Sau đại học
Trang chủ   >  Tin tức  >   Thông báo  >   Sau đại học
Thông tin LATS của NCS Phạm Thị Bích
Tên đề tài luận án: “Nghiên cứu biến đổi của một số gen ty thể ở bệnh ung thư đại trực tràng”.

1. Họ và tên nghiên cứu sinh: Phạm Thị Bích                            

2. Giới tính: Nữ

3. Ngày sinh:     18/05/1985                                                                   

4. Nơi sinh: Hải Dương

5. Quyết định công nhận nghiên cứu sinh: Quyết định số 3944/QĐ-KHTN-CTSV ngày 26/10/2012 của Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Tự nhiên.

6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo: Quyết định số 441/QĐ-ĐHKHTN ngày 26/02/2014 về việc điều chỉnh cán bộ hướng dẫn luận án

7. Tên đề tài luận án: “Nghiên cứu biến đổi của một số gen ty thể ở bệnh ung thư đại trực tràng”.

8. Thuộc chuyên ngành: Sinh lý học người và động vật

9. Mã số:          62420104

10. Cán bộ hướng dẫn khoa học:           Hướng dẫn chính:         PGS.TS. Trịnh Hồng Thái

                                                            Hướng dẫn phụ:            TS. Tô Thanh Thúy

11. Tóm tắt các kết quả mới của luận án:

- Luận án là nghiên cứu đầu tiên và có tính hệ thống ở Việt Nam, cung cấp dữ liệu về tỷ lệ mất đoạn 4977 bp, mức độ mất đoạn lớn, sự thay đổi số bản sao ADN ty thể và một số biến đổi của các gen ND1 (A4164G), ND3 (A10398G), COX-1 (C6340T) và COX-2 (G7853A) cũng như mối liên quan giữa các biến đổi nêu trên với một số đặc điểm bệnh học của bệnh ung thư đại trực tràng (UTĐTT) người Việt Nam.

- Kết quả của luận án đã phát hiện thấy ba mất đoạn mới của ADN ty thể gồm mất đoạn 5093 bp, 5167 bp và 5104 bp ở bệnh nhân UTĐTT.

- Kết quả của luận án cho thấy việc tăng mức độ mất đoạn và số bản sao ADN ty thể là những yếu tố có xu hướng làm tăng nguy cơ mắc UTĐTT. Biến đổi A10398G và tăng mức độ mất đoạn lớn của ADN ty thể liên quan đến tăng sự di căn hạch của UTĐTT. Hơn nữa, mức độ mất đoạn và số bản sao ADN ty thể đã được xác định có mối tương quan nghịch ở mô của bệnh nhân UTĐTT.

12. Khả năng ứng dụng thực tiễn:

Kết quả về xác định mức độ mất đoạn và số bản sao ADN ty thể của luận án có tiềm năng cho các nghiên cứu sâu hơn để phát triển thành chỉ thị giúp hỗ trợ chẩn đoán và đánh giá nguy cơ mắc UTĐTT.

13. Các hướng nghiên cứu tiếp theo:

- Tiếp tục sàng lọc các đột biến thuộc các gen khác trong hệ gen ty thể ở các bệnh nhân UTĐTT để xây dựng một cơ sở dữ liệu hoàn thiện và đầy đủ hơn về các biến đổi trên ADN ty thể ở bệnh nhân UTĐTT. Trên cơ sở đó, xây dựng mô hình dự đoán nguy cơ mắc ung thư và sự tiến triển của ung thư.

- Mở rộng quy mô nghiên cứu để xác định rõ hơn các mối liên quan giữa các biến đổi của ADN ty thể với các đặc điểm bệnh học của bệnh UTĐTT và các yếu tố nguy cơ làm tăng khả năng mắc bệnh.

14. Các công trình công bố liên quan đến luận án:

1. Phạm Thị Bích, Hoàng Thị Chang, Đỗ Minh Hà, Phạm Kim Bình, Tạ Văn Tờ, Trịnh Hồng Thái (2014), “Biến đổi A4164G của gen MT-ND1 ty thể ở bệnh nhân ung thư đại trực tràng”, Tạp chí Khoa học ĐHQGHN: Khoa học Tự nhiên và Công nghệ 30 (6s), tr.626-633.

2. Phạm Thị Bích, Đặng Thị Len, Đỗ Minh Hà, Tạ Văn Tờ, Trịnh Hồng Thái (2015), “Mất đoạn lớn của ADN ty thể ở bệnh nhân ung thư biểu mô đại trực tràng”,Tạp chí Khoa học ĐHQGHN: Khoa học Tự nhiên và Công nghệ  31(4s), tr.16-23.

3. Phạm Thị Bích, Nguyễn Thị Tươi, Trịnh Hồng Thái (2016), “Biến đổi trên gen COX-2 ty thể ở bệnh nhân ung thư đại trực tràng”, Tạp chí Sinh lý học Việt Nam  20(4), tr.40-46.

4. Phạm Thị Bích, Lê Thị Quỳnh Thơ, Trịnh Hồng Thái (2016), “Biến đổi trên gen COX-1 ty thể ở bệnh nhân ung thư đại trực tràng”, Tạp chí Khoa học ĐHQGHN: Khoa học Y Dược 32 (2), tr.17-25.

5. Pham Thi Bich, Hoang Thi Chang, Do Minh Ha, Ta Van To, Trinh Hong Thai (2015), "A4164G alteration of mitochondrial MT-NDI gene in a Vietnamese patient group with colorectal cancer" Annals of Translational Medicine, Vol 3, Suppl 2 September 2015 (11th Asia Pacific Conference on Human genetic, Hanoi, Vietnam).

 Chu Đức - VNU - HUS
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
Thông tin liên quan
Trang: 1   | 2   | 3   | 4   | 5   | 6   | 7   | 8   | 9   | 10   | 11   | 12   | 13   | 14   | 15   | 16   | 17   | 18   | 19   | 20   | 21   | 22   | 23   | 24   | 25   | 26   | 27   | 28   | 29   | 30   | 31   | 32   | 33   | 34   | 35   | 36   | 37   | 38   | 39   | 40   | 41   | 42   | 43   | 44   | 45   | 46   | 47   | 48   | 49   | 50   | 51   | 52   | 53   | 54   | 55   | 56   | 57   | 58   | 59   | 60   | 61   | 62   | 63   | 64   | 65   | 66   | 67   | 68   | 69   | 70   | 71   | 72   | 73   | 74   | 75   | 76   | 77   | 78   | 79   | 80   | 81   | 82   | 83   | 84   | 85   | 86   | 87   | 88   | 89   | 90   | 91   | 92   | 93   | 94   | 95   | 96   | 97   | 98   | 99   | 100   | 101   | 102   | 103   | 104   | 105   | 106   | 107   | 108   | 109   | 110   | 111   | 112   | 113   | 114   | 115   | 116   | 117   | 118   | 119   | 120   | 121   | 122   | 123   | 124   | 125   | 126   | 127   | 128   | 129   | 130   | 131   | 132   | 133   | 134   | 135   | 136   | 137   | 138   | 139   | 140   | 141   | 142   | 143   | 144   | 145   | 146   | 147   | 148   | 149   | 150   | 151   | 152   | 153   | 154   |