững mạnh đáp ứng yêu cầu tình hình mới”, Tạp chí Giáo dục lý luận, (227), tr. 147-151.

3. Nguyễn Thị Nhung (2016), “Đời sống người lao động tại các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh hiện nay”, Tạp chí Giáo dục lý luận, (245), tr. 84-86.

4. Nguyễn Thị Nhung (2017), “Một số kinh nghiệm trong xây dựng đội ngũ công nhân ở quảng Ninh hiện nay”,  Tạp chí Giáo dục lý luận, (262), tr. 80-83.

5. Nguyễn Thị Nhung (2017), “Nâng cao hiệu quả công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho đội ngũ công nhân ở Quảng Ninh”, Tạp chí Giáo dục và Xã hội, (6), tr. 184 - 186.

 Tân Lê - VNU - USSH
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
Thông tin liên quan
Trang: 1   | 2   | 3   | 4   | 5   | 6   | 7   | 8   | 9   | 10   | 11   | 12   | 13   | 14   | 15   | 16   | 17   | 18   | 19   | 20   | 21   | 22   | 23   | 24   | 25   | 26   | 27   | 28   | 29   | 30   | 31   | 32   | 33   | 34   | 35   | 36   | 37   | 38   | 39   | 40   | 41   | 42   | 43   | 44   | 45   | 46   | 47   | 48   | 49   | 50   | 51   | 52   | 53   | 54   | 55   | 56   | 57   | 58   | 59   | 60   | 61   | 62   | 63   | 64   | 65   | 66   | 67   | 68   | 69   | 70   | 71   | 72   | 73   | 74   | 75   | 76   | 77   | 78   | 79   | 80   | 81   | 82   | 83   | 84   | 85   | 86   | 87   | 88   | 89   | 90   | 91   | 92   | 93   | 94   | 95   | 96   | 97   | 98   | 99   | 100   | 101   | 102   | 103   | 104   | 105   | 106   | 107   | 108   | 109   | 110   | 111   | 112   | 113   | 114   | 115   | 116   | 117   | 118   | 119   | 120   | 121   | 122   | 123   | 124   | 125   | 126   | 127   | 128   | 129   | 130   | 131   | 132   | 133   | 134   | 135   | 136   | 137   | 138   | 139   | 140   |