Sau đại học
Trang chủ   >  Tin tức  >   Thông báo  >   Sau đại học
Thông tin LATS của NCS Lưu Thanh Mai
Tên đề tài luận án: Đổi mới hoạch định chiến lược cạnh tranh của doanh nghiệp Viễn thông trong hội nhập quốc tế.

1. Họ và tên nghiên cứu sinh: Lưu Thanh Mai                   

2. Giới tính: Nữ

3. Ngày sinh: 23.07.1982                                                           

4. Nơi sinh: Hà Nội

5. Quyết định công nhận nghiên cứu sinh số 2224/QĐ-ĐHKT ngày 03/11/2011 của Hiệu trưởng trường Đại học Kinh tế - Đại học Quốc Gia Hà Nội.

6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo:

 - Quyết định số 5731/QĐ-ĐHKT ngày 31/12/2014, của Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế - Đại học Quốc Gia Hà Nội, về việc cho phép nghiên cứu sinh kéo dài thời gian trong chương trình đào tạo.

- Quyết định số 4246/QĐ-ĐHKT ngày 31/12/2016, của Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội, về việc trả nghiên cứu sinh về cơ quan công tác hoặc địa phương.

- Quyết định số 2773/QĐ-ĐHKT ngày 13/10/2017, của Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế - Đại học Quốc Gia Hà Nội, về việc cho phép nghiên cứu sinh được trở lại Trường để bảo vệ luận án.

7. Tên đ tài luận án: Đổi mới hoạch định chiến lược cạnh tranh của doanh nghiệp Viễn thông trong hội nhập quốc tế.

8. Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh                            

9. Mã số: 9340101

10. Cán bộ hướng dẫn khoa học:           PGS.TS. Trần Anh Tài                                       

11. Tóm tắt các kết quả mới của luận án:

- Luận án đã trình bày nội dung cơ bản về cạnh tranh, chiến lược cạnh tranh, đổi mới hoạch định chiến lược cạnh tranh và xét trong môi trường hội nhập quốc tế như một áp lực đối với đổi mới hoạch định chiến lược cạnh tranh.

- Luận án đã thành công trong việc nghiên cứu và đánh giá được thực trạng quy trình hoạch định chiến lược cạnh tranh của các nhà mạng thông qua hai khảo sát:

+ Khảo sát về tình hình thực hiện các chiến lược cạnh tranh của nhà mạng Vinaphone, trong tương quan so sánh với nhà mạng Mobifone, Viettel;

+ Khảo sát công tác hoạch định chiến lược cạnh tranh của doanh nghiệp.

- Dựa trên các chính sách, nghị định của chính phủ và đánh giá môi trường kinh doanh, Luận án đã xác định được xu hướng và định hướng cạnh tranh của ngành cung cấp dịch vụ thông tin di động. Kết hợp với những phân tích, đánh giá dữ liệu thu được, luận án đã đưa ra những giải pháp nhằm đổi mới công tác hoạch định chiến lược của doanh nghiệp cung cấp dịch vụ.

12. Khả năng ứng dụng trong thực tiễn: (nếu có

13. Những hướng nghiên cứu tiếp theo: (nếu có)

14. Các công trình đã công bố có liên quan đến luận án:

§  Lưu Thanh Mai (2018), “Đổi mới hoạch định chiến lược để nâng cao năng lực cạnh tranh cho doanh nghiệp Viễn thông trong thời kỳ hội nhập”, Tạp chí Kinh tế và dự báo, số 17 tháng 6/2018.

§  Lưu Thanh Mai (2016), “Nhận định về những tác động của TPP tới các doanh nghiệp Viễn thông”, Tạp chí Kinh tế và dự báo, số 21 tháng 9/2016.

§  Lưu Thanh Mai (2015), Một số giải pháp nhằm nhận diện và loại bỏ các lãng phí trong doanh nghiệp Viễn thông Việt Nam thời kỳ Hội nhập”, Tạp chí Trung tâm Kinh tế Châu Á- Thái Bình Dương, tháng 3/2015.

§  Lưu Thanh Mai (2014), “Tạo môi trường cạnh tranh lành mạnh, bình đẳng cho các doanh nghiệp Viễn thông Việt Nam trong thời kỳ hội nhập quốc tế”, Hội thảo khoa học quốc gia " Doanh nghiệp nhà nước- thành công và bài học đắt giá" 25/6/2014, Hà Nội.

§  Lưu Thanh Mai (2014), “Áp dụng quản trị tinh gọn để nâng cao năng lực cạnh tranh trong doanh nghiệp Viễn thông thời kỳ hội nhập”, Hội thảo quốc gia “Quản trị tinh gọn tại các doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam - Thực trạng và giải pháp”, tháng 4/2014, Hà Nội.

 Hồng Nhung - VNU - UEB
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
Thông tin liên quan
Trang: 1   | 2   | 3   | 4   | 5   | 6   | 7   | 8   | 9   | 10   | 11   | 12   | 13   | 14   | 15   | 16   | 17   | 18   | 19   | 20   | 21   | 22   | 23   | 24   | 25   | 26   | 27   | 28   | 29   | 30   | 31   | 32   | 33   | 34   | 35   | 36   | 37   | 38   | 39   | 40   | 41   | 42   | 43   | 44   | 45   | 46   | 47   | 48   | 49   | 50   | 51   | 52   | 53   | 54   | 55   | 56   | 57   | 58   | 59   | 60   | 61   | 62   | 63   | 64   | 65   | 66   | 67   | 68   | 69   | 70   | 71   | 72   | 73   | 74   | 75   | 76   | 77   | 78   | 79   | 80   | 81   | 82   | 83   | 84   | 85   | 86   | 87   | 88   | 89   | 90   | 91   | 92   | 93   | 94   | 95   | 96   | 97   | 98   | 99   | 100   | 101   | 102   | 103   | 104   | 105   | 106   | 107   | 108   | 109   | 110   | 111   | 112   | 113   | 114   | 115   | 116   | 117   | 118   | 119   | 120   | 121   | 122   | 123   | 124   | 125   | 126   | 127   | 128   | 129   | 130   | 131   | 132   | 133   | 134   | 135   | 136   | 137   | 138   | 139   | 140   | 141   | 142   | 143   | 144   | 145   | 146   | 147   | 148   | 149   | 150   | 151   | 152   | 153   | 154   | 155   | 156   | 157   |