Sau đại học
Trang chủ   >  Tin tức  >   Thông báo  >   Sau đại học
Thông tin LATS của NCS Ngô Bá Khiêm
Tên đề tài luận án: Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh lãnh đạo phát triển kinh tế biển từ năm 1991 đến năm 2010

1.   Họ và tên nghiên cứu sinh: Ngô Bá Khiêm              

2.   Giới tính: Nam

3. Ngày sinh: 14/6/1986                                                

4. Nơi sinh: Quảng Ninh

5. Quyết định công nhận nghiên cứu sinh số: quyết định số 3216/2014/QĐ-XHNV-SĐH ngày 31/12/ 2014 của Đại học Quốc gia Hà Nội.

6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo: Điều chỉnh tên đề tài luận án tiến sĩ theo quyết định số: 2185/QĐ-XHNV, ngày 01 tháng 9 năm 2017 của Hiệu trưởng trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (Đại học Quốc gia Hà Nội).

7. Tên đề tài luận án: Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh lãnh đạo phát triển kinh tế biển từ năm 1991 đến năm 2010

8. Chuyên ngành: Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam

9. Mã số: 62 22 03 15

10. Cán bộ hướng dẫn khoa học: PGS.TS Trần Kim Đỉnh

11. Tóm tắt các kết quả mới của luận án:

- Hệ thống hóa quan điểm, chủ trương, chính sách của Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh trong lãnh đạo kinh tế biển từ năm 1991 đến năm 2010.

- Đưa ra nhận xét về ưu điểm, hạn chế trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo phát triển kinh tế biển của Đảng bộ, chính quyền tỉnh Quảng  trong những năm 1991 – 2010.

- Rút ra những kinh nghiệm lịch sử trong quá trình Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh lãnh đạo phát triển kinh tế biển từ năm 1991 đến năm 2010.

12. Luận án là tài liệu tham khảo trong nghiên cứu, giảng dạy lịch sử tỉnh Quảng Ninh, cung cấp những gợi mở có thể tham khảo nhằm bổ sung cho chính sách phát triển kinh tế biển ở tỉnh Quảng Ninh.

13. Hướng nghiên cứu tiếp theo: Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo phát triển kinh tế biển trong thời kỳ đổi mới.

14. Các công trình đã công bố có liên quan đến luận án:

1. Ngô Bá Khiêm (2014), "Quảng Ninh đẩy mạnh phát triển kinh tế biển đảo gắn với quốc phòng, an ninh", Tạp chí Giáo dục Lý luận - Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh - Học viện khu vực 1, (211), tr. 81 – 82, 87.

2. Ngô Bá Khiêm (2016), "Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh lãnh đạo phát triển ngành thủy sản (2001 – 2013)", Tạp chí Lịch sử Đảng (306), tr. 101 – 104.

3. Ngô Bá Khiêm (2016), "Một số kinh nghiệm trong lãnh đạo phát triển khu kinh tế ven biển và kinh tế đảo gắn với bảo vệ chủ quyền biển, đảo ở Quảng Ninh", Kỷ yếu Hội thảo Khoa học sinh viên và cán bộ trẻ các trường Đại học Sư phạm toàn quốc năm 2016, Nhà xuất bản Đại học Sư phạm Tp. Hồ Chí Minh, tr. 1688 - 1696.

4. Ngô Bá Khiêm (2017), "Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh lãnh đạo phát triển du lịch biển, đảo (1991 – 2015)", Tạp chí Lịch sử Đảng (314), tr. 99 - 102.

 Tân Lê - VNU - USSH
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
Thông tin liên quan
Trang: 1   | 2   | 3   | 4   | 5   | 6   | 7   | 8   | 9   | 10   | 11   | 12   | 13   | 14   | 15   | 16   | 17   | 18   | 19   | 20   | 21   | 22   | 23   | 24   | 25   | 26   | 27   | 28   | 29   | 30   | 31   | 32   | 33   | 34   | 35   | 36   | 37   | 38   | 39   | 40   | 41   | 42   | 43   | 44   | 45   | 46   | 47   | 48   | 49   | 50   | 51   | 52   | 53   | 54   | 55   | 56   | 57   | 58   | 59   | 60   | 61   | 62   | 63   | 64   | 65   | 66   | 67   | 68   | 69   | 70   | 71   | 72   | 73   | 74   | 75   | 76   | 77   | 78   | 79   | 80   | 81   | 82   | 83   | 84   | 85   | 86   | 87   | 88   | 89   | 90   | 91   | 92   | 93   | 94   | 95   | 96   | 97   | 98   | 99   | 100   | 101   | 102   | 103   | 104   | 105   | 106   | 107   | 108   | 109   | 110   | 111   | 112   | 113   | 114   | 115   | 116   | 117   | 118   | 119   | 120   | 121   | 122   | 123   | 124   | 125   | 126   | 127   | 128   | 129   | 130   | 131   | 132   | 133   | 134   | 135   | 136   | 137   | 138   | 139   | 140   | 141   | 142   | 143   | 144   | 145   |