Sau đại học
Trang chủ   >  Tin tức  >   Thông báo  >   Sau đại học
Thông tin LATS của NCS Bùi Phương Thanh
Tên đề tài luận án: Sự tham gia hoạt động từ thiện xã hội của Phật tử tại nội thành Hà Nội hiện nay

1. Họ và tên nghiên cứu sinh: Bùi Phương Thanh.          

2. Giới tính: Nữ

3. Ngày sinh: 18/10/1988                                                           

4. Nơi sinh: Hải Phòng

5. Quyết định công nhận nghiên cứu sinh số: 3216/2014/QĐ-XHNV- SĐH, ngày 31 tháng 12 năm 2014 của Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn.

6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo: Không

7. Tên đề tài luận án: Sự tham gia hoạt động từ thiện xã hội của Phật tử tại nội thành Hà Nội hiện nay

8. Chuyên ngành: Xã hội học                                        

9. Mã số: 62 31 03 01

10. Cán bộ hướng dẫn khoa học:           PGS.TS Hoàng Thu Hương; PGS.TS. Nguyễn Thanh Xuân

11. Tóm tắt các kết quả mới của luận án:

- Trước tiên về mặt khái niệm, luận án góp phần làm rõ và hoàn thiện khái niệm “từ thiện xã hội”, “phật tử”, “sự tham gia hoạt động từ thiện xã hội của phật tử”và lý thuyết sự  lựa chọn duy lý về  tôn giáo, lý thuyết hành động xã hội và lý thuyết về từ thiện xã hội.

- Thứ hai, tìm hiểu quan niệm của phật tử về từ thiện, nghiên cứu không dừng lại ở quan niệm về từ thiện nói chung mà còn làm rõ nhận thức của Tăng sĩ, phật tử về từ thiện theo quan điểm của Phật giáo.

- Thứ ba, động cơ tham gia từ thiện xã hội của phật tử được đề cập đến trong nghiên cứu không chỉ dừng lại tìm hiểu ở chiều cạnh quan điểm chủ quan của phật tử (động cơ vị tha, động cơ vị kỷ, động cơ tôn giáo) mà còn được nhìn nhận kiểm chứng ở mặt biểu hiện hành vi.

- Thứ tư, đánh giá về thực trạng tham gia từ thiện xã hội của phật tử cho thấy sự khác biệt so với các nghiên cứu đi trước về hình thức đóng góp từ thiện của phật tử không chỉ là tiền bạc, vật phẩm, ngày công lao động,…mà còn là động viên an ủi người khác và truyền dạy Phật pháp cho người khác.

12. Khả năng ứng dụng trong thực tế của luận án (Nếu có):

13. Những hướng nghiên cứu tiếp theo

- Mở rộng phạm vi về mặt không gian nghiên cứu chủ đề từ thiện của phật tử ở các địa bàn khác trong cả nước để có thể suy rộng kết quả ra tổng thể. Bên cạnh đó, có thể mở rộng về các khách thể nghiên cứu khác nhau ra các tôn giáo khác như Thiên chúa giáo, đạo Tin Lành,… để có sự so sánh giữa các tôn giáo.

- Nghiên cứu sâu hơn về các yếu tố khách quan bên cạnh những yếu tố chủ quan ảnh hưởng đến sự tham gia hoạt động từ thiện xã hội của phật tử như bối cảnh kinh tế xã hội, chính sách pháp luật vê tín ngưỡng tôn giáo, yếu tố kinh tế, văn hóa,….

- Nghiên cứu về vai trò của các hoạt động từ thiện và nhu cầu của những người cần được trợ giúp về các hoạt động từ thiện.

14. Các công trình đã công bố có liên quan đến luận án:

1. Bùi Phương Thanh (2015), “Bàn về quan điểm thế tục hóa và ứng dụng nghiên cứu sự nhập thế của Phật giáo ở Việt Nam hiện nay”, Kỷ yếu Hội nghị khoa học cán bộ trẻ và học viên sau đại học, NXB Đại học Quốc gia Hà Nội, tr. 279 - 286.

2. Hoàng Thu Hương, Bùi Phương Thanh (2016), “Tâm thế tham gia hoạt động từ thiện của phật tử ở Việt Nam hiện nay”, Tạp chí Văn hóa nghệ thuật (389), tr.103 -106.

3. Hoàng Thu Hương, Bùi Phương Thanh, Phạm Hương Giang (2016), “Tín đồ Phật giáo Việt Nam: Thực trạng thống kê và đề xuất mới về đo lường”, Tạp chí Khoa học, Xã hội và Nhân văn (2/1b), tr. 43-53.

4. Bùi Phương Thanh (2017), “Lý thuyết sự lựa chọn duy lý trong nghiên cứu hoạt động từ thiện của Phật giáo”, Tạp chí Công tác tôn giáo (7), tr. 13-15.

5. Bùi Phương Thanh (2017), “Quan niệm của phật tử về từ thiện xã hội”, Tạp chí Tâm lý học (9), tr. 90 -99.

 Tân Lê - VNU - USSH
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
Thông tin liên quan
Trang: 1   | 2   | 3   | 4   | 5   | 6   | 7   | 8   | 9   | 10   | 11   | 12   | 13   | 14   | 15   | 16   | 17   | 18   | 19   | 20   | 21   | 22   | 23   | 24   | 25   | 26   | 27   | 28   | 29   | 30   | 31   | 32   | 33   | 34   | 35   | 36   | 37   | 38   | 39   | 40   | 41   | 42   | 43   | 44   | 45   | 46   | 47   | 48   | 49   | 50   | 51   | 52   | 53   | 54   | 55   | 56   | 57   | 58   | 59   | 60   | 61   | 62   | 63   | 64   | 65   | 66   | 67   | 68   | 69   | 70   | 71   | 72   | 73   | 74   | 75   | 76   | 77   | 78   | 79   | 80   | 81   | 82   | 83   | 84   | 85   | 86   | 87   | 88   | 89   | 90   | 91   | 92   | 93   | 94   | 95   | 96   | 97   | 98   | 99   | 100   | 101   | 102   | 103   | 104   | 105   | 106   | 107   | 108   | 109   | 110   | 111   | 112   | 113   | 114   | 115   | 116   | 117   | 118   | 119   | 120   | 121   | 122   | 123   | 124   | 125   | 126   | 127   | 128   | 129   | 130   | 131   | 132   | 133   | 134   | 135   | 136   | 137   | 138   | 139   | 140   | 141   | 142   | 143   | 144   | 145   | 146   | 147   | 148   | 149   | 150   | 151   | 152   | 153   |