Sau đại học
Trang chủ   >  Tin tức  >   Thông báo  >   Sau đại học
Thông tin LATS của NCS Phạm Thị Thúy Vân
Tên đề tài luận án: Chống chủ nghĩa cá nhân trong cán bộ, đảng viên ở nước ta hiện nay theo tư tưởng Hồ Chí Minh

1. Họ và tên nghiên cứu sinh: Phạm Thị Thúy Vân 

2. Giới tính: Nữ

3. Ngày sinh: 14/05/1988                                           

4. Nơi sinh: Hải Dương

5. Quyết định công nhận nghiên cứu sinh số: Quyết định Số 3216/2014/QĐ – XHNV – SĐH ngày 31/12/ 2014 của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội.

6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo: Thay đổi tên đề tài luận án.

Tên đề tài cũ: Chống chủ nghĩa cá nhân trong cán bộ, đảng viên ở nước ta hiện nay theo tư tưởng và tấm gương Hồ Chí Minh

Tên đề tài sau thay đổi: Chống chủ nghĩa cá nhân trong cán bộ, đảng viên ở nước ta hiện nay theo tư tưởng Hồ Chí Minh

7. Tên đề tài luận án: Chống chủ nghĩa cá nhân trong cán bộ, đảng viên ở nước ta hiện nay theo tư tưởng Hồ Chí Minh

8. Chuyên ngành: Hồ Chí Minh học

9. Mã số: 62.31.02.04

10. Cán bộ hướng dẫn khoa học: 1. GS. TS. Bùi Đình Phong

       2.      TS. Trần Thị Hạnh

11. Tóm tắt các kết quả mới của luận án:

- Luận án góp phần làm sáng tỏ thêm những nội dung cơ bản trong tư tưởng Hồ Chí Minh về chủ nghĩa cá nhân và chống chủ nghĩa cá nhân.

- Luận án làm rõ hơn hình thức biểu hiện và tác hại của chủ nghĩa cá nhân trong cán bộ, đảng viên ở Việt Nam hiện nay.

- Đề xuất một số giải pháp có cơ sở khoa học và thực tiễn góp phần đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân trong cán bộ, đảng viên ở Việt Nam hiện nay theo tư tưởng Hồ Chí Minh.

12. Khả năng ứng dụng trong thực tiễn:

Kết quả nghiên cứu của luận án góp phần nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của cuộc đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân trong cán bộ, đảng viên, từ đó góp phần vào việc đề ra chủ trương, chính sách, biện pháp chống chủ nghĩa cá nhân trong cán bộ, đảng viên ở Việt Nam hiện nay. Những giải pháp vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về chống chủ nghĩa cá nhân mà luận án đề xuất là những bài học có ý nghĩa thiết thực góp phần vào cuộc đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân trong cán bộ, đảng viên hiện nay. Ngoài ra, luận án còn có thể sử dụng làm tài liệu tham khảo cho công tác giảng dạy và nghiên cứu về tư tưởng Hồ Chí Minh và xây dựng Đảng.

13. Những hướng nghiên cứu tiếp theo:

Chống chủ nghĩa cá nhân trong cán bộ, đảng viên ở nước ta hiện nay theo tư tưởng Hồ Chí Minh là cuộc đấu tranh trực tiếp liên quan tới vận mệnh của Đảng và quyết định đến thành công của sự nghiệp cách mạng. Do tính chất đặc biệt nguy hại của chủ nghĩa cá nhân, cùng với những biểu hiện ngày càng tinh vi và phức tạp của căn bệnh này, nên hơn lúc nào hết, vấn đề đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân trong toàn xã hội, trong đó có đội ngũ cán bộ, đảng viên càng trở nên cấp bách. Cuộc đấu tranh đó đòi hỏi phải được nhận thức và thực thi trên cơ sở khoa học, phù hợp với thực tế. Kết quả nghiên cứu của luận án mới chỉ là bước đầu, là cơ sở điều kiện cho việc tiếp tục đi sâu nghiên cứu, gắn với sự vận động phát triển không ngừng của tình hình mới hiện nay. Do đó, với việc nghiên cứu nội dung “Chống chủ nghĩa cá nhân trong cán bộ, đảng viên ở nước ta hiện nay theo tư tưởng Hồ Chí Minh, đã gợi mở nhiều hướng nghiên cứu tiếp theo, như:

-                 Nghiên cứu sâu sắc từng nội dung tư tưởng Hồ Chí Minh về chủ nghĩa cá nhân và chống chủ nghĩa cá nhân, từ đó đi đến khẳng định giá trị khoa học và cách mạng của tư tưởng Hồ Chí Minh, quan điểm của Đảng và Nhà nước về cuộc đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân trong cán bộ, đảng viên ở Việt Nam hiện nay.

-                 Tiếp tục nghiên cứu, làm rõ những biểu hiện ngày càng tinh vi và phức tạp của chủ nghĩa cá nhân trong một bộ phận cán bộ, đảng viên. Đặc biệt là làm rõ hơn những tác hại nghiêm trọng mà chủ nghĩa cá nhân gây ra đối với các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa - xã hội và con người để thấy rằng, chống chủ nghĩa cá nhân trong cán bộ, đảng viên ở nước ta hiện nay là một nhiệm vụ quan trọng và cấp bách.

-                 Tập trung đi sâu nghiên cứu những giải pháp vận dụng sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh nhằm nâng cao hiệu quả chống chủ nghĩa cá nhân trong cán bộ đảng, viên ở nước ta hiện nay. Đồng thời, tiếp tục khẳng định, đối với cuộc đấu tranh này, việc thực hiện các giải pháp cụ thể dựa trên những chỉ dẫn của Hồ Chí Minh chính là giữ vững bản chất, sinh mệnh chính trị của một Đảng cách mạng chân chính.

14. Các công trình đã công bố có liên quan đến luận án:  

- Phạm Thị Thúy Vân (2014), Đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân trong một bộ phận cán bộ, đảng viên ở trường ĐHSP Hà Nội 2 hiện nay theo tư tưởng Hồ Chí Minh, Đề tài KHCN cấp cơ sở, Trường ĐHSP Hà Nội 2, Mã số: C2014.35.

- Phạm Thị Thúy Vân (2014), “Đấu tranh phòng, chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên ở nước ta hiện nay”, Tạp chí Giáo dục Lý luận, (217), tr.47 - 48.

- Phạm Thị Thúy Vân (2014), Căn bệnh chủ nghĩa cá nhân trong một bộ phận cán bộ, đảng viên ở nước ta hiện nay, Kỷ yếu Hội nghị Khoa học trẻ lần thứ VIII - Trường ĐHSP Hà Nội 2, tr.72 - 73.

- Phạm Thị Thúy Vân (2015), “Vận dụng quan hệ cá nhân - xã hội trong tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh vào việc chống chủ nghĩa cá nhân trong cán bộ, đảng viên ở nước ta hiện nay”, trong cuốn sách Nghiên cứu và vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh trong giai đoạn hiện nay do PGS.TS Lại Quốc Khánh chủ biên, Nxb Đại học Sư phạm, Hà Nội, tr.331 - 344.

- Phạm Thị Thúy Vân (2016), “Giáo dục tư tưởng Hồ Chí Minh về chống chủ nghĩa cá nhân cho sinh viên trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 hiện nay”, Tạp chí Giáo dục, (3), tr.119 - 122.

- Phạm Thị Thúy Vân (2016), Tư tưởng Hồ Chí Minh về chống chủ nghĩa cá nhân và vấn đề chống chủ nghĩa cá nhân trong cán bộ, đảng viên ở nước ta hiện nay, Kỷ yếu Hội nghị Khoa học trẻ lần thứ IX - Trường ĐHSP Hà Nội 2, tr.255 - 262.

- Phạm Thị Thúy Vân (2016), “Vấn đề chống chủ nghĩa cá nhân theo tinh thần Đại hội lần thứ XII của Đảng”, Tạp chí Giáo dục lý luận, (10), 2016, tr.21 - 23.

- Phạm Thị Thúy Vân (2016), “Giải pháp xây dựng lối sống liêm chính, chống chủ nghĩa cá nhân theo tư tưởng Hồ Chí Minh trong đội ngũ cán bộ, giảng viên ở Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 trong bối cảnh hiện nay”, Tạp chí Giáo dục, (11), tr.274 - 277.

- Phạm Thị Thúy Vân (2016), Tư tưởng Hồ Chí Minh về đạo đức của người thầy giáo và vấn đề nâng cao đạo đức người thầy cho đội ngũ giảng viên đại học ở nước ta hiện nay, Kỷ yếu Hội thảo khoa học sinh viên và cán bộ trẻ các trường Đại học Sư phạm toàn quốc năm 2016, Nxb Đại học SP thành phố Hồ Chí Minh, tr.383 - 391.

- Phạm Thị Thúy Vân (2016), “Chống chủ nghĩa cá nhân trong cán bộ, đảng viên ở nước ta hiện nay theo tư tưởng Hồ Chí Minh: Thực trạng và giải pháp”, trong cuốn sách Việt Nam trong chuyển đổi: Các hướng tiếp cận liên ngành, Nxb Đại học Quốc gia Hà Nội, Hà Nội, tr.70 - 88.

- Phạm Thị Thúy Vân (2017), “Phát huy tính tích cực, tự giác của cán bộ, đảng viên trong rèn luyện đạo đức cách mạng nhằm chống chủ nghĩa cá nhân ở Việt Nam hiện nay theo tư tưởng Hồ Chí Minh”, Kỷ yếu Hội thảo khoa học Chính trị xã hội trong thời kỳ hội nhập – những vấn đề lý luận và thực tiễn, Nxb Lao động – xã hội, tr. 507 – 515.

 Tân Lê - VNU - USSH
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
Thông tin liên quan
Trang: 1   | 2   | 3   | 4   | 5   | 6   | 7   | 8   | 9   | 10   | 11   | 12   | 13   | 14   | 15   | 16   | 17   | 18   | 19   | 20   | 21   | 22   | 23   | 24   | 25   | 26   | 27   | 28   | 29   | 30   | 31   | 32   | 33   | 34   | 35   | 36   | 37   | 38   | 39   | 40   | 41   | 42   | 43   | 44   | 45   | 46   | 47   | 48   | 49   | 50   | 51   | 52   | 53   | 54   | 55   | 56   | 57   | 58   | 59   | 60   | 61   | 62   | 63   | 64   | 65   | 66   | 67   | 68   | 69   | 70   | 71   | 72   | 73   | 74   | 75   | 76   | 77   | 78   | 79   | 80   | 81   | 82   | 83   | 84   | 85   | 86   | 87   | 88   | 89   | 90   | 91   | 92   | 93   | 94   | 95   | 96   | 97   | 98   | 99   | 100   | 101   | 102   | 103   | 104   | 105   | 106   | 107   | 108   | 109   | 110   | 111   | 112   | 113   | 114   | 115   | 116   | 117   | 118   | 119   | 120   | 121   | 122   | 123   | 124   | 125   | 126   | 127   | 128   | 129   | 130   | 131   | 132   | 133   | 134   | 135   | 136   | 137   | 138   | 139   | 140   | 141   | 142   | 143   | 144   |