Sau đại học
Trang chủ   >  Tin tức  >   Thông báo  >   Sau đại học
Thông tin LATS củ NCS Bùi Thanh Xuân
Tên đề tài luận án: Đảng bộ tỉnh Bình Dương lãnh đạo chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp từ năm 1997 đến năm 2010.

1. Họ và tên nghiên cứu sinhBùi Thanh Xuân                      

2. Giới tính:  Nam

3. Ngày sinh: 15-05-1980                                                            

4. Nơi sinh: Nghệ An

5. Quyết định công nhận nghiên cứu sinh: Số 2999/2013/QĐ-XHNV ngày 30/12/2013 của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội.

6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo: Không

7. Tên đề tài luận án: Đảng bộ tỉnh Bình Dương lãnh đạo chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp từ năm 1997 đến năm 2010.

8. Chuyên ngành:  Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam            

9. Mã số: 62.22.03.15

10. Cán bộ hướng dẫn khoa học: PGS.TS Đoàn Ngọc Hải

11. Tóm tắt các kết quả mới của luận án:

- Luận án làm rõ những yếu tố tác động đến sự lãnh đạo của Đảng bộ tỉnh Bình Dương về chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp từ năm 1997 đến năm 2010.

- Luận án hệ thống hóa các chủ trương, sự chỉ đạo chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp từ năm 1997 đến năm 2010 của Đảng bộ tỉnh Bình Dương

- Bước đầu nêu lên những nhận xét về thành tựu, hạn chế và rút ra một số kinh nghiệm từ quá trình Đảng bộ tỉnh Bình Dương lãnh đạo chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp từ năm 1997 đến năm 2010.

- Góp thêm luận cứ khoa học để Đảng bộ tỉnh Bình Dương tiếp tục lãnh đạo chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp hiện nay đạt hiệu quả cao hơn.

12. Khả năng ứng dụng thực tiễn:

- Luận án có thể làm tài liệu tham khảo cho công tác nghiên cứu và giảng dạy môn Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam nói chung; Đường lối phát triển kinh tế nông nghiệp nói riêng.

- Kết quả nghiên cứu của luận án có thể là tư liệu tham khảo cho các nhà hoạch định chính sách của tỉnh Bình Dương khi xây dựng những chương trình, kế hoạch chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp ở những giai đoạn sau.

- Luận án có thể dùng làm tài liệu tham khảo trong nghiên cứu, biên soạn lịch sử Đảng bộ, lịch sử ngành nông nghiệp tỉnh Bình Dương và những ai quan tâm nghiên cứu đến các vấn đề mà luận án đề cập.

13. Các hướng nghiên cứu tiếp theo:

- Các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về phát triển kinh tế - xã hội, nhất là lĩnh vực nông nghiệp, nông dân, nông thôn.

-  Chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp nông thôn ở Bình Dương theo hướng công nghệ cao và nông nghiệp đô thị.

14. Các công trình công bố liên quan đến luận án:

- Bùi Thanh Xuân (2013), “Chủ trương của Đảng về chuyển dịch cơ cấu kinh tế trong thời kỳ đổi mới”, Tạp chí Giáo dục lý luận (196), tr. 14-20.

- Bùi Thanh Xuân (2013), “Đảng bộ tỉnh Bình Dương lãnh đạo chuyển dịch cơ cấu kinh tế (1997 -2010)” Tạp chí Giáo dục lý luận (198), tr. 78-81.

- Bùi Thanh Xuân (2014), “Bình Dương chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp, nông thôn (1997 - 2010)”, Tạp chí Lý luận chính trị điện tử (30-5-2014).

- Bùi Thanh Xuân (2014), “Đảng bộ tỉnh Bình Dương lãnh đạo chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp (1997 - 2010)”, Tạp chí Lịch sử Đảng (283), tr. 92-95.

- Bùi Thanh Xuân (2014), “Phát triển nông nghiệp, nông thôn và nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nông dân ở Bình Dương”, Tạp chí Giáo dục lý luận (214), tr. 78-82 và 86.

- Bùi Thanh Xuân (2014), “Bước phát triển nhận thức của Đảng về chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp trong thời kỳ đổi mới”, Tạp chí Giáo dục lý luận (219), tr. 36-40.

- Bùi Thanh Xuân (2014), “Xóa đói, giảm nghèo trong quá trình tăng trưởng kinh tế ở Bình Dương - Thực trạng và bài học kinh nghiệm, Hội thảo khoa học “Giảm nghèo bền vững ở An Giang: Cơ hội và thách thức” Sở KH&CN, Liên hiệp các Hội KH&KT, Trường Đại học An Giang, Sở Lao động TB&XH An Giang, 6-2014

- Bùi Thanh Xuân (2014), “Impact Of Economic Growth On Sustainable Powerty Reduction In Binh Duong Situation And solutions”, in “The 5th Internationnal Seminar Of Regional Network On Powerty Eradication” Published by UMK PRESS UNIVERSITI MALAYSIA KELANTAN, tr. 500-512.

- Bùi Thanh Xuân (2015), “Chuyển dịch cơ cấu kinh tế ở Bình Dương theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa - Thực trạng và giải pháp”, in trong “Kinh tế Việt Nam 30 năm đổi mới những thành tựu và hạn chế”, NXB Đại học quốc gia, Tp. Hồ Chí Minh, tr. 906-927.

- Bùi Thanh Xuân (2016), “Chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp, nông thôn ở Bình Dương theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa và gắn với đô thị hóa - Thực trạng và giải pháp”, Kỷ yếu Hội thảo khoa học “20 năm đô thị hóa Bình Dương - Những vấn đề thực tiễn”, Trung tâm nghiên cứu đô thị và phát triển, Đại học Thủ Dầu Một và Viện Quy hoạch và phát triển đô thị Bình Dương, Bình Dương, 01-2016.

- Bùi Thanh Xuân (2016), “Bình Dương gắn kết tăng trưởng kinh tế với phát triển văn hóa, thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội (1997 - 2015)” Kỷ yếu Hội thảo khoa học “20 năm đô thị hóa Bình Dương - Những vấn đề thực tiễn”, Trung tâm nghiên cứu đô thị và phát triển, Đại học Thủ Dầu Một và Viện Quy hoạch và phát triển đô thị Bình Dương, Bình Dương, 12-2016.

 Lê Tân - VNU Media
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
Thông tin liên quan
Trang: 1   | 2   | 3   | 4   | 5   | 6   | 7   | 8   | 9   | 10   | 11   | 12   | 13   | 14   | 15   | 16   | 17   | 18   | 19   | 20   | 21   | 22   | 23   | 24   | 25   | 26   | 27   | 28   | 29   | 30   | 31   | 32   | 33   | 34   | 35   | 36   | 37   | 38   | 39   | 40   | 41   | 42   | 43   | 44   | 45   | 46   | 47   | 48   | 49   | 50   | 51   | 52   | 53   | 54   | 55   | 56   | 57   | 58   | 59   | 60   | 61   | 62   | 63   | 64   | 65   | 66   | 67   | 68   | 69   | 70   | 71   | 72   | 73   | 74   | 75   | 76   | 77   | 78   | 79   | 80   | 81   | 82   | 83   | 84   | 85   | 86   | 87   | 88   | 89   | 90   | 91   | 92   | 93   | 94   | 95   | 96   | 97   | 98   | 99   | 100   | 101   | 102   | 103   | 104   | 105   | 106   | 107   | 108   | 109   | 110   | 111   | 112   | 113   | 114   | 115   | 116   | 117   | 118   | 119   | 120   | 121   | 122   | 123   | 124   | 125   | 126   | 127   | 128   | 129   | 130   | 131   | 132   | 133   | 134   | 135   | 136   | 137   | 138   | 139   | 140   | 141   | 142   | 143   | 144   |