Sau đại học
Trang chủ   >  Tin tức  >   Thông báo  >   Sau đại học
Thông tin LATS của NCS Vũ Thị Mỹ Hằng
Tên đề tài luận án: “Thực hiện chức năng giám sát quyền lực nhà nước của Quốc hội Việt Nam hiện nay”.

1. Họ và tên nghiên cứu sinh: Vũ Thị Mỹ Hằng       

2. Giới tính: Nữ

3. Ngày sinh: 03/3/1981                                             

4.  Nơi sinh: Hải Dương

5. Quyết định công nhận nghiên cứu sinh: Số 3202/QĐ-SĐH ngày 08/11/2010 của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội.

6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo: Công văn số 2003/QĐ - ĐT ngày 14/8/2017 về việc hết thời hạn học tập và nghiên cứu.

7. Tên đề tài luận án:Thực hiện chức năng giám sát quyền lực nhà nước của Quốc hội Việt Nam hiện nay”.

8. Chuyên ngành: Chính trị học                               

9. Mã số: 62 31 20 01

10. Cán bộ hướng dẫn khoa học:     PGS.TS. Vũ Hoàng Công, TS. Lưu Minh Văn

11. Tóm tắt các kết quả mới của luận án:

- Nêu và làm sáng tỏ được các khái niệm: giám sát, thanh tra, kiểm tra

- Phân tích, đánh giá được thực trạng của việc thực hiện chức năng giám sát quyền lực nhà nước của Quốc hội Việt Nam hiện nay và chỉ ra nguyên nhân của những tồn tại đó.

- Đề xut mt s gii pháp mang tính thc tin và kh thi nhm nâng cao hiu lc, hiu qu hot động giám sát ca Quc hi nước ta hin nay.

12. Khả năng ứng dụng trong thực tiễn:

Lun án góp phn vào vic nghiên cu lý lun và thc tin làm cơ s khoa hc cho vic đổi mi nhn thc v vai trò và phương thc hot động ca Quc hi, đặc bit là lun chng khoa hc cho hot động giám sát ti cao như là mt chc năng đặc thù ca Quc hi trong vai trò tham chính.

Góp phn làm rõ thêm nhn thc v vic thc hin chc năng giám sát quyn lc nhà nước ca Quc hi, đồng thi b sung nhng nhn thc mi vào quá trình xây dng ngành khoa hc chính tr nói chung, v tư tưởng chính tr - pháp lý Vit Nam nói riêng. 

- Về thc tin: Các kết quả nghiên cứu trong Luận án sẽ phục vụ cho việc tham khảo, nghiên cứu lý luận và giảng dạy về tổ chức hoạt động của Quốc hội. Đồng thời, rút ra kinh nghiệm trong việc tổ chức hoạt động giám sát của Quốc hội, thúc đẩy việc tăng cường hiệu quả hoạt động giám sát của Quốc hội nước ta. Luận án có thể dùng làm tài liệu tham khảo cho các nhà nghiên cứu, học tập và giảng dạy Chính trị học, Xây dựng Đảng, Chính sách công...

13. Những hướng nghiên cứu tiếp theo:

Với đòi hi ca thc tin, nht là đòi hi ca xây dng Nhà nước pháp quyn xã hi ch nghĩa thc s ca dân, do dân và vì dân, cn phi tiếp tc đổi mi c v t chc b máy và hot động ca Quc hi trong vic thc hin các chc năng ca mình. Ngh quyết ca Đảng Cng sn Vit Nam luôn khng định ch trương là cn phi nâng cao cht lượng, hiu lc và hiu qu hot  động giám sát ca Quc hi và Hi đồng nhân dân, xác định rõ phm vi, ni dung cơ chế giám sát ca Quc hi, các y ban ca Quc hi. Mc dù trong nhng năm gn đây, hoạt động gim st ca Quc hi đã có nhiu tiến b, song nói chung vn còn nhng hn chế nht định, chưa đáp ứng được yêu cầu ngày càng cao trong hot động ca Quc hi, làm cho cht lượng giám sát còn thiếu hiu qu.

V mt nhn thc, khái nim giám sát ti cao ca Quc hi và giám sát ca các cơ quan ca Quc hi còn chưa rõ ràng; đối tượng giám sát quá rng, chưa thc s phù hp, ni dung giám sát không rõ nên chưa xác định đối tượng nào, vic nào là trng tâm, cn tp trung trong hot động giám sát nên hot động giám sát thiếu kh thi; vic xác định mc đích giám sát không rõ ràng dn đến vic xác định đối tượng giám sát không chính xác. Hình thc giám sát còn chưa đa dng nên thiếu hiu qu. Thiếu thi gian, nhân lc, thông tin và các điu kin bo đảm khác cho hot động giám sát...

Vì vy, để nâng cao hiu lc và hiu qu hot động giám sát ca Quc hi trong tiến trình xây dng Nhà nước pháp quyên xã hội chủ nghĩa Việt Nam không nhng cn phi làm sáng t v mt lý lun mà c v thc tin hot động giám sát ca Quc hi và trên cơ s đó nêu lên các quan đim, phương hướng và gii pháp đáp ng được yêu cu thc tin đặt ra.

Chính vì vậy, đề tài: Thực hiện chức năng giám sát quyền lực nhà nước của Quốc hội Việt Nam hiện nay” là vấn đề có tính thời sự, cấp thiết cả về lý luận và thực tiễn. Do đó, cần được nghiên cứu trên nhiều phương diện cụ thể và có sự đầu tư hơn nữa trong những công trình tiếp theo, như:

- Tiếp tục nghiên cứu và làm rõ hơn nữa vai trò của Quốc hội cũng như việc  thực hiện chức năng giám sát quyền lực nhà nước của Quốc hội.

- Tiếp tục đi sâu nghiên cứu lý luận về vai trò của Quốc hội Việt Nam trong Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, từ đó đi sâu phân tích, đánh giá thực trạng Quốc hội thực hiện chức năng giám sát quyền lực nhà nước trên cơ sở tiếp cận đa chiều, bởi Quốc hội ở Việt Nam không chỉ là cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất mà còn là cơ quan đại biểu cao nhất của nhân dân.

- Tiếp tục nghiên cứu cụ thể hơn nữa, để tìm “đúng”“trúng” các giải pháp nhằm hoàn thiện chức năng của Quốc  hội. Qua đó, góp phần nâng cao hơn nữa vai trò của Quốc hội Việt Nam trong việc thực hiện chức năng giám sát quyền lực nhà nước.

14. Các công trình đã cong bố có liên quan đến luận án: 

1.   Vũ Thị Mỹ Hằng (2010), “Nhận thức về nguyên tắc tổ chức quyền lực nhà nước Việt Nam hiện nay”, Tạp chí Nhịp cầu tri thức (31), tr. 20-23.

2.    Vũ Th M Hng (2010), “Nâng cao hiu qu hot động giám sát ti cao ca Quc hi Vit Nam hin nay”, Tp chí Nhp cu tri thc (33), tr. 24-27.

3.    Vũ Thị Mỹ Hằng (2013), “Vấn đề quyền lực của Quốc hội”, Tạp chí Nhịp cầu tri thức (65), tr. 17-19.

4.    Vũ Thị Mỹ Hằng (2015), “Một số nguyên tắc cơ bản trong bầu cử Quốc hội ở nước ta”, Tạp chí Giáo dục lý luận (235), tr. 20-21.

5.    Vũ Thị Mỹ Hằng (2016), “Tăng cường hiệu quả giám sát quyền lực nhà nước của Quốc hội, đáp ứng yêu cầu xây dựng Nhà nước pháp quyền Việt Nam hiện nay”, Tạp chí Nhịp cầu tri thức (88), tr. 38-41.

6.    Vũ Thị Mỹ Hằng (2016), “Một số yếu tố cơ bản tác động đến chất lượng, hiệu quả hoạt động của đại biểu Quốc hội nước ta”, Tạp chí Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương (461), tr. 58-60.

7. Vũ Thị Mỹ Hằng (2016), “Một số giải pháp tăng cường hiệu quả hoạt động giám sát của Quốc hội đối với Chính phủ”, Tạp chí Quản lý Nhà nước (241),  tr. 21-25.

8.Vũ Thị Mỹ Hằng (2016), “Một số giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động giám sát của Quốc hội đối với Chính phủ”, Tạp chí Kinh tế và Dự báo (05), tr. 3-5.

9.Vũ Thị Mỹ Hằng (2016), “Nâng cao chất lượng hoạt động giám sát của Quốc hội đối với hệ thống tư pháp”, Tạp chí Quản lý Nhà nước (244), tr. 12-15.

10. Vũ Thị Mỹ Hằng (2017), “Hoạt động giám sát tối cao trong việc thể hiện quyền lực nhà nước của Quốc hội Việt Nam”, Tạp chí Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương (502), tr. 59-61.

11.  Vũ Thị Mỹ Hằng (2017),“Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của đại biểu Quốc hội ở nước ta hiện nay”, Tạp chí Kinh tế và Dự báo (28 +29), tr.122-124.

12.  Vũ Thị Mỹ Hằng (2017),“Cơ chế đảm bảo dân chủ thông qua vai trò giám sát của Quốc hội”, Tạp chí Thanh tra (01), tr.33-35.

13.  Vũ Thị Mỹ Hằng (Chủ nhiệm) (2017), Nâng cao hiệu  quả giám sát  của Quốc hội Việt Nam hiện nay", Đề tài khoa học cấp cơ sở - Học viện Hành chính Quốc gia. (xếp loại: xuất sắc)

 Tân Lê - VNU - USSH
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
Thông tin liên quan
Trang: 1   | 2   | 3   | 4   | 5   | 6   | 7   | 8   | 9   | 10   | 11   | 12   | 13   | 14   | 15   | 16   | 17   | 18   | 19   | 20   | 21   | 22   | 23   | 24   | 25   | 26   | 27   | 28   | 29   | 30   | 31   | 32   | 33   | 34   | 35   | 36   | 37   | 38   | 39   | 40   | 41   | 42   | 43   | 44   | 45   | 46   | 47   | 48   | 49   | 50   | 51   | 52   | 53   | 54   | 55   | 56   | 57   | 58   | 59   | 60   | 61   | 62   | 63   | 64   | 65   | 66   | 67   | 68   | 69   | 70   | 71   | 72   | 73   | 74   | 75   | 76   | 77   | 78   | 79   | 80   | 81   | 82   | 83   | 84   | 85   | 86   | 87   | 88   | 89   | 90   | 91   | 92   | 93   | 94   | 95   | 96   | 97   | 98   | 99   | 100   | 101   | 102   | 103   | 104   | 105   | 106   | 107   | 108   | 109   | 110   | 111   | 112   | 113   | 114   | 115   | 116   | 117   | 118   | 119   | 120   | 121   | 122   | 123   | 124   | 125   | 126   | 127   | 128   | 129   | 130   | 131   | 132   | 133   | 134   | 135   | 136   | 137   | 138   | 139   | 140   | 141   | 142   | 143   | 144   | 145   | 146   | 147   | 148   | 149   | 150   | 151   | 152   | 153   | 154   | 155   | 156   | 157   | 158   | 159   | 160   |