Sau đại học
Trang chủ   >  Tin tức  >   Thông báo  >   Sau đại học
Thông tin LATS của NCS Nguyễn Như Hiếu
Tên đề tài luận án: Tiêu chuẩn đối ngẫu trong phương pháp tuyến tính hóa tương đương cho hệ phi tuyến nhiều bậc tự do chịu kích động ngẫu nhiên

 1. Họ và tên nghiên cứu sinh: Nguyễn Như Hiếu 

2.Giới tính: Nam

3. Ngày sinh:     14/12/1984                                                      

4. Nơi sinh: Bắc Ninh

5. Quyết định công nhận  nghiên cứu sinh: Số 3485/QĐ-KHTN-CTSV ngày 14/09/2012 của Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Tự nhiên.

6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo: gia hạn từ 1/2016 đến 12/2016 theo Quyết định số 741/QĐ-ĐHKHTN ngày 31/03/2016 của Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Tự nhiên; gia hạn lần 2 từ 1/2017 đến 12/2017 theo Quyết định số 1034/QĐ-ĐHKHTN, ngày 25/04/2017 của Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Tự nhiên  

7. Tên đề tài luận án: Tiêu chuẩn đối ngẫu trong phương pháp tuyến tính hóa tương đương cho hệ phi tuyến nhiều bậc tự do chịu kích động ngẫu nhiên

8. Chuyên ngành:  Cơ học vật rắn                                                                     

9. Mã số: 62440107

10. Cán bộ hướng dẫn khoa học:           Hướng dẫn chính:  GS.TSKH. Nguyễn Đông Anh           

                                                            Hướng dẫn phụ: PGS.TS. Ninh Quang Hải

11. Tóm tắt các kết quả mới của luận án:

- Đã phát triển và mở rộng tiêu chuẩn đối ngẫu từ hệ một bậc tự do sang hệ nhiều bậc tự do chịu kích động ngẫu nhiên.

- Đã thiết lập hệ đóng kín cho hệ số tuyến tính hóa tương đương và phương pháp lặp giải hệ đóng kín.

- Đã áp dụng và mở rộng tiêu chuẩn đối ngẫu trong nghiên cứu đáp ứng của hệ liên tục và minh họa cho hai bài toán dao động của dầm.

- Kết quả khảo sát số cho thấy rằng tiêu chuẩn tuyến tính hóa đối ngẫu được phát triển trong luận án tốt hơn tiêu chuẩn tuyến tính hóa thông thường cho một số hệ có tính phi tuyến mạnh.

12. Khả năng ứng dụng thực tiễn: Kết quả nghiên cứu của luận án có thể áp dụng vào các lĩnh vực kỹ thuật như: điều khiển giảm dao động cho các kết cấu xây dựng (nhà cao tầng, cầu, tháp, công trình biển); giảm rung cho máy, các công cụ kỹ thuật hoặc phương tiện đi lại; ứng dụng nghiên cứu các hệ động lực phi tuyến xuất hiện trong tự nhiên như tương tác nhiệt bức xạ, tương tác các hạt lỏng trong dòng chảy theo chuyển động Brown; ứng dụng trong tính toán tiền thiết kế cho các hệ kỹ thuật khác nhau.

13. Các hướng nghiên cứu tiếp theo:

- Phát triển và mở rộng tiêu chuẩn đối ngẫu cho nhiều lớp bài toán khác nhau của hệ động lực ngẫu nhiên nhiều bậc tự do, chẳng hạn hệ có hàm phi tuyến không liên tục, hệ chịu kích động tham số, hệ có tải ngoài phức tạp

- Mở rộng tiêu chuẩn đối ngẫu sang các hệ liên tục khác như kết cấu tấm, vỏ chịu kích động ngẫu nhiên

- Nghiên cứu bài toán chọn tham số điều chỉnh trong tiêu chuẩn đối ngẫu của phương pháp tuyến tính hóa tương đương cho cả hệ một và nhiều bậc tự do nhằm cải thiện độ chính xác và tính hiệu quả của phương pháp.

14. Các công trình công bố liên quan đến luận án:

[1] Anh N.D., Zakovorotny V.L., Hieu N.N., Diep D.V. (2012), "A dual criterion of stochastic linearization method for multi-degree-of-freedom systems subjected to random excitation", Acta Mechanica, 223, pp. 2667-2684. (Tạp chí SCI)

[2] Anh N.D., Elishakoff I., Hieu N.N. (2014), "Extension of the regulated stochastic linearization to beam vibrations", Probabilistic Engneering Mechanics, 36, pp. 2-10. (Tạp chí SCI)

[3] Hieu N.N., Anh N.D., Hai N.Q. (2016), "Vibration analysis of beams subjected to random excitation by the dual criterion of equivalent linearization", Vietnam Journal of Mechanics, VAST, 38, pp. 49-62. (Tạp chí Quốc gia)

[4] Anh N.D., Hieu N.N. (2012), "The probability density functions of responses of a two-degree-of-freedom system under random excitation using the dual criterion of stochastic linearization method", Proceedings of the 9th National Conference on Mechanics, Hanoi, Dec 8-9, 2012, pp. 1-11.

[5] Anh N.D., Hai N.Q., Hieu N.N. (2012), "Responses of a two-degree-of-freedom system under random excitation by the dual criterion of stochastic linearization method", The 2nd International Conference on Engineering Mechanics and Automation (ICEMA2), Hanoi, August 16-17, pp. 71-78.a

[6] Hieu N.N., Anh N.D., Hai N.Q. (2015), "Phân tích dao động ngẫu nhiên phi tuyến của dầm mang khối lượng tập trung sử dụng phương pháp tuyến tính hóa tương đương theo tiêu chuẩn đối ngẫu", Hội nghị Khoa học toàn quốc Cơ học Vật rắn biến dạng lần thứ XII, Đại học Duy Tân, Tp. Đà Nẵng, 7/8/2015, tr. 543-550.

 Quang Lợi - VNU - HUS
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
Thông tin liên quan
Trang: 1   | 2   | 3   | 4   | 5   | 6   | 7   | 8   | 9   | 10   | 11   | 12   | 13   | 14   | 15   | 16   | 17   | 18   | 19   | 20   | 21   | 22   | 23   | 24   | 25   | 26   | 27   | 28   | 29   | 30   | 31   | 32   | 33   | 34   | 35   | 36   | 37   | 38   | 39   | 40   | 41   | 42   | 43   | 44   | 45   | 46   | 47   | 48   | 49   | 50   | 51   | 52   | 53   | 54   | 55   | 56   | 57   | 58   | 59   | 60   | 61   | 62   | 63   | 64   | 65   | 66   | 67   | 68   | 69   | 70   | 71   | 72   | 73   | 74   | 75   | 76   | 77   | 78   | 79   | 80   | 81   | 82   | 83   | 84   | 85   | 86   | 87   | 88   | 89   | 90   | 91   | 92   | 93   | 94   | 95   | 96   | 97   | 98   | 99   | 100   | 101   | 102   | 103   | 104   | 105   | 106   | 107   | 108   | 109   | 110   | 111   | 112   | 113   | 114   | 115   | 116   | 117   | 118   | 119   | 120   | 121   | 122   | 123   | 124   | 125   | 126   | 127   | 128   | 129   | 130   | 131   | 132   | 133   | 134   | 135   | 136   | 137   | 138   | 139   | 140   | 141   | 142   | 143   | 144   | 145   | 146   | 147   | 148   | 149   | 150   | 151   | 152   | 153   | 154   | 155   |