Sau đại học
Trang chủ   >  Tin tức  >   Thông báo  >   Sau đại học
Thông tin LATS của NCS Ngô Thị Thanh Hương
Tên đề tài luận án: Biến đổi một số đặc trưng gió mùa mùa hè ở Tây Nguyên và Nam Bộ

1. Họ và tên nghiên cứu sinh: Ngô Thị Thanh Hương          

2. Giới tính: Nữ

3. Ngày sinh: 09/04/1987                                                   

4. Nơi sinh: Hà Nội

5. Quyết định công nhận nghiên cứu sinh: số 4374/QĐ-KHTN-CTSV ngày 03/12/2012 của Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Tự nhiên.

6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo: Không

7. Tên đề tài luận án: Biến đổi một số đặc trưng gió mùa mùa hè ở Tây Nguyên và Nam Bộ

8. Chuyên ngành: Khí tượng và Khí hậu học                     

9. Mã số: 62 44 02 22

10. Cán bộ hướng dẫn khoa học: Hướng dẫn chính: PGS.TS Vũ Thanh Hằng                                                      Hướng dẫn phụ: PGS.TS Nguyễn Hướng Điền

11. Tóm tắt các kết quả mới của luận án:

(i) Xác định được ngày bắt đầu/ kết thúc gió mùa mùa hè (GMMH) và xu thế biến đổi của nó trong giai đoạn 1981-2014; chỉ ra sự khác biệt giữa mùa mưa và mùa GMMH; phân tích chỉ số mưa và đặc điểm một số trường quy mô lớn trong thời kỳ này.

(ii) Đánh giá sai số, hiệu chỉnh số liệu mưa và đánh giá khả năng mô phỏng gió mùa mùa hè bằng mô hình RegCM trong quá khứ.

(iii) Dự tính sự biến đổi của ngày bắt đầu/ kết thúc GMMH và sự biến đổi của các chỉ số mưa trong thời kỳ GMMH ở Tây Nguyên và Nam Bộ trong tương lai theo kịch bản RCP4.5.

12. Khả năng ứng dụng thực tiễn:

Nghiên cứu này góp phần làm rõ xu thế biến đổi của GMMH và đặc điểm mưa thời kỳ GMMH trong những năm gần đây. Ngoài ra, nghiên cứu còn giúp ích trong công tác dự báo mưa, mưa lớn ở khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ.

13. Các hướng nghiên cứu tiếp theo:

1) Tiếp tục nghiên cứu sâu hơn về cơ chế của gió mùa mùa hè trong tương lai.

2) Tiếp tục nghiên cứu về những thay đổi của mùa mưa và mùa gió mùa mùa hè trong tương lai bằng phương pháp tổ hợp nhiều mô hình khí hậu, để hiểu sâu hơn về mức độ tin cậy của các kết quả.

3) Nghiên cứu và đề xuất các giải pháp nhằm giảm thiểu thiệt hại do các hiện tượng thời tiết cực đoan gây ra trong tương lai trong bối cảnh biến đổi khí hậu ở khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ.

14. Các công trình công bố liên quan đến luận án:

[1] Ngô Thị Thanh Hương, Nguyễn Thị Thanh Huệ, Vũ Thanh Hằng, Ngô Đức Thành (2013), “Nghiên cứu ngày bắt đầu mùa mưa trên khu vực Việt Nam thời kỳ 1961-2000”, Tạp chí đại học Quốc gia Hà Nội, 29(2S), tr. 72-80.

[2] Ngo Thi Thanh Huong, Thanh Ngo-Duc, Hanh Nguyen-Hong, Peter Baker, Tan Phan-Van (2017), “A distinction between summer rainy season and summer monsoon season over the Central Highlands of Vietnam”, Theoretical and Applied Climatology, 704, doi: 10.1007/s00704-017-21786 .

[3] Ngo Thi Thanh Huong, Hue Nguyen-Thanh, Hang Vu-Thanh, Thanh Ngo-Duc (2013), “A study on rainy season onset dates over Vietnam for the period 1951-2007 using the APHRODITE”, MAHASRI workshop, 23-26/August, 2013, DaNang, VietNam.

[4] Ngô Thị Thanh Hương, Ngô Đức Thành, Nguyễn Thị Hồng Hạnh (2015), “Phân tích đặc điểm mùa mưa và mùa gió mùa trên khu vực Tây Nguyên và khả năng dự báo”, Tuyển tập hội thảo khoa học Khí tượng cao không lần thứ VIII, tr. 389-394.

[5] Ngo Thi Thanh Huong, Hang Vu-Thanh (2017), “A study on summer monsoon season and rainfall characteristics in summer monsoon season over the Southern Vietnam in the period 1981-2014”, Book of abtracts, The International Conference on Research Development and Cooperation in Geophysics Hanoi, October 18-22, pp. 23.

 Vũ Lợi - VNU - HUS
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
Thông tin liên quan
Trang: 1   | 2   | 3   | 4   | 5   | 6   | 7   | 8   | 9   | 10   | 11   | 12   | 13   | 14   | 15   | 16   | 17   | 18   | 19   | 20   | 21   | 22   | 23   | 24   | 25   | 26   | 27   | 28   | 29   | 30   | 31   | 32   | 33   | 34   | 35   | 36   | 37   | 38   | 39   | 40   | 41   | 42   | 43   | 44   | 45   | 46   | 47   | 48   | 49   | 50   | 51   | 52   | 53   | 54   | 55   | 56   | 57   | 58   | 59   | 60   | 61   | 62   | 63   | 64   | 65   | 66   | 67   | 68   | 69   | 70   | 71   | 72   | 73   | 74   | 75   | 76   | 77   | 78   | 79   | 80   | 81   | 82   | 83   | 84   | 85   | 86   | 87   | 88   | 89   | 90   | 91   | 92   | 93   | 94   | 95   | 96   | 97   | 98   | 99   | 100   | 101   | 102   | 103   | 104   | 105   | 106   | 107   | 108   | 109   | 110   | 111   | 112   | 113   | 114   | 115   | 116   | 117   | 118   | 119   | 120   | 121   | 122   | 123   | 124   | 125   | 126   | 127   | 128   | 129   | 130   | 131   | 132   | 133   | 134   | 135   | 136   | 137   | 138   | 139   | 140   | 141   | 142   | 143   | 144   | 145   | 146   | 147   | 148   | 149   | 150   | 151   | 152   | 153   | 154   | 155   | 156   | 157   |