Sau đại học
Trang chủ   >  Tin tức  >   Thông báo  >   Sau đại học
Thông tin LATS của NCS Ngô Đăng Trí
Tên đề tài luận án: Nghiên cứu xây dựng bộ chỉ thị phát triển bền vững tỉnh Gia Lai

1. Họ và tên nghiên cứu sinh: Ngô Đăng Trí                               

2.Giới tính: Nam

3. Ngày sinh:     21/6/1979                                                                    

4. Nơi sinh: Hà Nội

5. Quyết định công nhận  nghiên cứu sinh: Số 5100/QĐ-KHTN-CTSV ngày 24/12/2012 của Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Tự nhiên - ĐHQGHN.

6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo: Không

7. Tên đề tài luận án: Nghiên cứu xây dựng bộ chỉ thị phát triển bền vững tỉnh Gia Lai

8. Chuyên ngành: Quản lý tài nguyên và môi trường                                                       

9. Mã số: 62850101

10. Cán bộ hướng dẫn khoa học:           Hướng dẫn chính: GS.TS Trương Quang Hải     

                                                            Hướng dẫn phụ: PGS.TS Trần Văn Ý

11. Tóm tắt các kết quả mới của luận án:

- Luận án đã bổ sung, hướng tới hoàn thiện cơ sở lý luận xây dựng bộ chỉ thị phát triển bền vững (PTBV).

- Xác định được danh sách chỉ thị phản ánh PTBV tỉnh Gia Lai gồm 13 chủ đề (chia thành 38 phụ chủ đề và 58 chỉ thị). Các chủ đề cụ thể gồm: chủ đề phát triển kinh tế, phát triển quan hệ kinh tế quốc tế, phương thức sản xuất và tiêu dùng, mức sống , quản trị xã hội, sức khỏe, văn hóa, giáo dục, biến động dân số, dân tộc, phòng tránh thiên tai, không khí, Quản lý và sử dụng đất đai và tài nguyên nước ngọt.

- Xác định được các khía cạnh phát triển còn chưa bền vững (10/13 chủ đề, 20/38 phụ chủ đề và 24/58 chỉ thị). Từ đó đề xuất các định hướng phát triển để hướng tới một Gia Lai phát triển hài hòa, bền vững hơn.

12. Khả năng ứng dụng thực tiễn:

- Bộ chỉ thị PTBV tỉnh Gia Lai có thể được sử dụng để theo dõi và đánh giá PTBV của tỉnh cho các giai đoạn khác nhau.

- Cơ sở lý luận xây dựng bộ chỉ thị PTBV có thể được áp dụng cho các địa phương khác.

13. Các hướng nghiên cứu tiếp theo: Nghiên cứu xây dựng các bộ chỉ PTBV phục vụ theo dõi và đánh giá mức độ PTBV cho các địa phương trong cả nước.

14. Các công trình công bố liên quan đến luận án:

[1]  Ngô Đăng Trí, Trần Văn Ý (2014), “Phần mềm quản lý bộ chỉ thị đánh giá, giám sát quá trình phát triển bền vững Tây Nguyên”. Kỷ yếu Hội nghị Khoa học Địa lý toàn quốc lần thứ 8, tr. 741-747.

[2]  Ngô Đăng Trí, Trần Văn Ý, Trương Quang Hải, Trần Thùy Chi, Nguyễn Xuân Hậu, Nguyễn Thanh Tuấn (2015), “Xây dựng khung chỉ thị phát triển bền vững Gia Lai”. Hội nghị khoa học 40 năm thành lập Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, tiểu ban Các Khoa học Trái Đất, Tóm tắt báo cáo, tr. 193-195.

[3]  Trần Văn Ý, Nguyễn Viết Thịnh (chủ biên), Nguyễn Thanh Tuấn, Ngô Đăng Trí, Trần Thùy Chi, Nguyễn Thế Chinh, Nguyễn Xuân Hậu (2016), Phát triển bền vững lãnh thổ Tây Nguyên, đánh giá và giải pháp. Sách chuyên khảo, NXB Khoa học tự nhiên và công nghệ, 309 trang.

[4]  Ngô Đăng Trí, Trần Văn Ý, Trương Quang Hải, Nguyễn Thanh Tuấn, Hoàng Anh Lê (2016), “Đánh giá mức độ phát triển bền vững tỉnh Gia Lai giai đoạn 2008-2012 dựa trên bộ chỉ thị”, Tạp chí Khoa học Đại học Quốc gia Hà Nội (Các Khoa học Trái đất và Môi trường) T. 32(1S), tr. 407-413.

[5]  Ngô Đăng Trí, Trần Văn Ý, Trương Quang Hải (2016), “Đề xuất giải pháp phát triển bền vững tỉnh Gia Lai”, Kỷ yếu Hội nghị Khoa học Địa lý toàn quốc lần thứ 9, tr. 879-891.

[6]  Tri Ngo Dang, Y Tran Van, Chi Tran Thuy, Tuan Nguyen Thanh (2018), “Sets of Sustainable Development Indicators in Vietnam: Status and Solutions”. Economies Vol 6(1) (15 pages). DOI:10.3390/economies6010001.

 Quang Lợi - VNU - HUS
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
Thông tin liên quan
Trang: 1   | 2   | 3   | 4   | 5   | 6   | 7   | 8   | 9   | 10   | 11   | 12   | 13   | 14   | 15   | 16   | 17   | 18   | 19   | 20   | 21   | 22   | 23   | 24   | 25   | 26   | 27   | 28   | 29   | 30   | 31   | 32   | 33   | 34   | 35   | 36   | 37   | 38   | 39   | 40   | 41   | 42   | 43   | 44   | 45   | 46   | 47   | 48   | 49   | 50   | 51   | 52   | 53   | 54   | 55   | 56   | 57   | 58   | 59   | 60   | 61   | 62   | 63   | 64   | 65   | 66   | 67   | 68   | 69   | 70   | 71   | 72   | 73   | 74   | 75   | 76   | 77   | 78   | 79   | 80   | 81   | 82   | 83   | 84   | 85   | 86   | 87   | 88   | 89   | 90   | 91   | 92   | 93   | 94   | 95   | 96   | 97   | 98   | 99   | 100   | 101   | 102   | 103   | 104   | 105   | 106   | 107   | 108   | 109   | 110   | 111   | 112   | 113   | 114   | 115   | 116   | 117   | 118   | 119   | 120   | 121   | 122   | 123   | 124   | 125   | 126   | 127   | 128   | 129   | 130   | 131   | 132   | 133   | 134   | 135   | 136   | 137   | 138   | 139   | 140   | 141   | 142   | 143   | 144   | 145   | 146   | 147   | 148   | 149   |