Sau đại học
Trang chủ   >  Tin tức  >   Thông báo  >   Sau đại học
Thông tin LATS của NCS Nguyễn Bảo Trung
Tên đề tài luận án: Mô hình Debye tương quan phi điều hòa và các tham số nhiệt động của tinh thể cấu trúc lập phương tâm diện trong XAFS.

1. Họ và tên NCS: NGUYỄN BẢO TRUNG                      

2.Giới tính: Nam

3. Ngày sinh:     04/08/1983                                                       

4. Nơi sinh: Phú Thọ

5. Quyết định công nhận nghiên cứu sinh: số 4982/QĐ-ĐHKHTN ngày 27/11/2013 của Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Tự nhiên.

6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo:  không.

7. Tên đề tài luận án: Mô hình Debye tương quan phi điều hòa và các tham số nhiệt động của tinh thể cấu trúc lập phương tâm diện trong XAFS.

8. Chuyên ngành:  Vật lý lý thuyết và Vật lý toán.

9. Mã số: 62.44.01.03

10. Cán bộ hướng dẫn khoa học:  GS.TSKH. Nguyễn Văn Hùng 

11. Tóm tắt các kết quả mới của luận án:

i.Dựa trên phương pháp gần đúng nhiễu loạn trong hệ nhiều hạt và thống kê lượng tử, đã xây dựng được mô hình Debye tương quan phi điều hòa, dẫn giải được các biểu thức giải tích cho các cumulant trong XAFS phi điều hòa tới bậc bốn.

ii.Áp dụng mô hình Debye tương quan phi điều hòa để tính các tham số nhiệt động của cấu trúc mạng tinh thể lập phương tâm diện (fcc) chỉ gồm một loại nguyên tử. Các kết quả thu được phù hợp với các kết quả lý thuyết đã có trong XAFS phi điều hòa.

iii.Tính số cho các trường hợp cụ thể là tinh thể Cu và Ni, vẽ đồ thị so sánh với thực nghiệm và một số lý thuyết khác. Kết quả cho thấy sự phù hợp tương đối tốt giữa lý thuyết xây dựng được với thực nghiệm và các lý thuyết khác.

12. Khả năng ứng dụng thực tiễn: Các kết quả của luận án góp phần hoàn thiện thêm lý thuyết XAFS trong nghiên cứu cấu trúc của vật liệu.

13. Các hướng nghiên cứu tiếp theo: Mở rộng lý thuyết cho các cấu trúc tinh thể khác cũng như các tinh thể có pha tạp.

14. Các công trình công bố liên quan đến luận án:

Các kết quả chính của luận án đã được công bố trong 7 bài báo khoa học được công bố trên các tạp chí khoa học quốc gia (3 bài) và quốc tế (4 bài).

i.Nguyen Van Hung, Nguyen Bao Trung (2006), “Anharmonic correlated Debye model Debye-Waller factor compared to Einstein model result”, VNU. J. Science. 22 (2), pp 40-46.

ii.Nguyen Van Hung, Nguyen Thi Nu, Nguyen Bao Trung (2008), “Calculation of dispersion relation and real atomic vibration of fcc crystals containing  dopant atom using effective potential”, VNU. J. Science. 24 (4), pp 223-230.

iii.Nguyen Van Hung, Nguyen Bao Trung, Barbara Kirchner (2010), “Anharmonic correlated Debye model Debye-Waller factors”, Physica B 405, pp 2519-2525.

iv.Nguyen Van Hung, Nguyen Bao Trung, Duong Duy Son, Tong Sy Tien, Nguyen Ba Duc (2014), “High-order XAFS cumulants of fcc crystals based on anharmonic correlated Debye model and effective potential”, J. Phys. Sci. Appl. 4 (1), pp 43-49.

v.Nguyen Van Hung, Nguyen Bao Trung, Nguyen Ba Duc (2015), “Temperature dependence of high-order Expanded XAFS Debye-Waller factors of metallic nickel studied based on Anharmonic correlated Debye model”, J. Mater. Sci. Appl. 1 (2), pp 51-57.

vi.Nguyen Bao Trung, Nguyen Van Hung, Ha Dang Khoa (2016), “Temperature dependence of high-order expanded anharmonic correlated Debye-Waller factors of metallic copper”, Int. J. Adv. Mater. Research 2 (4), pp 52-58.

vii.Nguyen Van Hung, Nguyen Bao Trung, Nguyen Cong Toan, Ha Dang Khoa (2017), “Anharmonic correlated Debye model Debye-Waller factors of metallic Copper compared to experiment and to other theories”, VNU. J. Science. 33 (3) 37-44. 

 Quang Lợi - VNU - HUS
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
Thông tin liên quan
Trang: 1   | 2   | 3   | 4   | 5   | 6   | 7   | 8   | 9   | 10   | 11   | 12   | 13   | 14   | 15   | 16   | 17   | 18   | 19   | 20   | 21   | 22   | 23   | 24   | 25   | 26   | 27   | 28   | 29   | 30   | 31   | 32   | 33   | 34   | 35   | 36   | 37   | 38   | 39   | 40   | 41   | 42   | 43   | 44   | 45   | 46   | 47   | 48   | 49   | 50   | 51   | 52   | 53   | 54   | 55   | 56   | 57   | 58   | 59   | 60   | 61   | 62   | 63   | 64   | 65   | 66   | 67   | 68   | 69   | 70   | 71   | 72   | 73   | 74   | 75   | 76   | 77   | 78   | 79   | 80   | 81   | 82   | 83   | 84   | 85   | 86   | 87   | 88   | 89   | 90   | 91   | 92   | 93   | 94   | 95   | 96   | 97   | 98   | 99   | 100   | 101   | 102   | 103   | 104   | 105   | 106   | 107   | 108   | 109   | 110   | 111   | 112   | 113   | 114   | 115   | 116   | 117   | 118   | 119   | 120   | 121   | 122   | 123   | 124   | 125   | 126   | 127   | 128   | 129   | 130   | 131   | 132   | 133   | 134   | 135   | 136   | 137   | 138   | 139   | 140   | 141   | 142   | 143   | 144   | 145   | 146   | 147   | 148   | 149   | 150   | 151   | 152   | 153   | 154   | 155   | 156   | 157   |