Sau đại học
Trang chủ   >  Tin tức  >   Thông báo  >   Sau đại học
Thông tin LATS của NCS Vũ Thị Kiều Ly
Tên đề tài luận án: Tư tưởng Hồ Chí Minh về sự kết hợp giữa đạo đức và pháp luật trong xây dựng nhà nước của dân, do dân, vì dân – Nội dung và giá trị

1. Họ và tên nghiên cứu sinh: Vũ Thị Kiều Ly       

 2. Giới tính: Nữ

3. Ngày sinh: 16/08/1978                                             

4. Nơi sinh: Vĩnh Phúc

5. Quyết định công nhận nghiên cứu sinh số: Quyết định Số 3216/2014/QĐ – XHNV – SĐH ngày 31/12/ 2014 của Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn – Đại học Quốc gia Hà Nội.

6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo: Thay đổi tên đề tài luận án:

- Tên đề tài cũ: Tư tưởng Hồ Chí Minh về quan hệ giữa đạo đức và pháp luật với việc xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam hiện nay

- Tên đề tài sau thay đổi: Tư tưởng Hồ Chí Minh về sự kết hợp giữa đạo đức và pháp luật trong xây dựng nhà nước của dân, do dân, vì dân – Nội dung và giá trị

- Quyết định số 3549/QĐ-XHNV, ngày 29/12/2017 của Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn về việc kéo dài thời gian học tập của nghiên cứu sinh.

7. Tên đề tài luận án: Tư tưởng Hồ Chí Minh về sự kết hợp giữa đạo đức và pháp luật trong xây dựng nhà nước của dân, do dân, vì dân – Nội dung và giá trị

8. Chuyên ngành: Hồ Chí Minh học

9. Mã số: 62.31.02.04

10. Cán bộ hướng dẫn khoa học: 1. PGS.TS Trần Ngọc Liêu;  2. PGS.TS Doãn Thị Chín

11. Tóm tắt các kết quả mới của luận án:

- Luận án góp phần làm sáng tỏ một số khái niệm và chỉ ra cơ sở tác động tới sự hình thành tư tưởng Hồ Chí Minh về sự kết hợp giữa đạo đức và pháp luật trong xây dựng nhà nước của dân, do dân, vì dân.

- Luận án phân tích, làm sáng tỏ những nội dung cơ bản của tư tưởng Hồ Chí Minh về sự kết hợp giữa đạo đức và pháp luật trong xây dựng nhà nước của dân, do dân, vì dân.

 - Luận giải giá trị của tư tưởng Hồ Chí Minh về sự kết hợp giữa đạo đức và pháp luật trong xây dựng nhà nước của dân, do dân, vì dân ở Việt Nam hiện nay.

12. Khả năng ứng dụng trong thực tiễn:

Kết quả nghiên cứu của luận án góp phần nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của đạo đức và pháp luật, nhất là sự kết hợp giữa đạo đức và pháp luật trong xây dựng nhà nước của dân, do dân, vì dân, từ đó rút ra ý nghĩa thiết thực góp phần vào xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam hiện nay. Đồng thời, luận án có thể dùng làm tài liệu tham khảo, phục vụ nghiên cứu, giảng dạy và học tập các chuyên đề tư tưởng Hồ Chí Minh về đạo đức, pháp luật trong các trường Cao đẳng, Đại học trong công tác xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam.

13. Những hướng nghiên cứu tiếp theo:

Kết hợp giữa đạo đức và pháp luật trong xây dựng nhà nước của dân, do dân, vì dân hiện nay theo tư tưởng Hồ Chí Minh là một trong những nội dung quan trọng của quá trình xây dựng nhà nước. Do bản chất, vai trò của đạo đức và pháp luật đều hướng tới sự bình đẳng về bảo vệ quyền lợi, đồng thời phản ánh bản chất dân chủ của nhà nước, nên hơn lúc nào hết, vấn đề kết hợp giữa đạo đức và pháp luật trong xây dựng nhà nước của dân, do dân, vì dân lại càng trở nên cấp bách. Việc kết hợp này đòi hỏi phải được nhận thức và thực thi trên cơ sở khoa học, phù hợp với thực tế. Kết quả nghiên cứu của luận án mới chỉ là bước đầu, là cơ sở, điều kiện cho việc tiếp tục đi sâu nghiên cứu, gắn với sự vận động phát triển không ngừng của tình hình mới hiện nay. Do đó, với việc nghiên cứu nội dung “Tư tưởng Hồ Chí Minh về sự kết hợp giữa đạo đức và pháp luật trong xây dựng nhà nước của dân, do dân, vì dân – Nội dung và giá trị, đã gợi mở nhiều hướng nghiên cứu tiếp theo, như:

-        Nghiên cứu sâu sắc từng nội dung tư tưởng Hồ Chí Minh về sự kết hợp giữa đạo đức và pháp luật, từ đó đi đến khẳng định giá trị khoa học và cách mạng của tư tưởng Hồ Chí Minh, quan điểm của Đảng và Nhà nước về sự kết hợp giữa đạo đức và pháp luật trong xây dựng nhà nước của dân, do dân, vì dân ở Việt Nam hiện nay.

-        Tiếp tục nghiên cứu, làm rõ vai trò, bản chất của sự kết hợp giữa đạo đức và pháp luật trong xây dựng nhà nước của dân, do dân, vì dân. Đặc biệt là làm rõ hơn những sự tác động qua lại giữa đạo đức và pháp luật trong điều kiện xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam hiện nay.

-        Tập trung đi sâu nghiên cứu giá trị thực tiễn của tư tưởng Hồ Chí Minh về sự kết hợp giữa đạo đức và pháp luật trong điều kiện xây dựng nhà nước của dân, do dân, vì dânnước ta hiện nay. Đồng thời, tiếp tục khẳng định, với sự kết hợp giữa đạo đức và pháp luật trong xây dựng nhà nước của dân, do dân, vì dân ở Việt Nam hiện nay dựa trên những chỉ dẫn của Hồ Chí Minh chính là giữ vững bản chất, vai trò lãnh đạo của một Đảng cách mạng chân chính.

14. Các công trình đã công bố có liên quan đến luận án:  

- Vũ Thị Kiều Ly (2014), “Tư tưởng Hồ Chí Minh về vai trò của pháp luật trong quản lý xã hội”, Tạp chí Lý luận chính trị và Truyền thông  (8), tr. 7-10.

- Vũ Thị Kiều Ly (2015), “Quan điểm Hồ Chí Minh về vai trò của pháp luật và những vấn đề cần hoàn thiện hệ thống pháp luật ở Việt Nam”, Tạp chí Giáo dục và Xã hội (9), tr.81-85.

- Vũ Thị Kiều Ly (2015), “Tư tưởng Hồ Chí Minh về sự thống nhất giữa đạo đức và pháp luật trong xây dựng nhà nước pháp quyền của dân, do dân và vì dân”, trong cuốn Nghiên cứu và vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh trong giai đoạn hiện nay do PGS.TS Lại Quốc Khánh chủ biên, Nxb Đại học Sư phạm, Hà Nội, tr.190 – 207.

- Vũ Thị Kiều Ly (chủ nhiệm), Nguyễn Thị Thu (2015), “Nghiên cứu thực trạng giáo dục đạo đức và pháp luật cho Sinh viên trường Đại học Công nghệ GTVT hiện nay”- Đề tài NCKH cấp trường Đại học Công nghệ Giao thông vận tải, nghiệm thu năm 2015.

- Vũ Thị Kiều Ly (2016), “Những cống hiến của Hồ Chí Minh về xây dựng nhà nước pháp quyền của dân, do dân, vì dân”, Tạp chí Giáo dục lý luận (8), tr.6-9.

- Vũ Thị Kiều Ly (2016), “Tư tưởng Hồ Chí Minh về vai trò của đạo đức và pháp luật trong xây dựng nhà nước pháp quyền của dân, do dân, vì dân”, Tạp chí Giáo dục lý luận (12), tr.7-10.

- Vũ Thị Kiều Ly, Doãn Thị Chín (2017), “Tư tưởng Hồ Chí Minh về mối quan hệ giữa đạo đức và pháp luật trong xây dựng nhà nước pháp quyền của dân, do dân, vì dân”, Tạp chí Lý luận chính trị và Truyền thông (7), tr.3-7.

- Vũ Thị Kiều Ly (2017), “Tư tưởng Hồ Chí Minh về pháp luật với việc hoàn thiện hệ thống pháp luật Việt Nam trong hội nhập quốc tế”, Kỷ yếu Hội thảo Khoa học của Trường ĐH Sư phạm Hà Nội 2 “Chính trị - Xã hội trong thời kỳ hội nhập: Những vấn đề lý luận và thực tiễn”, Nxb Lao động xã hội, Hà Nội, tr.561-569.

 Lê Thị Tân - VNU - USSH
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
Thông tin liên quan
Trang: 1   | 2   | 3   | 4   | 5   | 6   | 7   | 8   | 9   | 10   | 11   | 12   | 13   | 14   | 15   | 16   | 17   | 18   | 19   | 20   | 21   | 22   | 23   | 24   | 25   | 26   | 27   | 28   | 29   | 30   | 31   | 32   | 33   | 34   | 35   | 36   | 37   | 38   | 39   | 40   | 41   | 42   | 43   | 44   | 45   | 46   | 47   | 48   | 49   | 50   | 51   | 52   | 53   | 54   | 55   | 56   | 57   | 58   | 59   | 60   | 61   | 62   | 63   | 64   | 65   | 66   | 67   | 68   | 69   | 70   | 71   | 72   | 73   | 74   | 75   | 76   | 77   | 78   | 79   | 80   | 81   | 82   | 83   | 84   | 85   | 86   | 87   | 88   | 89   | 90   | 91   | 92   | 93   | 94   | 95   | 96   | 97   | 98   | 99   | 100   | 101   | 102   | 103   | 104   | 105   | 106   | 107   | 108   | 109   | 110   | 111   | 112   | 113   | 114   | 115   | 116   | 117   | 118   | 119   | 120   | 121   | 122   | 123   | 124   | 125   | 126   | 127   | 128   | 129   | 130   | 131   | 132   | 133   | 134   | 135   | 136   | 137   | 138   | 139   | 140   | 141   | 142   | 143   | 144   | 145   | 146   | 147   | 148   | 149   | 150   | 151   | 152   | 153   | 154   | 155   | 156   | 157   |