Sau đại học
Trang chủ   >  Tin tức  >   Thông báo  >   Sau đại học
Thông tin LATS của NCS Đinh Văn Tới
Tên đề tài luận án: Tác động của quản trị nhân lực đến kết quả hoạt động của doanh nghiệp Việt Nam

1. Họ và tên nghiên cứu sinh: ĐINH VĂN TỚI.    

2. Giới tính: Nam

3. Ngày sinh: 19/5/1977                                                          

4. Nơi sinh: Nghệ An

5. Quyết định công nhận nghiên cứu sinh: Số 4741/QĐ-ĐHKT ngày 10 tháng 11 năm 2014 của Trường Đại học Kinh tế- Đại học Quốc gia Hà Nội.

6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo (nếu có): Không

7. Tên đề tài luận án: Tác động của quản trị nhân lực đến kết quả hoạt động của doanh nghiệp Việt Nam

8. Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh        9. Mã số: 62 34 01 02

10. Cán bộ hướng dẫn khoa học: TS. Đỗ Xuân Trường và PGS.TS. Nhâm Phong Tuân

11. Tóm tắt các kết quả mới của luận án:

Thứ nhất, không phải tất cả các hoạt động quản trị nhân lực đều có tác động đáng kể đến tất cả các chỉ tiêu đánh giá thành tích nhưng tác động của các hoạt động đều rất đáng chú ý. Cụ thể:

- Hoạt động Đào tạo phát triển kỹ năng có tác động đến 4/5 tiêu chí kết quả hoạt động kinh doanh (các kết quả tài chính ROA và lợi nhuận trước thuế, sự hài lòng của khách hàng và khả năng sáng tạo);

- Hoạt động Tuyển dụng sàng lọc có vai trò quan trọng đến các 02 chỉ tiêu tài chính bao gồm ROA và Lợi nhuận trước thuế của DN;

- Trả lương theo thành tích có tác động đến 02 tiêu chí là Sự hài lòng của khách hàng và ROA của DN;

- Hoạt động Quản trị thành tích có tác động đến sự hài lòng của người lao động;

- Hoạt động Hỗ trợ phát triển sự nghiệp giúp nâng cao Sự hài lòng của người lao động;

- Và cuối cùng hoạt động Chia sẻ thông tin và Ủy quyền là yếu tố tác động đến khả năng sáng tạo của cá nhân và tổ chức.

Thứ hai, việc áp dụng các hoạt động quản trị nhân lực của các doanh nghiệp Việt Nam chịu sự ảnh hưởng bởi các yếu tố Đặc điểm doanh nghiệp. Cụ thể:

- Có năm (05) đặc trưng của DN (Số năm niêm yết; Quy mô lao động; Vốn điều lệ; Tuổi và Trình độ của CEO) có ảnh hưởng đến 5 trong tổng số 7 hoạt động QTNL (Tuyển dụng sàng lọc; Đào tạo phát triển kỹ năng; Quản trị thành tích; Hỗ trợ phát triển sự nghiệp; Ủy quyền, trao quyền).

- Hai (02) hoạt động mà các đặc trưng của DN tác động không đáng kể là Trả lương theo thành tích và Chia sẻ thông tin.

12. Khả năng ứng dụng thực tiễn:

Xác định được sự tác động của từng hoạt động QTNL đến mỗi kết quả hoạt động của doanh nghiệp Việt Nam; giải thích được một số yếu tố đặc điểm của doanh nghiệp trong việc áp dụng các hoạt động QTNL trong doanh nghiệp; đưa ra một số giải pháp khuyến nghị cho các doanh nghiệp Việt Nam trong việc áp dụng các hoạt động QTNL.

13. Các hướng nghiên cứu tiếp theo:

Nghiên cứu trong tiếp theo sẽ mở rộng kích thước mẫu nghiên cứu để có thể tổng quát hóa kết quả nghiên cứu rộng hơn, và có thể đủ mẫu để phân tích sâu hơn cho từng ngành kinh doanh khi chia tách mẫu tổng thể.

Nghiên cứu tiếp theo sẽ áp dụng phương pháp phân tích mô hình cấu trúc tuyến tính (SEM) cho tổng thể mô hình để đạt được nhiều ưu điểm của phương pháp phân tích này. Đồng thời, mô hình cần được phát triển hơn nữa nhằm phát hiện ra những biến số mới, hoặc mối quan hệ mới ví dụ liệu có biến số nào trung gian hoặc điều chỉnh giữa mối quan hệ các hoạt động QTNL và kết quả hoạt động của doanh nghiệp.

Nghiên cứu tiếp theo sẽ cố gắng giải thích cơ chế tác động/ảnh hưởng giữa các biến số. Ngoài việc trả lời câu hỏi cái gì tác động và mức độ tác động, nghiên cứu tiếp theo sẽ trả lời thêm câu hỏi ảnh hưởng/tác động như thế nào.

14. Các công trình công bố liên quan đến luận án:

- Đinh Văn Tới (2017), “Tác động của các biện pháp quản trị nhân lực đến kết quả hoạt động của các doanh nghiệp Việt Nam”,Tạp chí Kinh tế Châu Á- Thái Bình Dương, ISSN 0868- 3808, Số 490- Tháng 3/2017, trang 51- 56.

- Đinh Văn Tới (2016), “Xây dựng các biện pháp quản trị nhân lực tối ưu trong các doanh nghiệp Việt Nam”, Tạp chí Công Thương, ISSN 0866- 7756, Số 4- Tháng 4/2016, trang 45 – 50.

- Đinh Văn Tới (2014), “Một số tác động từ hội nhập Asean tới thị trường lao động Việt Nam”, Tạp chí Thông tin và Dự báo, ISSN 0866- 7120, Số 18, tháng 9/2014, trang 47 – 50.

- Đinh Văn Tới (2012), “Phát triển nguồn nhân lực Nghệ An: Thực trạng và giải pháp”, Tạp chí Thông tin và phát triển, ISSN 1859- 2678, Số 07/2012, ngày 25/7/2012, trang 20 – 23 và 62 – 63

 Hồng Nhung - VNU - UEB
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
Thông tin liên quan
Trang: 1   | 2   | 3   | 4   | 5   | 6   | 7   | 8   | 9   | 10   | 11   | 12   | 13   | 14   | 15   | 16   | 17   | 18   | 19   | 20   | 21   | 22   | 23   | 24   | 25   | 26   | 27   | 28   | 29   | 30   | 31   | 32   | 33   | 34   | 35   | 36   | 37   | 38   | 39   | 40   | 41   | 42   | 43   | 44   | 45   | 46   | 47   | 48   | 49   | 50   | 51   | 52   | 53   | 54   | 55   | 56   | 57   | 58   | 59   | 60   | 61   | 62   | 63   | 64   | 65   | 66   | 67   | 68   | 69   | 70   | 71   | 72   | 73   | 74   | 75   | 76   | 77   | 78   | 79   | 80   | 81   | 82   | 83   | 84   | 85   | 86   | 87   | 88   | 89   | 90   | 91   | 92   | 93   | 94   | 95   | 96   | 97   | 98   | 99   | 100   | 101   | 102   | 103   | 104   | 105   | 106   | 107   | 108   | 109   | 110   | 111   | 112   | 113   | 114   | 115   | 116   | 117   | 118   | 119   | 120   | 121   | 122   | 123   | 124   | 125   | 126   | 127   | 128   | 129   | 130   | 131   | 132   | 133   | 134   | 135   | 136   | 137   | 138   | 139   | 140   | 141   | 142   |