Sau đại học
Trang chủ   >  Tin tức  >   Thông báo  >   Sau đại học
Thông tin LATS của NCS Trần Thị Thu Hương
Tên đề tài luận án: Quan hệ Việt Nam – Israel từ 1993 đến 2016

1. Họ và tên nghiên cứu sinh: Trần Thị Thu Hương

2. Giới tính: Nữ

3. Ngày sinh: 18/10/1985

4. Nơi sinh: Hà Nội

5. Quyết định công nhận NCS số 3216/2014/QĐ-XHNV-SĐH của Hiệu trưởng Trường đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn – Đại học Quốc gia Hà Nội ngày 31/12/2014.

6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo: Thay đổi tên đề tài luận án theo Quyết định số 2220/ QĐ-XHNV của Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - Đại học Quốc gia Hà Nội ngày 8/7/2016.

7. Tên đề tài luận án: Quan hệ Việt Nam – Israel từ 1993 đến 2016

8. Chuyên ngành: Quan hệ Quốc tế              Mã số: 62.31.02.06

9. Cán bộ hướng dẫn khoa học:  PGS.TS Nguyễn Thanh Hiền

10. Tóm tắt các kết quả mới của luận án:

- Luận án phân tích rõ những quan điểm, chính sách của Đảng và Nhà nước Việt Nam trong quan hệ với Israel.

- Luận án góp phần làm rõ thêm những nhân tố cơ bản tác động tới quan hệ giữa Việt Nam và Israel trong những năm 1993-2016, sự biến đổi của những nhân tố đó và dự báo nhân tố mới tác động tới quan hệ hai nước trong những năm sắp tới.

- Luận án góp phần đánh giá rõ thực trạng mối quan hệ giữa Israel và Việt Nam trong giai đoạn 1993-2016.

- Luận án góp phần làm rõ những vấn đề đặt ra trong quan hệ hai nước hiện nay.

- Luận án góp phần làm rõ những thuận lợi, khó khăn, triển vọng trong quan hệ hai nước và góp phần đề xuất một số phương hướng, giải pháp nhằm tăng cường mối quan hệ giữa Việt Nam – Israel trong thời gian tới.

11. Khả năng ứng dụng trong thực tiễn:

Kết quả nghiên cứu của luận án có thể dùng làm tư liệu không chỉ góp phần nâng cao hiều biết của bạn đọc Việt Nam về Israel và mối quan hệ giữa hai nước mà còn cung cấp các cứ liệu khoa học cần thiết cho việc hoạch định các chính sách của Nhà nước, nghiên cứu giảng dạy và học tập trong các trường học, các viện nghiên cứu, các cơ quan có liên quan tại hai nước muốn tìm hiểu hợp tác song phương..

12. Những hướng nghiên cứu tiếp theo

13. Các công trình đã công bố liên quan đến luận án:

1. Trần Thị Thu Hương (2013) (viết chung), “Vai trò của Việt Nam trong ASEAN”, Kỷ yếu hội thảo quốc tế: Tầm quan trọng của việc nghiên cứu Việt Nam học, Đại học Quốc lập Cao Hùng, Đài Loan, tr.50-77.

2. Trần Thị Thu Hương (2014), “Kibbutz – mô hình làng cộng đồng trong sự nghiệp kiến quốc của Israel”, Tạp chí nghiên cứu Châu Phi và Trung Đông (107), tr.12-19.

3. Trần Thị Thu Hương (2017), “Những nhân tố chủ yếu tác động tới quan hệ Việt Nam – Israel”, Tạp chí nghiên cứu Châu Phi và Trung Đông (142), tr.20-29.

4. Trần Thị Thu Hương (2018), “Thị trường lao động ở Israel và giải pháp giúp tăng cường hiệu quả hợp tác lao động giữa Việt Nam và Israel”, Tạp chí nghiên cứu Châu Phi và Trung Đông số  (1-149), tr.27-34.

 Tân Lê - VNU - USSH
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
Thông tin liên quan
Trang: 1   | 2   | 3   | 4   | 5   | 6   | 7   | 8   | 9   | 10   | 11   | 12   | 13   | 14   | 15   | 16   | 17   | 18   | 19   | 20   | 21   | 22   | 23   | 24   | 25   | 26   | 27   | 28   | 29   | 30   | 31   | 32   | 33   | 34   | 35   | 36   | 37   | 38   | 39   | 40   | 41   | 42   | 43   | 44   | 45   | 46   | 47   | 48   | 49   | 50   | 51   | 52   | 53   | 54   | 55   | 56   | 57   | 58   | 59   | 60   | 61   | 62   | 63   | 64   | 65   | 66   | 67   | 68   | 69   | 70   | 71   | 72   | 73   | 74   | 75   | 76   | 77   | 78   | 79   | 80   | 81   | 82   | 83   | 84   | 85   | 86   | 87   | 88   | 89   | 90   | 91   | 92   | 93   | 94   | 95   | 96   | 97   | 98   | 99   | 100   | 101   | 102   | 103   | 104   | 105   | 106   | 107   | 108   | 109   | 110   | 111   | 112   | 113   | 114   | 115   | 116   | 117   | 118   | 119   | 120   | 121   | 122   | 123   | 124   | 125   | 126   | 127   | 128   | 129   | 130   | 131   | 132   | 133   | 134   | 135   | 136   | 137   | 138   | 139   | 140   | 141   | 142   | 143   | 144   | 145   | 146   | 147   | 148   | 149   | 150   | 151   | 152   |